Rozwój profesjonalny dyrektora szkoły – przesłanki dla rozwiązań instytucjonalnych
PDF

Słowa kluczowe

educational leadership
professional development
school principal

Jak cytować

Rosalska, M. . (2020). Rozwój profesjonalny dyrektora szkoły – przesłanki dla rozwiązań instytucjonalnych. Studia Edukacyjne, (42), 205–216. https://doi.org/10.14746/se.2016.42.12

Abstrakt

The goal of this article is to reflect on the relationship between theoretical assertions of leadership in education and practical solutions for the education of human resources in the management of education. There are being analyzed proposals for institutional development opportunities that determine the effective performance of tasks, both managerial and leadership ones, assigned to the school principal. To this end, the current forms of professional development offered to school principals and the theoretical underpinnings of the system for promoting the professional development of school community leaders are presented.

https://doi.org/10.14746/se.2016.42.12
PDF

Bibliografia

Bush T., From management to leadership: semantic or meaningful change? Educational Management, Administration and Leadership, 2008, 36(2).

Bush T., Theories of Educational Leadership and Management, Sage, London 2011.

Gołębniak B.D., Zmiany edukacji nauczycieli. Wiedza – biegłość – refleksyjność, Wydawnictwo Edytor, Toruń – Poznań 1998.

Hallinger P., The evolving role of American principals: From managerial to instructional to transformational leaders, Journal of Educational Administration, 1992, 30, 3.

Hargreaves A., Fullan M., Professional Capital. Transforming Teaching in Every School, Routledge, New York 2012.

Kwiatkowski S.M., Tendencje zmian w zarządzaniu oświatą w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, [w:] MenedŜer i kreator edukacji, red. Cz. Plewka, H. Bednarczyk, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2008.

Madalińska-Michalak J., Skuteczne przywództwo w szkołach na obszarach zaniedbanych społecznie. Studium porównawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.

Melosik Z., Systemy kształcenia i doskonalenia kadry kierowniczej w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2014.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ramowy plan i program kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/11/zatwierdzona-ramowka-kursu-z-zarzadzania-oswiata-w-pdf.pdf [dostęp: 02.01.2017].

PyŜalski J., Kompetencje przywódcze dyrektorów szkół i placówek w krajach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2014.

Rosalska M., Dyrektor szkoły – administrator, menedŜer, przywódca. Między szkolną codziennością a polityką oświatową, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 8 listopada 2011 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek, DzU 2011, 254, 1526.

Tuohy D., Dusza szkoły. O tym, co sprzyja zmianie i rozwojowi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Więsław Sz., Sytuacja i status zawodowy dyrektorów szkół i placówek oświatowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012.