Orientacja na uczestnictwo współczesnej młodzieży – stan i potrzeby edukacyjne
PDF

Słowa kluczowe

youth
orientation for the participation
social trust
social capital

Jak cytować

Kanclerz, B. (2020). Orientacja na uczestnictwo współczesnej młodzieży – stan i potrzeby edukacyjne. Studia Edukacyjne, (42), 177–189. https://doi.org/10.14746/se.2016.42.10

Abstrakt

The main goal of this article is to discuss the social involvement of young people and the associated social trust. Article refers to the theoretical analysis and the results of their research. In the first part author analyzes the social participation and confidence in the institutions of social life. Results of the study are compared with other results. On the one hand, young people declare their willingness to help others. On the other hand, often insufficiently actively participate in social life and do not trust the institution. The second part of the article author draws attention to the formal and informal education as a tool for development of social skills.

https://doi.org/10.14746/se.2016.42.10
PDF

Bibliografia

Boni M., Szafraniec K. (red.), Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011.

Cudowska A., Orientacje Ŝyciowe współczesnych studentów, Trans Humana, Białystok 1997.

Cybal-Michalska A., ToŜsamość młodzieŜy w perspektywie globalnego świata. Studium socjopedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006.

Hejnicka-Bezwińska T., Orientacje Ŝyciowe młodzieŜy, WyŜsza Szkoła Pedagogiczna, Bydgoszcz 1991.

Hildebrandt-Wypych D., Kapitał społeczny młodzieŜy jako podstawa socjalizacji politycznej oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – sprawozdanie z badań niemieckich, Studia Edukacyjne, 2012, 22.

Jarosz E., ,,Nic o was bez was”. Obywatelstwo dzieci i młodzieŜy – rekomendacje globalne i rzeczywistość, [w:] MłodzieŜ w dobie przemian społeczno-kulturowych, red. K. Segiet, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015.

Kanclerz B., MłodzieŜ wychodzi na ulice czyli pozytywny wymiar współczesnej orientacji socjocentrycznej, [w:] Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.

Kanclerz B., Orientacje Ŝyciowe młodzieŜy akademickiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015.

Krasnowolski A., Zawody zaufania publicznego, zawody regulowane oraz wolne zawody. Geneza, funkcjonowanie i aktualne problemy, Kancelaria Senatu, Warszawa 2013.

Lannegrand-Willems L., Barbot B., Challenges of Adolescent Psychology in the European Identity Context, New Directions for Child and Adolescent Development, 147, Wiley Periodicals 2015.

Mannheim K., Problem młodzieŜy w nowoczesnym społeczeństwie, [w:] MłodzieŜ jako problem i jako wyzwanie ponowoczesności. Z prac Sekcji Socjologii Edukacji i MłodzieŜy PTS 2011 – tom II, red. K. Szafraniec, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.

Melosik Z., Kultura popularna i toŜsamość młodzieŜy. W niewoli władzy i wolności, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.

Melosik Z., Kultura popularna, pedagogika i młodzieŜ, [w:] Wychowawcze i społeczno-kulturowe kompetencje współczesnych nauczycieli, red. J. PyŜalski, theQ studio, Łódź 2015.

Mikiewicz P., Kapitał społeczny i edukacja. Badanie porównawcze pomiędzy Polską i Islandią.

Raport podsumowujący, Dolnośląska Szkoła WyŜsza, Wrocław 2011.

Peret-DrąŜewska P., Współczesna młodzieŜ postrzegana z perspektywy rówieśników, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014.

Putnam R. D., Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Raport Stowarzyszenia Klon/Jawor ,,Wolontariat, filantropia, 1%”, Warszawa 2014, dostęp ze strony internetowej http://fakty.ngo.pl/wolontariat z 20.12.2016.

Rządowy Program Aktywności Społecznej MłodzieŜy na lata 2015-2016 Aktywna MłodzieŜ, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2014, dostęp ze strony internetowej http://prom.info.pl/wp-content/uploads/2014/03/PASM_19.05.2014.pdf z 20.12.2016.

Skrzypiec R., Społeczna aktywność obywatelska a jakość Ŝycia mieszkańców. Przypadek gminy Lesznowola, [w:] Kapitał społeczny. Partycypacja obywatelska. Rozwój lokalny, red. E. Psyk-Piotrowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.

Świda-Ziemba H., MłodzieŜ a wartości, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1979.

Świda-Ziemba H., Młodzi w nowym świecie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005.

Zysk T., Orientacja prorozwojowa, [w:] Orientacje społeczne jako element mentalności, red. J. Reykowski, K. SkarŜyńska, M. Ziółkowski, Wydawnictwo NAKOM, Poznań 1990.