Zintegrowany system wsparcia studentów we współczesnej edukacji – dobre praktyki
PDF

Słowa kluczowe

education
socialization
human capital
knowledge
competences

Jak cytować

Kot-Radojewska , M. (2018). Zintegrowany system wsparcia studentów we współczesnej edukacji – dobre praktyki. Studia Edukacyjne, (47), 185–195. https://doi.org/10.14746/se.2018.47.12

Abstrakt

The paper argues about the role of higher education not only in terms of knowledge transfer andacquisition of vocational skills among young people, that is, the creation of qualified human capital  for the needs of the economy, but also in terms of implementation of the educational role of the university, one currently underrated. It is aimed at the education of creative, open-minded, responsible graduates, capable of understanding a dynamically changing reality, able to adapt to changes flexibly, and accept responsibility for their own development. The article presents an example of good practices in the field of comprehensive student support in higher education as developed by the University of Dąbrowa Górnicza. This approach, in addition to improving the professional potential of students, is also focused on forming their values, goals, attitudes and beliefs which will significantly affect their behavior and the way they use the acquired knowledge in the future.

https://doi.org/10.14746/se.2018.47.12
PDF

Bibliografia

Antczak B., Współczesne tendencje tworzenia, dyfuzji i wykorzystania wiedzy, [w:] Dylematy współczesnej edukacji, red. K. Dziurzyński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej, Józefów 2012.

Banach C., Społeczeństwo polskie wobec wyzwań transformacji systemowej, [w:] Koreferaty, Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku” przy Prezydium PAN, Warszawa 1998.

Becker G., Murphy K., Tamura R., Human Capital, Fertility and Economic Growth, Journal of Political Economy, 1990, 98.

Berger P.L., Zaproszenie do socjologii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1995.

Better Skills, Better Jobs, Better Lives: A Strategic Approach to Skills Policies, OECD, 2012, http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/better-skills-better-jobs-better-lives_9789264177338-en#.WRtU0NwwjIU#page4, [dostęp: 16.05.2017].

Bogdanienko J., W pogoni za nowoczesnością. Wybrane aspekty tworzenia i wprowadzania zmian, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2008.

Brzozowski T.T., Praca i przedsiębiorczość w świetle wybranych encyklik Jana Pawła II, [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne. Przedsiębiorczość – Edukacja, nr 2, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa – Kraków 2006.

Davenport T.H., Zarządzanie pracownikami wiedzy, Wydawnictwo Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.

Drapińska A., Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Drucker P.F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Encyklopedia pedagogiczna XXI w., t. 1, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003.

Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.

Klimczak B., Rola edukacji w przygotowaniu mobilnych i aktywnych uczestników rynku pracy, [w:] Wybrane problemy i zastosowania ekonomii instytucjonalnej, red. B. Klimczak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006.

Kocór M., Strzebońska A., Dawid-Sawicka M., Rynek pracy widziany oczami pracodawców, Raport z badania pracodawców i ofert pracy, PARP, Warszawa 2015.

Kołaczek B., Dostęp młodzieży do edukacji. Zróżnicowania. Uwarunkowania. Wyrównanie szans, IPiSS, Warszawa 2004.

Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy, Wyniki badania przeprowadzonego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Amerykańską Izbę Handlu w Polsce oraz Ernst & Young, Warszawa 2012, s. 13, http://firma.sgh.waw.pl/pl/Documents/RKPK_raport_2012.pdf, [dostęp: 2.01.2018].

Kowalski S., Socjologia wychowania w zarysie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.

Kożusznik B., Kożusznik M., Praca, kariera i studia w organizacjach nowego typu, [w:] Edukacja wobec rynku pracy i integracji europejskiej, red. K. Szczepańska-Woszczyna, Z. Dacko-Pikiewicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2007.

Krajewska A., Poczucie podmiotowości studentów w ocenie uczestników procesu kształcenia – wyniki badań, [w:] Ewaluacja i innowacje w edukacji. Poprawa jakości kształcenia i jej uwarunkowania, red. J. Grzesiak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Kalisz – Konin 2012.

Kryńska E., Kwiatkowski E., Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

Kupisiewicz Cz., Kanon wykształcenia ogólnego. Próba porównawczego zastosowania kierunków i dylematów przebudowy, [w:] Kanon kształcenia ogólnego, red. A. Bogaj, Warszawa 1995.

McGuinness S., Bennett J., Examining the link between skill shortages, training composition and productivity levels in the Northern Ireland construction industry, International Journal of Human Resource Management, 2006, 17, 2.

Morawski M., Zarządzanie profesjonalistami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.

Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacjach: jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2000.

Nowak-Dziemianowicz M., Kompetencje społeczne jako jeden z efektów kształcenia w Krajowych Ramach Kwalifikacji w kontekście pytań o cele i funkcje edukacji, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2012.

Pachociński M., Słaboń A., Słownik pojęć socjologicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.

Pluta-Olearnik M., Koncepcja Life – Long Learning – wyzwanie dla kształcenia na poziomie wyższym, http://www.fundacja.edu.pl/organizacja/_referaty/33.pdf, s. 2, [dostęp: 18.05.2015].

Podgórski R.A., Socjologia. Wczoraj. Dziś. Jutro, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2006.

Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem Jacques’a Delorsa „Edukacja: jest w niej ukryty skarb”, http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/4_Filary_Raport_Delorsa.pdf, [dostęp: 2.01.2018].

Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.

Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967.

Suchodolski B., Nowoczesna treść i organizacja wykształcenia ogólnego, Nowa Szkoła, 1958, 4.

Tome E., Human resource development in the knowledge based and services driven economy An introduction, Journal of European Industrial Training, 2011, 35 6, http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/03090591111150077, [dostęp: 11.12.2017].

Ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU 2017.02.183).

Wnuk-Lipińska E., Uniwersytet dzisiaj – idea, cele, zadania. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1996, 8.

Wojnarowska M., Zarządzanie wiedzą w organizacji, [w:] Koncepcje zarzadzania. Podręcznik akademicki, red. M. Czerska, A.A. Szpitter, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

Zigler E., Child L. (red.), Socialization and Personality Development, Addison-Wesley, Chicago 1973.