Edukacja wielokulturowa szansą na integrowanie uchodźców ze społecznością lokalną
PDF

Słowa kluczowe

multicultural education
intercultural education
refugee
integration

Jak cytować

Nazaruk , S., & Klim-Klimaszewska, . A. (2017). Edukacja wielokulturowa szansą na integrowanie uchodźców ze społecznością lokalną. Studia Edukacyjne, (43), 153–164. https://doi.org/10.14746/se.2017.43.9

Abstrakt

Currently we are witnessing migration, which for different reasons exhibits a growth tendency. It does not just concern big cities, but also smaller towns, where we can encounter people with different cultural backgrounds, religion, dialect, and values. Multicultural education comes out to meet the expectations of the minorities and its main purpose is to create a platform for dialog and communication, as well as the composition of educational programs and multicultural upbringing. The article explains the situation of refugees, with emphasis on the education and upbringing of children. It provided examples of multicultural education implemented in a small elementary school from a County of Bielsk.

https://doi.org/10.14746/se.2017.43.9
PDF

Bibliografia

Ambrosewicz-Jacobs J., Tolerancja. Jak uczyć siebie i innych, Kraków, Stowarzyszenie Willa Decjusza 2004.

Grzymała-Moszczyńska H., Uchodźcy – podręcznik dla osób pracujących z uchodźcami, Kraków 2000.

Karwowski K., Jedność w różnorodności, Edukacja i Dialog, 2006, 177.

Komitet Wykonawczy UNHCR, Conclusion on Local Integration, 2005, 104.

Konwencja dotycząca statusu uchodźców, sporządzona w Genewie 28.07.1951 r., art. 1.

Kosowicz A., Uchodźca, [w:] Uchodźca mój dobry sąsiad, red. P. Dziliński, Warszawa 2009.

Koszewska K., Zrozumieć innych, czyli jak uczyć o uchodźcach, Wydawnictwo CODN, Warszawa 2001.

Krug M., The Melting of the Ethnics, Bloomington 1976.

Lewowicki T., Nikitorowicz J., Pilch T., Tomiuk S. (red.), Edukacja wobec ładu globalnego, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2002.

Malczewska M., Uchodźcy – broszura informacyjna, Poznań 2001.

Nikitorowicz J., Edukacja regionalna i międzykulturowa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z 23 grudnia 2008 r., DzU nr 4, poz. 17.

Smolińska-Theiss B., Dzieciństwo – zmieniająca się kategoria społeczna, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2002, 4.

Stech K., Ratuś B., Pakty Praw Człowieka w procesie edukacji, Zielona Góra 1994.

Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r., art. 92, DzU nr 64, poz. 593.

Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z 13.06.2003 r., art. 3 i art. 15, DzU nr 128, poz. 117.

Wojakowski D., Wielokulturowość pogranicza, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2002.