„Nieobecny ojciec” – casus rodzin nieletnich przestępców
PDF

Słowa kluczowe

juvenile delinquency
family
predictors of crime

Jak cytować

Bernasiewicz , M., & Noszczyk-Bernasiewicz , M. (2020). „Nieobecny ojciec” – casus rodzin nieletnich przestępców. Studia Edukacyjne, (44), 161–175. https://doi.org/10.14746/se.2017.44.10

Abstrakt

The studies presented in the article show the presence and quality of the male model of the guardian in the life of juvenile delinquents. The biographies of 26 boys and 34 girls (juvenile delinquents) were studied. The text attempts to prove the thesis that the absence of the father in the upbringing of the child (his physical as well as emotional absence) has serious consequences in the children’s moral development. On the other hand, a presence of a criminal father constitutes an equally strong predictor of juvenile delinquency.

https://doi.org/10.14746/se.2017.44.10
PDF

Bibliografia

Amato P.R., The Impact of Family Formation Change on the Cognitive, Social, and Emotional Well-Being of the Next-Generation, The Future of Children, 2005, 15, 2.

Barczykowska A., (Nie)obecni – o roli rodziców w procesie resocjalizacji, Studia Edukacyjne, 2015, 35.

Bernasiewicz M., Noszczyk-Bernasiewicz M., Family life and crime. Contemporary Research and Essays (w druku).

Giddens A., przekł. A. Szulżycka, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Hołyst B., Kryminologia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1994.

Jan Pawel II, Adhortacja Apostolska Familiaris Consortio Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, kapłanów i wiernych całego Kościoła katolickiego o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, http://www.kodr.pl/upload/file/PDF/Familaris_consotrio.pdf, [dostęp: 22.12.2014].

Noszczyk-Bernasiewicz M., Nieletni przestępcy w percepcji personelu i nadzoru resocjalizacyjnego oraz studentów resocjalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.

Noszczyk-Bernasiewicz M., Kto jest moim tatą? Kto jest moją mamą? – multistrukturowość rodzin pochodzenia nieletnich z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, [w:] Współczesne uwarunkowania i wzory procesów resocjalizacji, reintegracji, inkluzji, red. K. Marzec-Holka, K. Mirosław-Nawrocka, J. Moleda, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2014.

Pospiszyl K., Ojciec a wychowanie dziecka, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2007.

Ratzinger J./Papież Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Wydanie ilustrowane, Wydawnictwo M, Kraków 2008.

Schier K., Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014.

Siemaszko A., Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1993.

Sitarczyk M., Ojciec w percepcji nieletnich sprawców przestępstw, [w:] Przestępczość nieletnich, red. B. Gulla, M. Wysocka-Pleczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Stanik J.M., Psychologia sądowa. Postawy, badania, aplikacje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Tillmann K.J., Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Wach T., Resocjalizacja nieletnich sprawców gwałtownych czynów zabronionych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.