Wkład uzdolnionych jednostek i zachowań niekonformistycznych w cnoty w sferze publicznej
PDF (English)

Słowa kluczowe

nonconformity
giftedness
virtues
public sphere

Jak cytować

Gierczyk , M. (2018). Wkład uzdolnionych jednostek i zachowań niekonformistycznych w cnoty w sferze publicznej. Studia Edukacyjne, (47), 197–208. https://doi.org/10.14746/se.2018.47.13

Abstrakt

Giftedness and nonconformist behaviour have become a source of great interest in both the public sphere and in educational research. This is related to the fact that nonconformity (as a personality and character trait) has been, and still is, an indispensable element of the creative transformation of societies in the public sphere.1 The paper presents results of research conducted in the years 2014-2016 on the level of nonconformity of gifted students in Poland and England. The research, conducted with the Creative Behaviour Questionnaire III (CBQ III), was undertaken among 30 purposefully selected students from the University of Silesia (Poland) as well as Oxford University (England). By considering both the influence of nonconformists on the transformations taking place in the public sphere, and also the results of my research, I will examine whether nonconformity is a potential source of strength or weakness to the public sphere. In this context nonconformist is a person who does not conform to a generally accepted pattern of thought or action.

https://doi.org/10.14746/se.2018.47.13
PDF (English)

Bibliografia

Asch S.E., Studies of independence and conformity: I. A minority of one against a unanimous majority, Psychological monographs: General and applied, 1956, 70(9).

Bauman Z., Consuming life, Malden, MA: Polity Press, Cambridge 2007.

Bauman Z., Kultura w płynnej nowoczesności, Agora, Warszawa, 2011.

Bernacka R.E., Konformizm-nonkonformizm jako wymiar osobowości, [in:] Wierzę w człowieka. Szkice o osobowości, Ed. B. Gawda, ANNALES, Pedagogika – Psychologia Sectio J, XIV, UMCS, Lublin 2001.

Bernacka R.E., Osobowościowy mechanizm konformizmu i nonkonformizmu – specyfika funkcjonowania i przejawy w zachowaniu, Psychologia Rozwojowa, 2005, 10.

Bernacka R.E., Konformizm i nonkonformizm jako osobowościowy mechanizm asekurujący osiągnięcia ucznia uzdolnionego, [in:] Uczeń zdolny wyzwaniem dla współczesnej edukacji, Eds. J. Łaszczyk, M. Jabłonkowska, APS, Warsaw 2008.

Bernacka R.E., KANH III Questionnaire of Creative Behaviour – presentation of the revised version, [in:] Psychologia twórczości. Nowe horyzonty, [Psychology of creativity. New approaches], Eds. S. Popek, R.E Bernacka, C. Domański, B. Gawda, D. Turska, A. Zawadzka, UMCS, Lublin 2009.

Bernacka R.E., Nonkonformizm jako cecha osobowości Polaków trzech pokoleń, Chowanna, 2014.

Bernacka E.R., Predyktory nonkonformizmu pozornego, UMCS, Lublin 2017.

Bernacka R.E., Misiuda-Kolejko E., Uczniowie zdolni nonkonformistyczni i konformistyczni a ich obraz siebie, [in:] Zdolności, talent, twórczość, No. 1, Eds. W. Limont, J. Cieślikowska, J. Dreszer, WUMK, Toruń 2008.

Bernacka E.R., Sawicki B., Mazurek-Kusiak A.K., Hawlena J., Conforming and nonconforming personality and stress coping styles in combat athletes, Journal of Human Kinetics, 2016, 50, 2.

Dyrda B., Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych. Studium społeczno-pedagogiczne, Wydawnictwo Akademickie Żak, Katowice 2012.

Dzierzgowski J., Przemiany kontroli społecznej a kwestia umiejętności, Socjologia Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej, 2011, 12.

Gallagher J.J., Current and Historical Thinking on Education for Gifted and Talented Students, ERIC, Washington 1994.

Giza T., Podstawy pracy z uczniem zdolnym, Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2011.

Hollander E.P., Willis R.H., Some current issues in the psychology of conformity and nonconformity, Psychological Bulletin, 1964, 68.

Kohn M., Class and Conformity. A study in values, Dorsey Press, Illinois 1969.

Limont W., Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować, GWP, Gdańsk 2010.

Merton R.K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Pullar M.P., Gifted and overexcitable: positive disintegration, artistic self-perception and their impact on adolescent creative writing, Melbourne Graduate School of Education, Melbourne 2016.

Popek S., Twórczość, zdolności, wychowanie, UMCS, Lublin 1989.

Popek S., Zdolności i uzdolnienia w świetle współczesnych teorii psychologicznych, [in:] Uczeń o zróżnicowanych zdolnościach i uzdolnieniach we współczesnej szkole, Ed. S. Popek, WSH-E, Zamość 2004.

Popek S., Kwestionariusz twórczego zachowania KANH, UMCS, Lublin 2010.

Popek S., W kręgu aktywności twórczej, UMCS, Lublin 2015.

Radziewicz-Winnicki A., Pedagogika społeczna, AiP, Katowice 2008.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.