Słowiańszczyzna w podręcznikach. Studium socjologiczne nad możliwością budowania alternatywnych narracji historycznych o początkach państwa polskiego

Main Article Content

Andrzej Kasperek

Abstrakt

What has been undertaken in this study is the problem of narrations, alternative to the predominant historical discourse, about the beginning of Polish statehood. The considerations on the existence of such narrations are situated in the perspective “dominant culture – counterculture”. Some references are made to the research concerning the presentation in history course books and curricula of two events in the history of Poland: the christening of Mieszko I and the so called pagan reaction. What is suggested here is enriching the research conclusions with the issues of Romantic “revelation” and introducing Slavism into the 19th century culture as well as viewing the early state of the Piast dynasty in the Ciril-Methodius tradition. The author formulates the thesis that in the analysed coursebooks and curricula the narration about the early Polish statehood is subordinated to the evolutionaryrevolutionary model of interpreting history.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kasperek, A. (1). Słowiańszczyzna w podręcznikach. Studium socjologiczne nad możliwością budowania alternatywnych narracji historycznych o początkach państwa polskiego. Studia Edukacyjne, (43), 315-334. https://doi.org/10.14746/se.2017.43.19
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Assmann J., Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, przekł. A. Kryczyńska-Pham, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszaw-skiego, Warszawa 2008.
 2. Banaszczyk T., Durkheim i protagoniści, Polska Akademia Nauk – Oddział w Katowicach, Wydawnictwo Gnome, Katowice 1996.
 3. Bloch M., Pochwała historii czyli o zawodzie historyka, przekł. W. Jedlicka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1960.
 4. Braudel F., Historia i trwanie, przekł. B. Geremek, Czytelnik, Warszawa 1971.
 5. Burke P., Historia i teoria społeczna, przekł. M. Łamacz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2000.
 6. Czyżewski M., Wprowadzenie, [w:] Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, red. M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, Wydawnictwo Aureus, Kraków 1997.
 7. Dołęga Chodakowski Z., O Sławiańszczyźnie przed chrześcijaństwem, [w:] Z. Dołęga Cho-dakowski, O Sławiańszczyźnie przed chrześcijaństwem oraz inne pisma i listy, oprac. J. Maślanka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967.
 8. Górka L. SVD, Słowiańska teologia wyzwolenia na podstawie dzieła ewangelizacyjnego Patronów Europy, Cyryla i Metodego, [w:] Intelektualne i duchowe dziedzictwo Cyryla i Metodego. Hi-storia i aktualność tradycji cyrylo-metodiańskiej, red. J. Budniak, A. Kasperek, Polska Akademia Nauk – Oddział w Katowicach, Studio Noa, Katowice 2014.
 9. Gurvitch G., La multiplicité des temps sociaux, [w:] G. Gurvitch, La vocation actuelle de la sociologie. Antécédents et perspectives, t. II, Presses Universitaires de France, Paris 1969.
 10. Honneth A., La société du mépris. Vers une nouvelle Théorie critique, trad. O. Voirol, P. Ru-sch, A. Dupeyrix, Éditions La Découverte, Paris 2006.
 11. Janion M., Niesamowita Słowiańszczyzna: fantazmaty literatury, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.
 12. Kasperek A., Cabała A., The Forgotten Slavism. A Sociological Study on the Depreciation of the Memory Concerning the Slavic Heritage in History Textbooks and Curricula in Secondary Schools, Kultura i Edukacja, 2013, 5(98).
 13. Kłoczowski J., Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2003.
 14. Modzelewski K., Barbarzyńska Europa, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2004.
 15. Nora P., Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire, Representations, 1989, 26.
 16. Nowak J., Społeczne reguły pamiętania. Antropologia pamięci zbiorowej, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2011.
 17. Pereyra C. i in., Po co nam historia? przekł. M. Mróz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985.
 18. Roszak T., The Making of a Counter Culture. Reflections on the Technocratic Society & Its Youthful Oppositions, Faber and Faber, London 1973.
 19. Said E.W., Orientalizm, przekł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Po-znań 2005.
 20. Said E.W., Kultura i imperializm, przekł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 21. Słupecki L.P., Posłowie, [w:] A. Gieysztor, Mitologia Słowian, oprac. A. Pieniądz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
 22. Szacka B., Czas przeszły, pamięć, mit, Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
 23. Szpociński A., Formy przeszłości a komunikacja społeczna, [w:] A. Szpociński, P.T. Kwiatkowski, Przeszłość jako przedmiot przekazu, Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
 24. Szpociński A., Przemiany obrazu przeszłości Polski. Analiza słuchowisk historycznych dla szkół podstawowych 1951 - 1984, Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii, Warszawa 1989.
 25. Traba R., Historia – przestrzeń dialogu, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2006.
 26. Villoro L., O sensie istnienia historii, przekł. M. Mróz, [w:] Po co nam historia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985.