Wolność wyboru w kreowaniu własnego stylu życia przez współczesną młodzież
PDF

Słowa kluczowe

lifestyle
youth
modernity
choice

Jak cytować

Peret-Drążewska, P. . (2020). Wolność wyboru w kreowaniu własnego stylu życia przez współczesną młodzież. Studia Edukacyjne, (42), 191–203. https://doi.org/10.14746/se.2016.42.11

Abstrakt

This article is dedicated to reflection on the lifestyle of contemporary young people, which is formed on the basis of freedom of choice. This is due to the specific nature of the globalized reality of sociocultural, in particular popular culture and consumerism, which are the main element of youth lifestyle emphasizing the role of unlimited possibilities in shaping their own identity and way of life of the elements that once were dependent mainly on class membership.

https://doi.org/10.14746/se.2016.42.11
PDF

Bibliografia

Bauman Z., Płynna nowoczesność, przekł. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.

Bauman Z., Płynne Ŝycie, przekł. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007.

Bourdieu P., Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, przekł. P. Biłos, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.

Bourdieu P., Passeron J-C., Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, przekł. E. Neyman, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Burszta W.J., Kuligowski W., Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie, Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2005.

Giddens A., Nowoczesność i toŜsamość. Ja i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przekł. A. SzulŜycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Griese H.M., Socjologiczne teorie młodzieŜy. Wprowadzenie, przekł. J. Dąbrowski, Oficyna Wydawnicza Impuls, Warszawa 1996.

Krajewski M., Kultury kultury popularnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003.

Krzychała S., Ryzyko własnego Ŝycia. Indywidualizacja w późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły WyŜszej Edukacji TWP, Wrocław 2007.

Mac-Czarnik L., Procesy poznawcze w planowaniu własnego Ŝycia u młodzieŜy, Wydawnictwo WyŜszej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 2000.

Marody M., Styl Ŝycia jako kategoria opisu socjologicznego, [w:] Wartości, praca, zakupy… O stylach Ŝycia Polaków, red. M. Falkowska, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 1997.

Mead M., Kultura i toŜsamość: studium dystansu międzypokoleniowego, przekł. J. Hołówka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Melosik Z., Kultura popularna i toŜsamość młodzieŜy. W niewoli władzy i wolności, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.

Peret-DrąŜewska P., Współczesna młodzieŜ postrzegana z perspektywy rówieśników. Studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014.

Siciński A., Styl Ŝycia, kultura, wybór: szkice, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002.

Szafraniec K., Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011.

Tarkowska E., Czas w Ŝyciu Polaków, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1992.

Veblen T., Teoria klasy próŜniaczej, przekł. J.K. Zagórscy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971.

Weber M., Szkice z socjologii religii, przekł. J. Prokupiuk, H. Wandowski, Spółdzielnia Wydawniczo-Handlowa „KsiąŜka i Wiedza”, Warszawa 1984.

Wrzesień W., Europejscy poszukiwacze. Impresja na temat współczesnego pokolenia polskiej młodzieŜy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.