Seniorzy na terenach wiejskich – możliwości i ograniczenia rozwoju
PDF

Słowa kluczowe

leaders
elderly
rural areas
exclusion

Jak cytować

Sienkiewicz-Wilowska, . . J. A. (2020). Seniorzy na terenach wiejskich – możliwości i ograniczenia rozwoju. Studia Edukacyjne, (44), 377–385. https://doi.org/10.14746/se.2017.44.23

Abstrakt

Late adulthood is a time when the elderly living in rural areas are especially at risk of exclusion. Very often they have difficultiesaccessing aid institutions and activities which are designed specificallyfor them. Often their functioning depends on good relations with neighbors and the family. Opportunities to increase their social participation and use of their resources include the activities of organizations such as the Rural Housewives’ Circle, or entrusting them with the function of local community leaders.

https://doi.org/10.14746/se.2017.44.23
PDF

Bibliografia

Błędowski P., Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych, SGH, Warszawa 2002.

Błędowski P., Polityka społeczna wobec ludzi starych i starości. Lokalna polityka wobec ludzi starych, [w:] Podstawy gerontologii społecznej, red. B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M.

Dzięgielewska, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006.

Bois J-P., Historia starości. Od Montaigne’a do pierwszych emerytur, Oficyna Wydawnicza Volumen, Wydawnictwo Marabut, Warszawa 1996.

http://www.izbarolnicza.lodz.pl/content/150-lat-k%C3%B3%C5%82gospody%C5%-84-wiejskich-na-ziemiach-polskich

http://www.krs.org.pl

Lemon B.W., Bengtson V.L., Peterson J.A., An exploration of the activity theory of aging: activity types and life satisfaction among in-movers to a retirement community, Journal of Gerontology, 1972, 27(4).

Michalska S., Tradycyjne i nowe role kobiet wiejskich, Wieś i Rolnictwo, 2013, 2(159).

Radziewicz J., Współczesna kobieta wiejska, „Rolniczy Magazyn Ekonomiczny”, 2016, styczeń-luty.

Słomczyńska J., Artystki ludowe – depozytariuszki wiedzy o ludowości, [w]: Starsze kobiety w kulturze i społeczeństwie, red. E. Zierkiewicz, A. Łysak, Wydawnictwo MarMar, Wrocław 2005.

Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M., Podstawy gerontologii społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006.

Tryfan B., Wiejska starość w Europie, Polska Akademia Nauk – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa 1993.

Wilowska J.A., Uczenie się od nauczyciela i od rówieśników w procesie edukacji artystycznej podejmowanej w okresie późnej dorosłości, [w:] Szanse rozwoju w okresie późnej dorosłości, red.

A.I. Brzezińska, K. Ober-Łopatka, R. Stec, K. Ziółkowska, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2007.