Ograniczone przestrzenie i próby ich poszerzania u uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Włączanie w aktywność społeczną nieletnich przejawiających problemy adaptacyjne
PDF

Słowa kluczowe

social participation
special educational needs
innovative impact of social integration
stabilization of life

Jak cytować

Dąbrowska , A., & Marek-Banach, . J. (2020). Ograniczone przestrzenie i próby ich poszerzania u uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Włączanie w aktywność społeczną nieletnich przejawiających problemy adaptacyjne. Studia Edukacyjne, (44), 247–264. https://doi.org/10.14746/se.2017.44.15

Abstrakt

The problem of the educational needs of students in educational and rehabilitation institutions and the relationship between social maladjustment and school failures is an important theoretical and practical issue. For a long time, the Polish system of education of children and youth has been subjected to criticism. It has been claimed that the curriculum is intended for talented individuals, who usually receive additional support, for example in the form of participation in extracurricular activities or support offered directly from their parents. The maladjusted students in educational and rehabilitation institutions are far worse off. Their school failures, learning difficulties,as well as behavior at variance with acceptable social norms, lack of parents’ interest, upbringing in pathological or dysfunctional family or even conflictwith the law are the accumulation of specificfactors and needs to be met. The professional way of working with this type of youth therefore requires comprehensive studies, which on the one hand offset educational deficitsand on the other hand focus on rehabilitation interactions. The anticipated effect of this kind of holistic approach is the active social participation of a juvenile following a change in behavior (refraining from deviant behavior) and an explicit willingness to develop a specific competence aiming at life stabilization

https://doi.org/10.14746/se.2017.44.15
PDF

Bibliografia

Dąbrowska A., Innowacyjne oddziaływania resocjalizacyjne. Autorski model pracy edukacyjno--wychowawczej z nieletnimi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

Dąbrowska A, Innowacyjne oddziaływania resocjalizacyjne (IOR) – autorski model wsparcia dla nieletnich, Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, 2015, 3(28).

Giza T., Dąbrowska A., Potrzeby edukacyjne młodzieży niedostosowanej społecznie oraz ich zaspokajanie – na podstawie edukacyjno-wychowawczego modelu pracy z nieletnimi, Przegląd

Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, 2016, 2(31).

Goffman E., Instytucje totalne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2011.

Hinde R., Stevenson-Hinde J., Związki interpersonalne a rozwój dziecka, [w:] Dziecko w świecie ludzi i przedmiotów, red. A. Brzezińska, G. Lutomski, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań

John-Borys M. (red.), Pomoc dzieciom zagrożonym patologią środowiska rodzinnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1997.

Kasperek-Golimowska E., Rola szkolnej edukacji zdrowotnej w kształtowaniu postaw aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w życiu społecznym, [w:] Wymiary społecznego uczestnictwa w życiu. Między dzieciństwem a dorosłością, red. H. Krauze-Sikorska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011.

Klus-Stańska D., Kruk J., Tworzenie warunków dla rozwojowej zmiany poznawczej i konstruowania wiedzy przez dziecko, [w:] Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, red. D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

Klus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M., Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

Konopczyński M., Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2014.

Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Misiorna E. (red.), Aktywne uczestnictwo dziecka w kreowaniu rzeczywistości szkolnej, [w:] Wymiary społecznego uczestnictwa w życiu. Między dzieciństwem a dorosłością, red. H. Krauze-

Sikorska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011.

Modrzewski J., Socjalizacja i uczestnictwo społeczne. Studium socjopedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004.

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2005.

Schaffer H.R., Społeczny kontekst rozwoju psychobiologicznego, [w:] Dziecko w świecie ludzi i przedmiotów, red. A. Brzezińska, G. Lutomski, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1994.

Schaffer H.R., Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

Staniaszek M., Kubiak D., Instytucjonalny system resocjalizacji nieletnich w Polsce, [w:] Zapobieganie wykluczeniu z systemu edukacji dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Perspektywa pedagogiczna, red. J.E. Kowalska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.