Obraz młodzieży w filmie– jako impuls do namysłu nad kondycją tożsamości współczesnych nastolatków
PDF

Słowa kluczowe

youth
film
present
identit

Jak cytować

Myszka-Strychalska, . L. (2020). Obraz młodzieży w filmie– jako impuls do namysłu nad kondycją tożsamości współczesnych nastolatków. Studia Edukacyjne, (44), 209–230. https://doi.org/10.14746/se.2017.44.13

Abstrakt

The dynamic transformations of the contemporary reality oblige the subject to engage in permanent self-creation and search of their place in the world. Technological development and the increasing role of the pictorial message in socio-cultural life significantlyimpact the individual’s perception of the external environment. A wide filmoffer, an essential element of popular culture, creates both a fictionalimage of the postmodern world and strives to reflectits real image, including the youth participating in its space. In the face of this sketched perspective, a question arises: “To what extent is the image of a young man shown in filmsconsistent with his real face?” and “To what extent does the image of a teenager in a movie affect his own ‘ego’”?

https://doi.org/10.14746/se.2017.44.13
PDF

Bibliografia

Adamczyk W., Rola filmu w kształtowaniu standardów osobistych młodzieży szkolnej, [w:] U podstaw dialogu o edukacji, red. A. Karpińska, Białystok 2003.

Adamczyk W., Psychologiczny model percepcji dzieła sztuki filmowej, Kultura i Historia, 2005, 9.

Adamczyk W., Psychologiczny model widza kinowego. Przyczyny preferencji filmów produkcji amerykańskiej oraz ich skutki wychowawcze wśród młodzieży szkolnej i akademickiej, Bielsko-Biała 2005.

Adamczyk W., Bohater filmowy w percepcji młodzieży. Film w procesach kształtowania standardów osobistych uczniów szkolnych i studentów oraz konceptualizacji tworzonego przez nich wizerunku rzeczywistości, Bielsko-Biała 2012.

Aronson E., Człowiek istota społeczna, przekł. J. Radzicki, Warszawa 2006.

Bauman Z., Ponowoczesne wzory osobowe, Studia Socjologiczne, 1993, 2(19).

Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2002.

Beisert M., Rozwojowa norma seksuologiczna jako kryterium oceny zachowań seksualnych dzieci i młodzieży, Dziecko Krzywdzone, 2006, 16.

Burszta W.J., Kuligowski W., Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie, Warszawa 2005.

Cassidy M.F., Knowlton J.Q., A visual literacy: a failed metaphor? Education Communication and Technology Journal, 1983, 31, 2.

Celiński P., Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych, Lublin 2013.

Cybal-Michalska A., Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata. Studium socjopedagogiczne, Poznań 2006.

Depta H., Fabryka snów czy szkoła życia, Warszawa 1986.

Galas B., Młodzież, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, t. II, Warszawa 2005.

Gergen K.J., Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym, Warszawa 2009.

Golka M., Aparycje współczesności, Warszawa 2015.

Grunbaum J.A., Kann L., Kinchen S., Ross J., Hawkins J., Lowry R., Harris W.A., McManus T., Chyen D., Collins J., Youth risk behavior surveillance – united states, MMWR Surveill Summary, 2004, 55.

Jakubowski W., Edukacja w świecie kultury popularnej, Kraków 2006.

Kluszczyński R.W., Film, wideo, multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Kraków 2002.

Kołakowski L., Mini wykłady o maxi sprawach, Seria druga, Kraków 2000.

Korsak Z., Świadomość filmowa młodzieży, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Pedagogiczne, 1990, 16.

Kosmalska B., Zrozumieć obraz, [w:] Obraz, przestrzeń popkultura. Inspiracje badawcze w polu pedagogiki społecznej, red. M. Ejsmont, B. Kosmalska, M. Mendel, Toruń 2009.

Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 1997.

Maslow A.H., Motywacja i osobowość, Warszawa 2006.

Melosik Z., Wychowanie obywatelskie: nowoczesność, ponowoczesność, [w:] Wychowanie obywatelskie, Studium teoretyczne, porównawcze i empiryczne, red. Z. Melosik, K. Przyszczypkowski, Toruń – Poznań 1998.

Melosik Z., Młodzież i styl życia. Paradoksy poptożsamości, [w:] Młodzież, styl życia i zdrowie. Konteksty i kontrowersje, red. Z. Melosik, Poznań 2001.

Melosik Z., Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, Kraków 2013.

Melosik Z., Szkudlarek T., Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń, Kraków 1998.

Mrozowski M., Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001.

Obuchowska I., Drogi dorastania, Warszawa 1996.

Oleszkowicz A., Senejko A., Psychologia dorastania. Zmiany rozwojowe w dobie globalizacji, Warszawa 2013.

Ostaszewski J., Rozumienie opowiadania filmowego, Kraków 1999.

Ostaszewski K., Podstawy teoretyczne profilaktyki zachowań problemowych młodzieży, [w:] Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej, red. M. Deptuła, Bydgoszcz 2005.

Panofsky E., Styl i tworzywo w filmie, [w:] Studia z historii sztuki, red. E. Panofsky, wybrał i oprac. J. Białostocki, Warszawa 1971.

Pisarek J., Francuz P., Poznawcze i emocjonalne zaangażowanie widza w film fabularny w zależności od typu bohatera, [w:] Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej, red. P. Francuz, Lublin 2007.

Plisiecki J., Język filmu i jego mowa, Roczniki Kulturoznawcze, 2010, 1.

Siudem A., Zachowania ryzykowne młodzieży gimnazjalnej, Psychologia Rozwojowa, 2013, 18.

Stadnik K., Wójtewicz A., Anielice czy diablice? Warszawa 2009.

Szafraniec K., Boni M. (red.), Młodzi 2011, Warszawa 2011.

Woynarowska B., Współwystępowanie palenia tytoniu i picia alkoholu w zespole zachowań ryzykownych u młodzieży szkolnej. Tendencje zmian w latach 1990-2002, Alkoholizm i Narkomania, 2004, 17, 1-2.