Ekspertyza dokumentu „Skills Development and Employability in Europe: The New Skills Agenda”

Main Article Content

Kazimierz Przyszczypkowski
Izabela Cytlak
Joanna Jarmużek
Roman Pawłowski
Joanna Szafran

Abstrakt

This article is a critical analysis of the "Skills Development and Employability in Europe: The New Skills Agenda" document. The purpose of the discussion is to analyze the 10 problem areas identified and formulated in the document, paying particular attention to the perception and implementation of these issues from the perspective of European countries. The recommendations presented for each of the issues may provide important guidance for developing a vision of vocational education targeting the labor market of the European Union.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Przyszczypkowski, K., Cytlak, I., Jarmużek, J., Pawłowski, R., & Szafran, J. (1). Ekspertyza dokumentu „Skills Development and Employability in Europe: The New Skills Agenda”. Studia Edukacyjne, (43), 61-80. https://doi.org/10.14746/se.2017.43.4
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Abbas T., Islamophobia in the United Kingdom: Historical and contemporary political and media discourses in the framing of 21st century anti-muslim racism, [w:] Islamophobia. The chal-lenge of pluralism in the 21st century, red. J.L. Esposito, I. Kalins, Oxford University Press, Oxford 2011.
 2. A Review of Religious Education in England, The Religious Education Council of England and Wales, October, 2013. Adres internetowy: http://resubjectreview.recouncil.org.uk/ media/file/RE_Review.pdf, [dostęp: 8.02.2017].
 3. Barnes L.P., Diversity, [w:] Debates in religious education, red. L.P. Barnes, Routledge, Lon-don – New York 2012.
 4. Beck J., A brief history of citizenship education in England and Wales, [w:] Debates in citizenship education, red. J. Arthur, H. Cremin, Routledge, London – New York 2012.
 5. Berger P.L., Święty baldachim. Elementy socjologicznej teorii religii, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2005.
 6. Berglund J., Publicly Funded Islamic Education in Europe and the United States, The Bro-okings Project on U.S. Relations with the Islamic World Analysis Paper, 21, April 2015.
 7. Chadwick O., The secularization of the European mind in the 19th century, Cambridge University Press, Cambridge 1975.
 8. Cooling T., Faith, religious education and whole school issues, [w:] Debates in religious educa-tion, red. L.P. Barnes, Routledge, London – New York 2012.
 9. Copley T., Indoctrination, education and God. The struggle for the mind, Society for Promoting Christian Knowledge, London 2005.
 10. Dinham A., Shaw M., RE for Real. The future of teaching and learning about religion and belief, ELIEF, Goldsmiths University of London 2015, s. 2, adres internetowy: https:// www.gold.ac.uk/media/goldsmiths/169-images/departments/research-units/ faiths-unit/REforREal-web-b.pdf, [dostęp: 9.03.2017].
 11. Dobson A., Ecological citizenship, Oxford University Press, Oxford 2003.
 12. Education and Religion, Parliamentary Assembly Origin - Assembly debate on 4 October 2005, adres interentowy: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=17373&lang=en, [dostęp 19.02.2017].
 13. European Values Study, adres internetowy: http://www.europeanvaluesstudy.eu/ page/survey-2008.html [dostęp: 13.01.2017].
 14. Grayson H., O’Donnell S.S., Sargent C., Key Findings Summary: Education about Religions and Beliefs and Ethics in Primary Education, NFER 2014.
 15. Heater D., A history of education for citizenship, RoutledgeFalmer, London – New York 2004.
 16. Hirst P., Moral education in secular society, University of London Press, London 1974.
 17. Islamophobia a challenge for us all. Summary report, adres internetowy: http://www. runnymedetrust.org/uploads/publications/pdfs/islamophobia.pdf [dostęp: 22.01. 2017].
 18. Jackson R., Religious Education: An Interpretive Approach, Hodder and Stoughton, London 1997.
 19. Jackson R., Religious education in England: the story to 2013, Pedagogiek: Wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en vorming, 2013, 33.
 20. Jackson R., Everington J., Teaching inclusive religious education impartially: an English per-spective, British Journal of Religious Education, May 2016.
 21. Kay W.K., Agreed syllabuses, [w:] Debates in religious education, red. L.P. Barnes, Routledge, London – New York 2012.
 22. Kerr D., Comparative and international perspectives on citizenship education, [w:] Debates in citizenship education, red. J. Arthur, H. Cremin, Routledge, London – New York 2012.
 23. Kerr D., Smith A., Twine C., Citizenship education in the United Kingdom, [w:] Education for citizenship and democracy, red. J. Arthur, I. Davies, C. Hahn, Sage, London 2008.
 24. Luckmann T., Niewidzialna religia. Problem religii w nowoczesnym społeczeństwie (1967), wyd. III, Społeczny Instytut Wydawniczy “Znak”, Kraków 2011.
 25. Lundie D., Religious education in the United Kingdom and Ireland, [w:] Debates in religious education, red. L.P. Barnes, Routledge, London – New York 2012.
 26. Mariański J., Między rajem a apokalipsą. O potrzebie wychowania ku wartościom uniwersalnym, [w:] Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty, tom 2, red. M. Dudzikowa, M. Czerepa-niak-Walczak, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
 27. Mariański J., Religia w społeczeństwie ponowoczesnym, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kra-ków 2010.
 28. Mąkosa P., Współczesne ujęcie nauczania religii w europejskim szkolnictwie publicznym, Rocz-niki Pastoralno-Katechetyczne, 2011, 3(58).
 29. McGhee D., The end of multiculturalism? Terrorism, integration and human rights, Open University Press, Berkshire 2008.
 30. Miller P., Accounting, “economic citizenship” and the spatial reordering of manufacture, Acco-unting, Organizations and Society”, 1994, 19, 1.
 31. Murzyn A., Filozofia edukacji u schyłku XX wieku. Wybrane kwestie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2001.
 32. Nussbaum M.C., Patriotism and cosmopolitanism, Boston Review, 1994, XIX (5).
 33. Pike M.A., Values, ethics and citizenship education, [w:] Debates in citizenship education, red. J. Arthur, H. Cremin, Routledge, London – New York 2012.
 34. Czarnik S., Turek K., Wykształcenie, praca przedsiębiorczość Polaków, Raport z badania lud-ności realizowanego w 2012 roku w ramach III edycji Bilansu Kapitału Ludzkiego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
 35. Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 36. Edukacja i szkolenia dorosłych w Europie: łatwiejszy dostęp do możliwości uczenia się Raport Eurydice http://eurydice.org.pl/publikacja/edukacja-i-szkolenia-doroslych-w-euro pie-latwiejszy-dostep-do-mozliwosci-uczenia-sie [dostęp: 010.06.2017].
 37. Górniak J. (red.), Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce, Bilans Kapitału Ludz-kiego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013.
 38. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_en.html [dostęp: 05.06.2017].
 39. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587312/IPOL_STU(2016)587312_EN.pdf [dostęp: 05.06.2017].
 40. Pracodawcy o rynku pracy, Bilans Kapitału Ludzkiego, 2012, www.bkl.parp.gov.pl [dostęp: 01.06.2017].
 41. Raport Education and the Integration of Migrant Children, NESSE 2008, http://www. nesse.fr/nesse/activities/reports/activities/reports/education-and-migration-pdf [dostęp: 05.06.2017].
 42. Raport Eurydice Ograniczenie zjawiska wczesnego kończenia nauki. Polityka, strategie, działa-nia. Eurydice Raport. Edukacja i Szkolenia w Europie http://eurydice.org.pl/wp-content/uploads/2015/10/ELET__PL.pdf [dostęp: 05.06.2017].
 43. Raport Eurydice Wskaźniki strukturalne służące monitorowaniu edukacji i szkoleń w Europie 2016 http://eurydice.org.pl/publikacja/wskazniki-strukturalne-sluzace-monitorow aniu-edukacji-i-szkolen-w-europie-2016 [dostęp: 05.06.2017].
 44. Raport Niedopasowanie umiejętności – problem bardziej złożony niż mogłoby się wydawać http://europass.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/Niedopasowanie-umiej%C4%99tno%C5%9Bci-%E2%80%93-problem-bardziej-z%C5%82o%C5%BCony-ni%C5%BC-mog%C5%82oby-si%C4%99-wydawa%C4%87-Marzec-2014.pdf [dostęp: 03.06.2017].
 45. Raport OECD Stats. World Indicators of Skills for Employment http://stats.oecd. org//Index.aspx?QueryId=62775 [dostęp: 05.06.2017].
 46. Raporty CEDEFOP Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego http:// skillspanorama.cedefop.europa.eu [dostęp: 05.06.2017].