Uczelnia XXI wieku. Sieć społeczna studentów, absolwentów i kadry naukowodydaktycznej w innowacyjnym modelu kształcenia ideAGORA

Main Article Content

Konrad Maj

Abstrakt

This article presents the contemporary challenges faced by universities. It focuses on the traditional and the modern approach to the University maintaining relations with their socio-economic environment. These relationships are described in the framework of the social network theory. The second part presented an innovative model of education ideAGORA, the concept of lifelong learning based of a lasting relationship between university and graduate. The results of evaluations carried out after the stage of testing the ideAGORA model demonstrated its high efficiency: it contributes to strengthening alumni’s ties with the University, the sincerity of their motivation to study and activity as well as the interest in additional training in the case of graduates and academic staff.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Maj , K. (1). Uczelnia XXI wieku. Sieć społeczna studentów, absolwentów i kadry naukowodydaktycznej w innowacyjnym modelu kształcenia ideAGORA. Studia Edukacyjne, (43), 205-221. https://doi.org/10.14746/se.2017.43.13
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Bantel K.A., Jackson S.E., Top management and innovations in banking: Does the composition of the top team make a difference? Strategic Management Journal, 1989, 10.
 2. Bassett-Jones N., The paradox of diversity management, creativity and innovation, Creativity and Innovation Management, 2005, 14.
 3. Christakis N.A., Fowler J.H., W sieci. Jak sieci społeczne kształtują nasze życie, Smak Słowa, Sopot 2011.
 4. Collegium Mazovia, Raport z realizacji badania pogłębionego „Diagnoza potrzeb uczelni, stu-dentów i absolwentów w zakresie budowania trwałych relacji uczelnia – student – absolwent opartych na wzajemnej wymianie wiedzy i doświadczenia” przeprowadzonego w ramach pro-jektu innowacyjnego „Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią ideAGORA – absolwenci kapitałem uczelni”, POKL, Siedlce 2013. http://www. ideagora.mazovia.edu.pl/sites/ideagora/files/pages/673/zalacznik11_raport_ z_ewaluacji_wstepnej_wersji_produktu_finalnego.pdf
 5. Deklaracja Bolońska, Szkolnictwo wyższe w Europie. Wspólna Deklaracja Europejskich Mini-strów Edukacji, zebranych w Bolonii w dniu 19 czerwca 1999. http://ekspert cibolonscy.org.pl/sites/ekspercibolonscy.org.pl/files/1999_PL_ Bologna_Declaration.pdf
 6. Ernst&Young, IBNGR. Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku, 2009. https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/59579f9e6efaec82014d6d5be081ca23.pdf
 7. Granovetter M., The Strength of Weak Ties, American Journal of Sociology, 1973, 78, s. 1360-80.
 8. Matwijów B., Kształcenie akademickie w perspektywie uczenia się przez całe życie (lifelong learning), [w:] W poszukiwaniu modelu dydaktyki akademickiej, red. D. Skulicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.
 9. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Reforma Szkolnictwa Wyższego, 2011. http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/c206c1142bb1abce72e45bb9a3a3929e.pdf
 10. Özbilgin M.F., Global Diversity Management, [w:] The Handbook of Cross-Cultural Management Research, red. P. Smith, M.F. Peterson, D.C. Thomas, London 2008.
 11. PARP, Studenci – przyszłe kadry polskiej gospodarki. Raport z badań studentów i analizy kierun-ków kształcenia realizowanych w 2010 r. w ramach projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego” (oprac. M. Jelonek), 2011. http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20110616070806/Studenci_-_przyszle_kadry_polskiej_gospodarki.pdf?1309349876.
 12. Raport ewaluacyjny IdeAGORA. Ewaluacja wstępnej wersji produktu finalnego: Model ideAGORA – „Absolwenci kapitałem społecznym Uczelni”, Siedlce 2014. http://www.ideagora.mazovia.edu.pl/sites/ideagora/files/pages/673/zalacznik11_raport_z_ewaluacji_wstepnej_wersji_produktu_finalnego.pdf
 13. Wellman B., Wortley S., Different strokes from different folks, American Journal of Sociology, 1990, 3.