Husserlowski świat życia codziennego i jego znaczenie pedagogiczne
PDF

Słowa kluczowe

Husserl
life-world
philosophy of education
phenomenological analysis
existential aporias

Jak cytować

Gara, J. . (2020). Husserlowski świat życia codziennego i jego znaczenie pedagogiczne. Studia Edukacyjne, (42), 131–153. https://doi.org/10.14746/se.2016.42.8

Abstrakt

The world of everyday life was for Husserl the most original expression of the "radical beginning" of human experience and the accompanying senses and meanings. It is a world limited by time-space, one to which we all belong, together with our traditions, habits and interests. Whatever happens in the horizon of the world of everyday life thus relates to ourselves, because it is the world of the living organisms – and these can experience joy and fear, can work and rest, attack or flee, expect, await or desire something. In this sense, it is the world dialectically interpenetrating contradictions and aporias. It is a world where what is limited and unlimited, physical and spiritual, ordinary and extraordinary are intertwined, but also in an a priori manner are determined by the specific relationships between them. From this point of view, there are three basic general relationships which allow to classify and clarify the pedagogical principles: 1) what is infinite in the finite, 2) what is cultural in the natural, 3) what is extraordinary in the ordinary. Experiencing the world of everyday life reminds
us, after all, that the infinite, the spiritual, the extraordinary is de facto encompassed by and found in what is finite, physical and ordinary.

https://doi.org/10.14746/se.2016.42.8
PDF

Bibliografia

Chenari M., Hermeneutics and theory of mind, Phenomenology and Cognitive Science, 2009, 8.

Collins H., Tacit and Explicit Knowledge, The University of Chicago Press, Chicago 2010.

Conrad-Martius H., Die transzendentale und die ontologische Phänomenologie, [w:] tenŜe, Schriften zur Philosophie III, Kvsel-Verlag, München 1965.

Czerepniak-Walczak M., Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.

Descartes, Rozprawa o metodzie, przekł. T. śeleński-Boy, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2002.

Gadamer H.-G., Koło jako struktura rozumienia, przekł. G. Sowiński, [w:] Wokół rozumienia.

Studia i szkice z hermeneutyki, wyb. G. Sowiński, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 1993.

Gadamer H.-G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przekł. B. Baran, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Gascoigne N., Thornton T., Tacit Knowledge, Ruotledge, New York 2014.

Gurwitsch A., Problemy świata przeŜywanego, przekł. D. Lachowska, [w:] Fenomenologia i socjologia, red. Z. Krasnodębski, PWN, Warszawa 1989.

Heidegger M., Bycie i czas, przekł. B. Baran, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Husserl E., Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, przekł. D. Gierulanka, PWN, Warszawa 1975.

Husserl E., Kryzys nauki europejskiej a transcendentalna fenomenologia, przekł. J. Szewczyk, Studia Filozoficzne, 1976, 9.

Husserl E., Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia, przekł. J. Sidorek, Wydawnictwo Fundacja Aletheia, Warszawa 1993.

Ingarden R., Co jest nowego w ostatniej pracy Husserla? Studia Filozoficzne, 1970, 4(65)- 5(66).

Ingarden R., Wstęp do fenomenologii Husserla, PWN, Warszawa 1974.

Judycki S., Die Krisie der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, [w:] Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, t. 2, red. B. Skarga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.

Kaufman W., Existentialism from Dostoevsky to Sartre, [w:] Existentialism from Dostoevsky to Sartre, Meridian Books, New York 1957.

Kołakowski L., Filozofia doświadczenia rozumiejącego, [w:] Filozofia i socjologia XX wieku, Wiedza Powszechna, Warszawa 1965.

Krasnodębski Z., Regionalne ontologie i świat przeŜywany. Interpretacja nauk humanistycznych w fenomenologii Edmunda Husserla, [w:] tenŜe, Rozumienie ludzkiego zachowania. RozwaŜania o filozoficznych podstawach nauk humanistycznych i społecznych, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986.

Levinas E., Od świadomości do czuwania. Począwszy od Husserla, [w:] tenŜe, O Bogu, który nawiedza myśl, przekł. M. Kowalska, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1994.

Lyotard J.F., Fenomenologia, przekł. J. Migasiński, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000.

Madison G.B., Hermeneutyka Husserla jako przyczynek do dyskusji na temat wyjaśniania i rozumienia, przekł. A. Zinserling, [w:] Świat przeŜywany, red. Z. Krasnodębski, K. Nellen, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1993.

Patočka J., Filozofia kryzysu nauki według Edmunda Husserla i jego koncepcja fenomenologii „świata przeŜywanego”, przekł. J. Zychowicz, [w:] Świat przeŜywany, red. Z. Krasnodębski, K. Hellen, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1993.

Puszko H., Sartre: filozofia jako psychoanaliza egzystencjalna, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1993.

Ricoeur P., Fenomenologia i hermeneutyka: wychodząc od Husserla…, przekł. M. Drwięga, Kwartalnik Filozoficzny, 1996, XXIV, 3.

Ricoeur P., Jedność upragniona, jedność zadana, przekł. S. Cichowicz, [w:] tenŜe, Podług nadziei, wyb. S. Cichowicz, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1991.

Rolewski J., Husserlowska kategoria a priori świata przeŜywanego, [w:] Studia z filozofii niemieckiej, t. 3 – Współczesna fenomenologia niemiecka, red. S. Czerniak, J. Rolewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1999.

Sartre J.P., Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej, przekł. J. Kiełbasa i in., Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2007.

Sartre J.P., Święty Genet, przekł. K. Jarosz, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010.

Scheler M., Stanowisko człowieka w kosmosie, przekł. A. Węgrzecki, [w:] tenŜe, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, PWN, Warszawa 1987.

Schütz A., Fenomenologia i nauki społeczne, przekł. D. Lachowska, [w:] Fenomenologia i socjologia, red. Z. Krasnodębski, PWN, Warszawa 1989.

Schütz A., Terezjasz, czyli nasza wiedza na temat przyszłych zdarzeń, [w:] tenŜe, O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej, przekł. B. Jabłońska, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2012.

Sidorek J., Od tłumacza, [w:] E. Husserl, Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia, przekł. J. Sidorek, Wydawnictwo Fundacja Aletheia, Warszawa 1993.

Simmel G., Filozofia kultury. Wybór tekstów, przekł. W. Kunicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

Sosnowska P., Filozofia wychowania w perspektywie Heideggerowskiej róŜnicy ontologicznej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.

Turner S., Tacit Knowledge, [w:] Encyclopedia of Philosophy and the Social Sciences, red. B. Kaldis, Sage Publications, London 2013.

Waldenfels B., Pogardzona doxa. Husserl i trwający kryzys zachodniego rozumu, przekł.

D. Lachowska, [w:] Świat przeŜywany, red. Z. Krasnodębski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1993.

Węgrzecki A., Max Scheler, [w:] Filozofia wieku dwudziestego, red. J. Lipiec, Wydawnictwo WSP, Rzeszów 1983.