Rozumienie narracyjne w perspektywie interakcjonizmu interpretatywnego, poznania hermeneutycznego i refleksji fenomenologicznej
PDF

Słowa kluczowe

understanding
interactionism
hermeneutics
phenomenology
biographical-narrative research

Jak cytować

Krawczyk-Bocian, . A. (2020). Rozumienie narracyjne w perspektywie interakcjonizmu interpretatywnego, poznania hermeneutycznego i refleksji fenomenologicznej. Studia Edukacyjne, (44), 285–300. https://doi.org/10.14746/se.2017.44.17

Abstrakt

The conceptual category of the reasoning narrative is the starting point for the considerations presented. Looking at the concept through the prism of interpretative interactionism and the phenomenological and hermeneutic approach helps to discover the meaning and significanceof each of the perspectives for the discovery of wealth of understanding of everything that the human person is involved in and of the world he resides in, creates and converts to his own needs. The considerations in the text stress the importance of human reflection,ability to retrace feelings in the individual biography and of being able to interpret one’s own experiences. Presenting these considerations in the biographic-narrative orientation reveals the essence of understanding of the issues discussed in the article from the perspective of the experiencing subject.

https://doi.org/10.14746/se.2017.44.17
PDF

Bibliografia

Ablewicz K., Hermeneutyczno-fenomenologiczna perspektywa badań w pedagogice, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1994.

Bauman T., Poznawczy status danych jakościowych, [w:] Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki, red. J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, K. Szmidta, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.

Denzin N.K., Reinterpretacja metody biograficznej w socjologii: znaczenie a metoda w analizie biograficznej, [w:] Metoda biograficzna w socjologii, red. J. Włodarek, M. Ziółkowski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990.

Husserl E., Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, Księga II, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974.

Grochalska M., Transgresyjne trajektorie. Zmiany statusu społecznego w perspektywie biograficznej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.

Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.

Lyotard J-F., Fenomenologia, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000.

Kawecki I., Wiedza praktyczna nauczyciela, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004.

Krawczyk-Bocian A., Epistemologiczny poziom rozumienia tekstu narracyjnego, Przegląd Pedagogiczny, 2008, 1.

Krawczyk-Bocian A., Doświadczanie zdarzeń krytycznych. Narracje biograficzne dorosłych dzieci alkoholików, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013.

Krawczyk-Bocian A., Biograficzne doświadczanie (nie)pełnosprawności. W świetle teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego” (w przygotowaniu).

Krüger H., Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

Nowak-Dziemianowicz M., Edukacja i wychowanie w dyskursie nauki i codzienności, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.

Stemplewska-Żakowicz K., Zalewski B., Czym jest dobra narracja? Struktura narracji z perspektywy badaczy i klinicystów, [w:] Badania narracyjne w psychologii, red. M. Straś-Romanowska,

B. Bartosz, M. Żurko, Wydawnictwo Eneteia, Warszawa 2010.

Pietrasiński Z., Syntezy wiedzy autobiograficznej podporządkowane „roli” autokreacyjnej jednostki, [w:] O biografii i metodzie biograficznej, red. T. Rzepa, J. Leoński, Wydawnictwo Nakom, Poznań 1993.

Ricoeur P., Interpretacja a refleksja: Konflikt hermeneutyczny, Studia Filozoficzne, 1986, 9.

Ricoeur P., Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1989.

Schutz A., Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania, [w:] Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, red. E. Mokrzycki, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1984.

Straś-Romanowska M., Na tropach psychologii jako nauki humanistycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Wrocław 1995.

Szkudlarek T., Poststrukturalizm a metodologia pedagogiki, Socjologia Wychowania, 1997, 12.

Taylor Ch., Sources of the Self. The Making of the Modern Identity, Cambridge University Press, Cambridge 1989.

Trzebiński J., Narracja jako sposób rozumienia świata, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Gdańsk 2002.

Tokarska U., Narracja autobiograficzna w terapii i promocji zdrowia, [w:] Narracja jako rozumienie świata, red. J. Trzebiński, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.

Walczak A., Czego można się nauczyć z biografii innych? Przykład Edith Piaf – istoty dramatycznej porwanej namiętnością, [w:] Biografie i uczenie się, red. E. Dubas, J. Stelmaszczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.