Zjawisko przedwczesnego kończenia nauki i jego ograniczanie

Main Article Content

Joanna Madalińska-Michalak

Abstrakt

The article discusses the phenomenon of early school leaving, the scale of this phenomenon in Europe, the ways of conducting research on it and its reduction. ESL is caused by a combination of individual, educational and socio-economic factors. Therefore, the article points out that any measures taken to tackle the phenomenon of ESL, focused on prevention, intervention or compensation, must take into account the specific situation of the country and the region. There is no single solution that would be appropriate in all situations and everywhere. The results presented have been achieved within an international educational project: “ESSE – Early School Leaving & Second ChanceEducation”, supported by the European Commission within the Lifelong Learning Programme and by Poland’s Ministry of Science and Higher Education.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Madalińska-Michalak, J. (1). Zjawisko przedwczesnego kończenia nauki i jego ograniczanie. Studia Edukacyjne, (43), 81-97. https://doi.org/10.14746/se.2017.43.5
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Brzezińska A., Jak myślimy o rozwoju człowieka? [w:] Psychologiczne koncepcje człowieka, red. A. Brzezińska, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 2. Dale R., Early School Leaving. Lessons from research for policy makers, European Commission, Bruksela 2010.
 3. DzU UE, nr C 165E, dostępny na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=OJ:C:2013:165E:FULL:PL:PDF [otwarty: 10.12.2013].
 4. EACEA, Key Data on Education in Europe 2012, Education Audiovisual and Culture Execu-tive Agency, Bruksela 2012.
 5. Eurydice, Education and Training in Europe 2020: Responses from the EU Member States. Eurydice Report, Eurydice, Bruksela 2013.
 6. Federowicz M., Sitek M. (red.), Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Raport o stanie edukacji 2010, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2011.
 7. GHK, Study on Access to Education and Training, Basic Skills and Early School Leavers: Final Report, DG EAC 38/04, Wydawnictwo DG EAC, Brussels 2005, dostępne na: http://ec.europa.eu/education/pdf/doc284_en.pdf [otwarty: 15.12.2013].
 8. GUS, Aktywność ekonomiczna ludności polski w latach 2008-2011, Główny Urząd Statystycz-ny, Warszawa 2013.
 9. GUS, Wejście młodych ludzi na rynek pracy, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
 10. Konkluzje Rady z 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”), DzU UE, nr C 119, dostępny na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002: 0010:PL:PDF [otwarty: 10.12.2013].
 11. Konkluzje Rady Europejskiej z 25-26 marca 2010 r., Pismo przewodnie EUCO 7/10, do-stępne na: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/ PL/ec/113605.pdf [otwarty: 10.12.2013].
 12. Kwieciński Z., Odpad szkolny na wsi. Studium socjopedagogiczne, Wydawnictwa Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 1972.
 13. Kwieciński Z., Selekcje społeczne w szkolnictwie ponadpodstawowym. Trzy studia szczegółowe, Wydawnictwa Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 1975.
 14. International Standard Classification of Education (1997), dostępny na: http:// europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/statmanuals/files/isced_1997_implemen tation_manual.pdf [otwarty: 10.12.2013].
 15. Levinson D., A conception of adult development, American Psychologist, 1986, 41.
 16. UNICEF, Warunki i jakość życia dzieci w krajach rozwiniętych. Analiza porównawcza, Innocenti Report Card 11, Wydawnictwo UNICEF Office of Research, Florencja 2013.
 17. Zalecenie Rady z 28 czerwca 2011 r. w sprawie polityk na rzecz ograniczania zjawiska przedwczesnego kończenia nauki, DzU UE, nr C 191/1, dostępne na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:191:FULL:PL:PDF, [otwar-ty: 10.12.2013].