Użyteczność stosowania pojęcia „rodzina normalna” – z perspektywy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
PDF

Słowa kluczowe

family
normal family
psycho-pedagogical help/assistance

Jak cytować

Gulczyńska, A. (2017). Użyteczność stosowania pojęcia „rodzina normalna” – z perspektywy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Studia Edukacyjne, (43), 177–192. https://doi.org/10.14746/se.2017.43.11

Abstrakt

The article gives an insight into the meaning of the term “normal family” and the potential implications of its use. The modernist and the postmodernist approaches presented are supposed to contribute to a reflection on the current usefulness of this term, i.e. to what extent it describes the family and work with it. The use of the terms: norm and normal is mistaken for objectivism and neutrality. It is therefore worth considering in the context of narration about the family terms such as: healthy, functional, successful, adapting, and when using the term norm or standard, to add criteria of its description. The article first presents selected definitions of norms, then the approaches to the normal family, and the resultant conclusions. Further on the article indicates the results of preliminary analyses of statements made by students, showing their ways of defining the notion of a “normal family”. Subsequently a summary is made from the perspective of both modernism and postmodernism.

https://doi.org/10.14746/se.2017.43.11
PDF

Bibliografia

Giddens A., Słownik Antropologii i Socjologii Kultury, przekł. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Giza-Poleszczuk A., Rodzina a system społeczny. Reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.

Horney K., Neurotyczna osobowość naszych czasów, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1993.

Jankowiak B., Nastolatki w obliczu trudności. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w kształtowaniu się zachowań antyspołecznych, [w:] Sytuacje trudne w perspektywie jednostkowej i społecznej, red. H. Karaszewska, E. Silecka-Marek, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.

Kawula S., Brągiel J., Janke A., Pedagogika rodziny: obszary i panorama problematyki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.

Kawula S., Brągiel J., Janke A., Pedagogika rodziny: obszary i panorama problematyki. Dodatek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.

Kojder A., Norma społeczna, [w:] Encyklopedia socjologii, red. W. Kwaśniewicz i in., Wydawnictwo Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.

Kuryś-Szyncel K., „Bo inność drażni jednakowość”. Konfrontacja z zadaniami rozwojowymi dorosłości jako źródło konfliktu, [w:] Sytuacje trudne w perspektywie jednostkowej i społecz-nej, red. H. Karaszewska, E. Silecka-Marek, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.

Leś T., Filozofia a pedagogika. Czy jest możliwa pedagogika bez norm? Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 2011, 2(54). Łuszczuk W.E., Normatywny i interpretacyjny paradygmat w badaniach pedagogicznych, Ze-szyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistycznej w Sosnowcu, nr 3, Sosnowiec 2008.

Maultsby M.C., Racjonalna Terapia Zachowania. Podręcznik terapii poznawczo-behawioralnej, Wydawnictwo Dominika Księskiego Wulkan, Polskie Towarzystwo Psychologii Be-hawioralnej, Żnin 2008.

Olearczyk T.E., Sieroctwo i osamotnienie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007.

Opoczyńska M., Dialog innych albo inne monologi, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-skiego, Kraków 2007.

Padesky Ch.A., Greenberger D., Umysł ponad nastrojem. Podręcznik terapeuty, Wydawnic-two Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.

Sęk H. (red.), Psychologia kliniczna, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Netografia

http://sjp.pwn.pl/sjp/norma;2490846 [dostęp: 10.09.2016].

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/dzieci-w-polsce-w-2014-roku-charakterystyka-demograficzna,20,1.html [dostęp: 02.09.2016].