Pojmowanie emocji i znaczenie działań muzycznych w ich rozwijaniu u dziecka w młodszym wieku szkolnym
PDF

Słowa kluczowe

emotions
emotional education
music education

Jak cytować

Kłysz-Sokalska, . N. (2020). Pojmowanie emocji i znaczenie działań muzycznych w ich rozwijaniu u dziecka w młodszym wieku szkolnym. Studia Edukacyjne, (44), 347–361. https://doi.org/10.14746/se.2017.44.21

Abstrakt

  Emotional education in Poland is superficial,accidental and at times intuitive. Lack of emotional education classes and the governments’ low support of teachers have a negative effect on the treatment of emotional education as important in the development of a child in an early school age. Teachers, by trial and error, try to solve problems on the basis of their effect rather than cause, which often lies in the student’s emotions. Separating emotions from “rational” thinking is a pedagogical mistake. An adult’s awareness of the cognitive nature of emotion can affect not only the leveling up of emotional disorders, but also has impact on the child’s overall cognitive development. By using the most natural activities of music and movement, the student develops his emotionality with the verbalization of emotional experience. Awareness of the emotions experiences as well as their correct naming is the key to the success of emotional education for students.
https://doi.org/10.14746/se.2017.44.21
PDF

Bibliografia

Bard P., A diencephalic mechanism for the expression of rage with special reference to the sympathetic nervous system, American Journal of Psychology, 1928, 84.

Brzezińska A.I., Psychologiczne portrety człowieka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

Cannon W., The James-Lange theory of emotion: A critical examination and an alternative theory, American Journal of Psychology, 1927, 39.

Damasio A., Błąd Kartezjusza, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2015.

Doliński D., Mechanizmy wzbudzania emocji, [w:] Psychologia, tom 2 – Psychologia ogólna, red. J. Strelau, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.

Frijda N.H., Emocje są funkcjonalne – na ogół, [w:] Natura emocji, red. P. Ekman, R.J. Davidson, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2012.

Górecka-Mostowicz B., Co dzieci wiedzą o emocjach, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005.

Harris P.L., Zrozumieć emocje, [w:] Psychologia emocji, red. M. Lewis, J.M. Haviland, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

Hurlock E.B., Rozwój dziecka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985.

Janiszewska B., Rozwój emocjonalny, [w:] Wybrane zagadnienia z psychologii, red. S. Siek, Wydawnictwo Uczelniane WSRP, Siedlce 1996.

Kisiel M., Pedagogiczno-dydaktyczne aspekty wykorzystania muzyki w stymulacji rozwoju dziecka, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2007.

Kłysz-Sokalska N., Sztuka a wartość i przeżycie estetyczne, [w:] Filozofia i etyka w szkole. Edukacja artystyczna – wyzwania, red. D.A. Michałowska, J. Ryczek, L. Suchanek, Wydawnictwo

Naukowe Wydziału Nauk Społecznych, Poznań 2015.

Kłysz-Sokalska N., Emocje w wychowaniu muzycznym ucznia, [w:] Uczeń w świecie emocji, red. K. Kuszak, Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane, 2016/2017, 2.

Kopeć U., Rozwój słownictwa nazywającego uczucia w języku dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 2000.

Kuszak K., Kompetencje komunikacyjne dziecka sześcioletniego – wybrane aspekty, [w:] Dziecko-uczeń a wczesna edukacja, red. I. Adamek, Z. Zbróg, Lbron, Kraków 2011.

Kuszak K., Kompetencje komunikacyjne dzieci w okresie późnego dzieciństwa w aspekcie rozwojowym, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011.

Kuszak K., Kompetencje emocjonalne młodszych uczniów, [w:] Uczeń w świecie emocji, red. K. Kuszak, Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane, 2016/2017, 2.

Lazarus R.S., Emotion and adaptation, Oxford University Press, New York 1991.

Lipska E., Przychodzińska M., Muzyka w nauczaniu początkowym. Metodyka, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1991.

Matczak A., Knopp K. A., Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka, Wydawnictwo Stowarzyszenia Filomatów, Warszawa 2013.

Mikołajczuk A., Objawy emocji gniewu utrwalone w polskich metaforach potocznych, Poradnik Językowy, 1994, 7.

Nowakowska-Kempna I., Konceptualizacja uczuć w języku polskim, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa 1995

Oatley K., Jenkins J. M., Zrozumieć emocje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Plutchik R., Emotions: a general psychoevolutionary theory, [w:] Approaches to emotion, red. K.R. Scherer, P. Ekman, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, Hillsdale, New Jersey 1984.

Przybysz P., Emocje muzyczne i ich estetyczne modyfikacje, [w:] Neuroestetyka muzyki, red. M. Bogucki, A. Foltyn, P. Podlipniak, P. Przybysz, H. Winiszewska, Wydawnictwo Naukowe PTPN, Poznań 2013.

Przybysz P., Muzyka a emocje, AVANT, 2013, 3(4).

Romanik E., Śpiewanie, a jąkanie – podsumowanie warsztatów wokalnych z osobami jąkającymi się, 2014 http://www.jakanie.waw.pl/artykuly/spiewanie_a_jakanie, [dostęp: 26.03.2017].

Sacher W.A., Uzdolnienia muzyczne a emocjonalność dzieci w wieku przedszkolnym, [w:] Dziecko i sztuka. Recepcja – edukacja – wsparcie – terapia, red. M. Knapik, K. Krasoń, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003.

Sacher W.A., Pedagogika muzyki. Teoretyczne podstawy powszechnego kształcenia muzycznego, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.

Schaffer H.R., Psychologia dziecka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

Stachyra K., Efektywność muzykoterapii w rozwijaniu kompetencji emocjonalnych studentów, Psychoterapia, 2007, 3(142).

Szczyrba J., Muzyczne oswajanie dzieci ze strachem, Ogrody Nauk i Sztuk, 2014, 4.

Wan C.Y., Rüber T., Hohmann A., Schlaug G., The Therapeutic Effects of Singing in Neurological Disorders, Music Percept, 2010, 27(4).

Wygotski L.S., Wczesne dzieciństwo, [w:] tenże, Wybrane prace psychologiczne, II – Dzieciństwo i dorastanie, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2002.

Zdankiewicz-Ścigała E., Maruszewski T., Teorie emocji, [w:] Psychologia, tom 2 – Psychologia ogólna, red. J. Strelau, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.

Zwolińska E.A., Wpływ muzyki na zapamiętywanie tekstów poetyckich, [w:] Muzyka w edukacji i wychowaniu, red. H. Danel-Bobrzyk, J. Uchyła-Zroski, Wydawnictwo Uniwersytetu

Śląskiego, Katowice 1999.