Interdyscyplinarne, sieciowo-systemowe podejście do procesu readaptacji i reintegracji społecznej osób skazanych i ich rodzin
PDF

Słowa kluczowe

social readaptation
the idea of clustering
network and system approach

Jak cytować

Nowak, B. M. . (2020). Interdyscyplinarne, sieciowo-systemowe podejście do procesu readaptacji i reintegracji społecznej osób skazanych i ich rodzin. Studia Edukacyjne, (42), 233–249. https://doi.org/10.14746/se.2016.42.14

Abstrakt

The author presents a holistic, network and systemic approach to the provision of assistance and support for individuals who are marginalised, at risk of exclusion and excluded. The author sees the adaptation of the clustering idea and theory and the compatible coopetition strategy as a real chance for a breakthrough in thinking about social re-adaptation and reintegration and for an effective modernisation of an inefficient prevention and social rehabilitation system.

https://doi.org/10.14746/se.2016.42.14
PDF

Bibliografia

Bigliardi B., Dormio A.I., Galati F., Successful coopetition strategy: evidence from an Italian consortium, International Journal of Business, Management and Social Sciences, 2011, 2, 4.

Blau P.M., Structures of social positions and structures of social relations, [w:] Theory building in sociology: assessing theoretical cumulations, red. J.H. Turner, Sage Publications, Newbury Park, CA 1989.

Blumer H., Interakcjonizm symboliczny: perspektywa i metoda, przekł. G. Woroniecka, red. nauk. A. Manterys, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2007.

Brandenburger A.M., Nalebuff B.J., Coopetition, Doubleday, New York 199

Brandenburger A.M., Nalebuff B.J., Coopetition: A Revolution Mindset That Combines Competition and Cooperation: The Game Theory Strategy That's Changing the Game of Business, Harper-Collins-Business, London 1996.

Dagnino G.B., Coopetition Strategy. A New Kind of Interfirm Dynamics for Value Creation, [w:] Coopetition Strategy. Theory, Experiments and Cases, red. G.B. Dagnino, E. Rocco, Routledge Taylor & Francis Group, London – New York 2009.

Dagnino G.B., Le Roy F., Yami S., Czakon W., Strategie koopetycji – nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej? Przegląd Organizacji, 2008, 16.

Gnyawali D.R., Park R., Coopetition and technological innovation in small and medium-sized enterprises: a multilevel conceptual model, Journal of Small Business Management, 2009, 47, 3.

Goffman E., Piętno. RozwaŜania o zranionej toŜsamości, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2007.

Goffman E., Człowiek w teatrze Ŝycia codziennego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2009.

Hall P.M., Hewitt J.P., The quasi-theory of communication and the management of dissent, Social Problems, 1970, 18, 1.

Jankowska B., Koopetycja w klastrach kreatywnych. Przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2013.

Kotzab H., Teller Ch., Value-adding partnerships and co-opetition models in the grocery industry, International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 2003, 33, 3.

Levy M., Loebbecke C., Powell P., SMEs, coopetition, and knowledge sharing: the role of information systems, European Journal of Information Systems, 2003, 12, 1.

Liszke W., Przygotowanie skazanego do Ŝycia po zwolnieniu z zakładu karnego przez kuratora sądowego, Probacja, 2009.

Lofland J., Doing social life: a qualitative study of human interaction in natural settings, Willey, New York 1976.

Manterys A., Sytuacje społeczne, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2008.

NajwyŜsza Izba Kontroli, WdroŜenie i eksploatacja systemu dozoru elektronicznego oraz realizacja zadań przez sądowych kuratorów zawodowych w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności w tym systemie, Wydawnictwo Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Warszawa, lipiec 2014.

NajwyŜsza Izba Kontroli, Readaptacja społeczna skazanych na wieloletnie kary pozbawienia wolności, Wydawnictwo Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Warszawa, listopad 2015.

Nowak B.M., Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Nowak B.M., Skuteczność oddziaływań resocjalizacyjnych w percepcji kuratorów sądowych, [w:] ToŜsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, red. A. Kieszkowska, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.

Nowak B.M., Kreowanie działań społecznych o charakterze resocjalizacyjno-readaptacyjnym. Podejście sieciowo-systemowe, Resocjalizacja Polska, 2014, 7.

Padula G., Dagnino G.B., Untangling the rise of coopetition: the intrusion of competition in a cooperative game structure, International Studies of Management & Organization, 2007, 37(2).

Palmen L., Baron M., Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, PARP, Warszawa 2008.

Porter M., Porter o konkurencji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.

Rogalski M., Strategia koopetycji – światowe trendy eksploracji, Przegląd Organizacji, 2011, 9.

Rogalski M., Geograficzne aspekty badań nad koopetycją – dominujące ośrodki badawcze w ujęciu regionalnym, Zarządzanie i Finanse, 2012, 1/2.

Rymsza M. (red.), Czy podejście aktywizujące ma szansę? Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po reformie systemu pomocy społecznej, Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2011.

Rymsza M., Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między słuŜbą społeczną a urzędem, Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2012.

Stańczyk-Hugiet E., Autonomia i zaleŜność w układach koopetycyjnych, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, PTE Oddział w Łodzi, Łódź 2012.

Watts D.J., Strogatz S.H., Collective dynamics of 'small-world' networks, “Nature”, International Weekly Journal of Science, 1998, 393.

Thompson L., Fine G.A., Socially shared cognition, affect and behavior: a review and integration, Personality and Social Psychology Review, 1999, 3, 4.

Walley K., Coopetition. An Introduction to the Subject and Agenda for Research, International Studies of Management & Organization, 2007, 37, 2.

Netografia

Bengtson M., Hinttu S., Kock S., Relationships of Cooperation and Competition Between Competitors, Work-in-Progress Paper submitted to the 19 th Annual IMP Conference, September 2003 (4-6), Lugano Switzerland [online]

http://www.impgroup.org/uploads/papers/4294.pdf [dostęp: 03.05.2015].

Dagnino G.B., Padula G., Coopetition strategy. A new kind of interfirm dynamics for value creation, EURAM – The European Academy of Management Second Annual Conference – „Innovative Research in Management”, Stockholm, 9-11 May 2002 [online]

http://www.researchgate.net/profile/GiovanniBattistaDagnino/publication/228605296_Coopetition_strategy_a_new_kind_of_interfirm_dynamics_for_value_creation/links/0912f511dacf4440c1000000.pdf [dostęp: 04.04.2015].

Nemeh A., Yami S., Coopetition strategies and innovation in precompetitive R&D programs: the case of wireless telecommunication sector, Druid, CBS, Copenhagen, Denmark 2012 [online] http://druid8.sit.aau.dk/acc_papers/v9e0l8pfuphhurs9khda84edn30i.pdf [dostęp: 06.06.2015].

Uzzi B., Sapiro J., Team Assembly Mechanisms Determine Collaboration Network Structure and Team Performance [online]

http://www.kellogg.northwestern.edu/faculty/uzzi/ftp/guimera_et_al_science_2-2005_final.pdf [dostęp: 06.06.2015].