Między poczuciem akceptacji, wsparcia a wykluczeniem – uwarunkowania różnych dróg adaptacji dzieci do szkoły

Main Article Content

Marzanna Farnicka
Hanna Liberska

Abstrakt

The present study includes selected conditions of adaptation to the school. The research question focused on different predictors of sense of acceptanceand self-esteem and a sense of exclusion. The study involved 270 children aged 8-12. Data were collected twice using two tools: a questionnaire SUSPO and QSL. The results showed dynamic processes and differences occurring in the first and the second period of primary education and the opportunity to create conditions for a successful learning environment by the teacher.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Farnicka , M., & Liberska , H. (1). Między poczuciem akceptacji, wsparcia a wykluczeniem – uwarunkowania różnych dróg adaptacji dzieci do szkoły. Studia Edukacyjne, (43), 99-112. https://doi.org/10.14746/se.2017.43.6
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Barnucz N., Fonai M., School inclusion and exclusion: experiences of empirical researches, Lec-ture during Teacher Education in Central and Eastern Europe Conference, 18-21 Juni, Debrecen, Hungary, 2015. Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2004. Brzezińska A., Gotowość dzieci w wieku przedszkolnym do czytania i pisania, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1987.
 2. Brzezińska A., Czub M., Dziecko w systemie edukacji: podejście systemowo-transakcyjne, Kul-tura i Edukcja, 2015, 1(107).
 3. Busching. R., Krahé B. The Girls Set the Tone: Gendered Classroom Norms and the Deve-lopment of Aggression in Adolescence, wystąpienie (research talk), 50th Conference of the German Society for Psychology, 18-22.09 Berlin, Niemcy, 2016. Deptuła M., Odrzucenie rówieśnicze: profilaktyka i terapia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. Diener E., Oishi S., Lucas R.E., Personality, culture, and subjective well-being, emotional and cognitive evaluations of life, Annual Review of Psychology, 2003, 54. Erikson E., Identity and the life cycle, W.W. Norton, New York 1980.
 4. Henricsson L., Rydell A.-M., Elementary school children with behavior problems: teacher-child relations and self-perception. A prospective study, Merrill-Palmer Quarterly, 2004, 50. Farnicka M., Poczucie wsparcia, [w:] Lubuszanie 2012: diagnoza stanu: raport z badań, red. G. Miłkowska, Z. Wołk, Wydawnictwo PRINT-PAP, Zielona Góra 2012. Farnicka M., Promocje uczniowskie jako wskaźnik sukcesu edukacyjnego, [w:] Lubuszanie 2012. Diagnoza stanu: raport z badań, red. G. Miłkowska, Z. Wołk, Wydawnictwo PRINT-PAP, Zielona Góra 2012.
 5. Farnicka M., Liberska H., Tworzenie środowiska sprzyjającego uczeniu się – analiza wybranych czynników, Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja, 2014, 3(67).
 6. Farnicka M., Liberska H., Intrapsychic and social conditionings feeling excluded in a school environment, [w:] Development of Teacher Calling in Higher Education, red. G. Pusztai, A. Engler, I. Revák Markóczi, Partium Press, Budapest 2015.
 7. Farnicka M., Liberska H., Uwarunkowanie poczucia dobrostanu psychicznego u dzieci w sytu-acji szkolnej, Problemy Wczesnej Edukacji, 2016, 31.
 8. Farnicka M., Liberska H., Kosikova V., Minhova J., Lovasova V., A New Tool in the Fight against Social Exclusion: The Questionnaire of School Life (QSL), [w:] Childs of Many Worlds. Focus on the Problem of Ethnic Minorities, red. H. Liberska, M. Franicka, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Warsza-wa – Wien 2014.
 9. Farnicka M., Liberska H., Nurmi J-E., Predyktory (podmiotowe i sytuacyjne) efektywnej adap-tacji szkolnej – ujęcie rozwojowe, Psychologia Rozwojowa, 2016, 21, 1.
 10. Filipiak E., Dojrzałość potrzebna od dziecka, Psychologia w Szkole, 2005, 3(7).
 11. Havighurst R.J., Developmental tasks and education (3rd ed.), McKay, New York 1980 (Ori-ginal work published 1948), 1972. Kowalik S., Rozwój społeczny, [w:] Psychologia rozwoju człowieka, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 12. Liberska H., The Wellbeing of Children: Its Source and How It is Affected by a Sense of Exclu-sion and Acculturation, [w:] Childs of Many Worlds. Focus on the Problem of Ethnic Mino-rities, red. H. Liberska, M. Franicka, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Warszawa – Wien 2014.
 13. Liberska H., Matuszewska M., Przychodzi uczeń do pierwszej klasy, Psychologia w Szkole, 2012, 4.
 14. Matejcek Z., Vagnerova M., Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti dětí SPAS. Příručka, Psy-chodiagnostika, Bratislava 1992. Mikšík O., Dotazník SUPSO: Manuál, Psychodiagnostika, Brno 2004. Nurmi J.E., Students’ characteristics and teacher – child relationships in instruction, Educatio-nal Research Review, 2012, 7.
 15. Przetacznik-Gierowska M., Zasady i prawidłowości psychicznego rozwoju człowieka, [w:] Psychologia rozwoju człowieka, red. M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa, Wydaw-nictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 16. Thijs J.T., Koomen H.M.Y., van der Leij A., Teacher – child relationships and pedagogical practices: Considering the teacher’s perspective, School Psychology Review, 37, 2008. Tomaszewski T., O sytuacjach trudnych, PAN, Warszawa 1965. Trempała, J. O pułapkach pomiaru osiągnięć szkolnych: „przeciętny uczeń” nie istnieje, Kwar-talnik Pedagogiczny, 2015, 4(238). Tyszkowa, M. Zachowanie się dzieci szkolnych w sytuacjach trudnych. PWN, Warszawa 1986.
 17. Valentine J.C., DuBois D.L., Cooper H., The relation between self-beliefs and academic achievement: A meta-analytic review, Educational Psychologist, 2004, 39. Viljaranta J., Tolvanen A., Aunola K., Nurmi J.-E., The developmental dynamics between interest, self-concept of ability, and academic performance, Scandinavian Journal of Educa-tional Research, 2014, 58(6). Zolnai E. et al., Quality Versus Equality. The Integration as the Component of Primarly School’s Excellence–a Cross-Cultural Perspective, Przegląd Badań Edukacyjnych, 2017, 2, 23.