Music Education as a Key Factor in the Full Development of a Child
PDF

Słowa kluczowe

music education
music teacher
music and development of child
music education and pop-culture

Jak cytować

Kłysz-Sokalska, N. . (2020). Music Education as a Key Factor in the Full Development of a Child. Studia Edukacyjne, (42), 263–272. https://doi.org/10.14746/se.2016.42.16

Abstrakt

Music education is a field of pedagogy dedicated to the development of the individual through artistic action, which is manifested in various forms and activities. Properly conducted music education has a beneficial effect on the right development of child. Research shows that music education stimulates the competence of child's language and mathematical skills, affect the development of creative child's personality and its socialization. Neurodidactics points to the significance of playing the instruments to neurogenesis and the development of skills of concentration, memory and attention. Movement to music, however, is developing spatial and mobility coordination, involves sight and hearing, which has a beneficial effect on the mastery of the whole body – muscles and nervous system. Unfortunately, despite the enormity of the positive aspects, music education is treated superficially, which shows a small amount of hours music lessons at school and inadequate preparation and attitude of teachers for music education. The difficulty with which collides every day music education is also a contemporary musical culture. The low level of the presented music content being the only "marketing product" makes that music education becoming too elitist activity, or is forced to follow along with system.

https://doi.org/10.14746/se.2016.42.16
PDF

Bibliografia

EACEA, Arts and Cultural Education at School in Europe, http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/113en.pdf (access: 25.01.2016).

Forgeard M., Winner E., Norton A., Schlaug G., Practicing a Musical Instrument in Childhood is Associated with Enhanced Verbal Ability and Nonverbal Reasoning, „PLoS One”, 2008, nr 3(10), http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0003566, [access: 24.01.2016].

Hanna-Pladdy B., Mackay A., The relations between instrumental musical activity and cognitive aging, Neuropsychology, 2011, 25(3).

Kędzia M., Radość z muzyki – praktyczne spojrzenie na edukację muzyczną w klasach I-III szkoły podstawowej, [in:] Filozofia i etyka w szkole. Edukacja artystyczna – wyzwania, ed. D.A. Michałowska, J. Ryczek, L. Suchanek, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych, Poznań 2015.

Kisiel M., Pedagogiczno-dydaktyczne aspekty wykorzystania muzyki w stymulacji rozwoju dziecka, WyŜsza Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2007.

Kłysz-Sokalska N., Sztuka a wartość i przeŜycie estetyczne, [in:] Filozofia i etyka w szkole. Edukacja artystyczna – wyzwania, red. D.A. Michałowska, J. Ryczek, L. Suchanek, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych, Poznań 2015.

Kłysz-Sokalska N., Edukacja muzyczna kluczem do pełnego rozwoju dziecka, [in:] Edukacja na rozdroŜu. Część 3 – Dzieciństwo szans i zagroŜeń, ed. R. Bernatova, S. Kania, S. Śliwa, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2016.

Krasoń K., Ruch w przestrzeni. Kinestetyczne wspieranie rozwoju (analiza przypadku dziecka zahamowanego psychoruchowo), [in:] Sztuka w Ŝyciu i edukacji osób niepełnosprawnych. Wybrane zagadnienia, ed. E. Jutrzyna, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2003.

Łuczak A., Między muzyką a matematyką. Wybrane zagadnienia z muzycznej edukacji wczesnoszkolnej, [in:] Treści, formy i metody przedmiotu „muzyka” w świetle reformy powszechnej edukacji: materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, ed. V. Przerembska, Zakład Pedagogiki Muzycznej Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.

Nowak M., Wychowawcze wartości sztuki sakralnej, [in:] Sacrum – sztuka – wychowanie, ed. W.A. Sacher, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006.

Pędraszewska-Iskrzak E., Stymulowanie rozwoju dziecka z wieloczynnikowym uszkodzeniem mózgu za pomocą metody Suzuki, [in:] Edukacja i/a mózg, mózg a/i edukacja, ed. M. Kowalski, I. Koszyk, S. Śliwa, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2016.

Sacher W.A., Pedagogika muzyki. Teoretyczne podstawy powszechnego kształcenia muzycznego, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.

Sankowski R., Polska krajem muzycznego obciachu. Co się stało z naszym popem http://wyborcza.pl/1,75475,16292879,Polska_krajem_muzycznego_obciachu__Co_sie_stalo_z.html, [access: 24.01.2016].

Sloboda J.A., Hermelin B., O’Connor N., An Exceptional Musical Memory, Music Perception, 1985, 3(2).

Smith K.C., Cuddy L.L., Upitis R., Figural and metric understanding of rhythm, Psychology of Music, 1992, 22(2).

Tyszkowa M., Zdolności, osobowość i działalność uczniów, PWN, Warszawa 1990.

Zhan C., The Correlation Between Music and Math: A Neurobiology Perspective, http://serendip.brynmawr.edu/exchange/node/1869, [access: 25.01.2015].