Fotografia w badaniach nad stygmą społeczną. Wnioski metodologiczne z badań nad stygmatyzacją osób, które popełniły przestępstwo
PDF

Słowa kluczowe

stigma
stigmatization
labeling
qualitative methods
in-depth interview
focus group interview
visual sociology

Jak cytować

Chomczyński, . P. (2020). Fotografia w badaniach nad stygmą społeczną. Wnioski metodologiczne z badań nad stygmatyzacją osób, które popełniły przestępstwo. Studia Edukacyjne, (44), 177–194. https://doi.org/10.14746/se.2017.44.11

Abstrakt

The goal of this paper is to present some preliminary methodological conclusions from research on social stigmatization of people who served time in prisons. It mainly discusses some patterns that underlie the process of photography interpretation made by interviewees within the techniques of in-depth interview and focus group interview. To characterize the research tools, contexts and circumstances of research are indicated which are important for the understanding of the outcomes obtained. The results are based on an analysis of forty in-depth interviews and eight focus group interview sessions.As this article is methodological in character, the problem of stigmatization as a subject of social rese-arch is only indicated as a context of the analyses presented in this paper.

https://doi.org/10.14746/se.2017.44.11
PDF

Bibliografia

Aronson E., Akert R.M., Wilson T.D., Psychologia społeczna, przekł. Joanna Gilewicz, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Warszawa 2012.

Babbie E., Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Blumer H., Symbolic Interactionism. Perspective and Method, Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey 1969.

Bokszański Z., Tożsamość, interakcja, grupa. Tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1989.

Chomczyński P., Problem etykietowania i stygmatyzacji wśród wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Socjologiczna analiza zjawiska, Studia Socjologiczne, 2015, 4(219).

Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009.

Daniłowicz P., Lisek-Michalska J., Fokus – zogniskowany wywiad grupowy. Zarys metody, [w:] Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą, red. J. Lisek-Michalska, P. Daniłowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.

Epstein I., Stevens B., McKeever P., Baruchel S., Photo elicitation interview (PEI): Using photos to elicit children’s perspectives, International Journal of Qualitative Methods, 2006, 5(3), Article 1, 1-9, Retrieved [26.09.2015] from http://www.ualberta.ca/~iiqm/backissues/5_3/pdf/ epstein.pdf.

Frąckowiak M., Zdjęcie jako rebus. Zastosowanie wywiadu fotograficznego na przykładzie badań „Pornografia/erotyka: pytanie o kontekst czy estetykę?” [w:] Do zobaczenia. Socjologia wizualna w praktyce badawczej, red. J. Kaczmarek, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008.

Gawronski B., Rydell R.J., Vervliet B., De Houwer J., Generalization Versus Contextualization in Automatic Evaluation, Journal of Experimental Psychology: General Advance online publication, 2010 (October 4).

Goffman E., Piętno, przekł. A. Dzierżyńska, J. Tokarska-Bakir, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

Harper D., Talking about pictures: a case for photo elicitation, Visual Studies, 2002, 17, 1.

Klapp O., The Fool as a Social Type, American Journal of Sociology, 1949, LV.

Konecki K.T., Ludzie i ich zwierzęta. Interakcjonistyczno-symboliczna analiza społecznego świata właścicieli zwierząt domowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.

Konecki K.T., Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej, Przegląd Socjologii Jakościowej, 2005, I, 1, pobrany: 07.12

, (http://www.qualitativesociologyreview.org /PL/archive_pl.php).

Konecki K.T., Wizualna Teoria Ugruntowana. Nauczanie teorii ugruntowanej przy pomocy obrazów i analizy wizualnej, Przegląd Socjologii Jakościowej, 2010, VI, 2, pobrany: czerwiec 2011, (http://www.qualitativesociologyreview.org /PL/archive_pl.php).

Kubiak A., Zastosowanie zogniskowanego wywiadu grupowego do badań nad korupcją, [w:] Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą, red. J. Lisek-Michalska, P. Daniłowicz,

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.

Le Dantec Ch.A., Poole E.S., The Value of Pictures: Photo Elicitation Techniques for Value Sensitive Techniques, Florence, Italy 2008 http://www.cc.gatech.edu/~ledantec/files/ledantec-poole-valueofpics-chi08.pdf, [dostęp: 30.09.2009].

Lemert E.M., Social Pathology: A Systematic Approach to the Theory of Sociopathic Behavior, McGraf-Hill, New York 1951.

Lisek-Michalska J., Badania fokusowe. Problemy metodologiczne i etyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

Maison D., Jakościowe metody badań marketingowych, [w:] Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, red. D. Maison, A. Noga-Bogomilski, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,

Gdańsk 2007.

Malinowski H., Komunikacja w zogniskowanym wywiadzie grupowym, [w:] Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą, red. J. Lisek-Michalska, P. Daniłowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.

Mead G.H., Mind Self and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist, University of Chicago Press, Chicago 1932.

Pawłowska J., Pojęcie dewiacji w teorii etykietowania, Studia Socjologiczne, 1985, 1(96).

Pösö T., Honkatukia P., Nyqvist L., Focus groups and the study of violence, Qualitative Research, 2008, 8.

Prus R., Grills S., The Deviant Mystique: Involvements, Realities and Regulation, Preager, The United States of America, Westport 2003.

Robertson B.J. (bez daty), Photo Elicitation: a window through which to view youth leisure in isolated communities, http://lin.ca/Uploads/cclr11/CCLR11-124.pdf, [dostęp: 30.09.2009].

Sztompka P., Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Welcz Z., Powstanie i rozwój teorii naznaczania społecznego, Studia Socjologiczne, 1985, 1(96).

Wyka A., Badacz społeczny wobec doświadczenia, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1993