Kultura organizacyjna szkoły integracyjnej w zwierciadle kultury pogranicza
PDF

Słowa kluczowe

culture
organizational culture of school
integrated school
disability
special educational needs
borderland

Jak cytować

Zenon Gajdzica, Z. G. (2020). Kultura organizacyjna szkoły integracyjnej w zwierciadle kultury pogranicza. Studia Edukacyjne, (42), 85–95. https://doi.org/10.14746/se.2016.42.5

Abstrakt

The thesis is put forward in the presented article that the organizational specificity of integrated education creates a unique culture with some characteristics of typical borderland. Integrated school is a place where the dominating and the subordinated culture clash and/or collaborate. Depending on the precisely specified assumptions, beliefs, the recognized values and norms (consolidated within the institutional knowledge of a particular school), two different cultures of integrated school can be formed. These cultures are shaped by two types of social practices and two different models of the functioning of school. The study is aimed at a preliminary attempt to specify these models. They are assumed to comprise a set of notions which constitute analytical categories useful in describing the daily routine of school. Moreover, these models may become a tool for interpreting and understanding the states, processes and features of some elements of school and their interrelations.

https://doi.org/10.14746/se.2016.42.5
PDF

Bibliografia

Adrjan B., Kultura szkoły. W poszukiwaniu nieuchwytnego, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.

Babiński G., Pogranicze etniczne, pogranicze kulturowe, peryferie. Szkic wstępny problematyki, Pogranicze. Studia Społeczne, 1994, IV.

Bełza M., Inny/Obcy (uczeń niepełnosprawny) jako podmiot „folkloru” szkolnego, Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych, 2016, 23.

Bruner J., Kultura edukacji, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2010.

Burszta W.J., Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1998.

Chomczyńska-Rubacha M., Szkolne środowisko uczenia się, [w:] Pedagogika, t. 2, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Czerepaniak-Walczak M., Kultura szkoły – o jej złoŜoności i wielowymiarowości, Pedagogika Społeczna, 2015, 3(57).

Gajdzica Z., Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.

Gajdzica Z., Klasa integracyjna jako przystań pograniczy, Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja, 2015, 4.

Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M., Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

Hofstede J., Kultura i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.

Jałowiecki B., Karpalski S., Peryferia i pogranicza jako interdyscyplinarny obszar badawczy, [w:] Peryferia i pogranicza. O potrzebie róŜnorodności, red. B. Jałowiecki, S. Karpalski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011.

Kantor R., Kultura pogranicza jako problem etnograficzny, [w:] Zderzenia i przenikania kultur na pograniczach, red. Z. Jasiński, J. Korbel, WSP, Opole 1989.

Kostera M., Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Kron F.W., Pedagogika. Kluczowe zagadnienia. Pojęcia, procesy, modele, przekł. E. Cieślik, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2012.

Machaj I., Pogranicze, [w:] Encyklopedia socjologii, red. H. Domański, W. Morawski, J. Mucha, M. Ofierska, J. Szacki, M. Ziółkowski, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.

Schein E., Organization Culture and Leadership, Jossey Bass, San Francisco 1992.

Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, przekł. A. Erlich, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.

Tuohy D., Dusza szkoły. O tym, co sprzyja zmianie i rozwojowi, przekł. K. Kruszewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Wojtowicz A., Istota i modele kultury organizacyjnej – przegląd koncepcji, Zeszyty Naukowe Małopolskiej WyŜszej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2004, 5.