Diagnoza: pojęcie, cechy diagnostyczne i zastosowania w badaniach edukacyjnych
PDF

Słowa kluczowe

methodology of social sciences
diagnosis in social sciences
diagnosing processes
diagnostic criteria
empirical research
applications of diagnosis

Jak cytować

Banaszak , S. (2018). Diagnoza: pojęcie, cechy diagnostyczne i zastosowania w badaniach edukacyjnych. Studia Edukacyjne, (47), 137–146. https://doi.org/10.14746/se.2018.47.9

Abstrakt

The classic understanding of diagnosis is connected with the practical activity, mainly in medicine. Currently, however, diagnostics have a much wider meaning. It covers not only natural science but also technical sciences. Social sciences, in turn, included diagnosis in the typology of empirical research, mainly about a practical goal, but more and more often also cognitive. The problems of assessment within diagnosis processes, type of social research and the diagnosis as the stage of any research in social sciences are revealed by the author. The paper ends with the emphasizing of diagnosis features and its educational applications in modern research plans.

https://doi.org/10.14746/se.2018.47.9
PDF

Bibliografia

Ajdukiewicz K., O tak zwanym neopozytywizmie, [w:] K. Ajdukiewicz, Język i poznanie, t. 1, PWN, Warszawa 1986.

Alderfer P.C., Boundary Relations and Organizational Diagnosis, [w:] Humanizing Organizational Behavior, red. H. Meltzer, F.R. Wickert, Charles C Thomas Publisher, Springfield 1976.

Alderfer P.C., The Methodology of Organizational Diagnosis, Professional Psychology, 1980, 11, 3.

Babbie E., Podstawy badań społecznych, przekł. W. Betkiewicz i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Banaszak S., Edukacja menedżerska w społeczeństwie współczesnym. Studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011.

Banaszak S., Teoria i empiria – kilka uwag metodologicznych i praktycznych, [w:] Pedagogika jako humanistyczno-społeczna nauka stosowana: konsekwencje metodologiczne, red. D. Kubinowski, M. Chutoriański, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2017.

Brycz H., Człowiek – instrukcja obsługi, Smak Słowa, Sopot 2012.

Chu H.-C. i in., An enhanced learning diagnosis model based on concept–effect relationships with multiple knowledge levels, Innovations in Education and Teaching International, 2010 February, 47, 1.

Cieślińska J., Styl przywództwa dyrektora szkoły a rozwiązywanie konfliktów. Zwiad badawczy, Studia Edukacyjne, 2014, 33.

Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, www.diagnoza.com, [dostęp: 12.10.2016].

Jutel A., Sociology of diagnosis: a preliminary review, Sociology of Health & Illness, 2009, 31, 2.

Mcfillen J.M., O’Neil D.A., Balzer W.K., Varney G.H., Organizational Diagnosis: An Evidence-based Approach, Journal of Change Management, 2013, 13, 2.

Niemierko B., Diagnostyka edukacyjna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Palka S., Wiązanie podejść metodologicznych w pedagogice teoretyczno-praktycznej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2018.

Paluchowski W.J., Diagnoza psychologiczna. Proces – narzędzia – standardy, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Sivakumar K., Lourthuraj S.A., An Integrative View of Organizational Diagnosis, Emotional Intelligence, Organizational Learning and Knowledge Management Practices: Impact on KMP, The IUP Journal of Knowledge Management, 2017, XV, 2.

Suchocka R., Suchocki B., Walkowiak J., Techniki pomiaru w socjologii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1985.

Śmietańska J., Talent menedżerski w oświacie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.

Ziemski S., Problemy dobrej diagnozy, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973.

Znaniecki F., Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.