Pedagogiczne i prawne działania podejmowane w Polsce wobec osób uzależnionych od alkoholu
PDF (English)

Słowa kluczowe

addiction
addiction of alcohol
sobriety
counteracting alcoholism
treatment

Jak cytować

Karaszewska , H., Rajewska de Mezer , J., & Silecka-Marek , E. (2018). Pedagogiczne i prawne działania podejmowane w Polsce wobec osób uzależnionych od alkoholu. Studia Edukacyjne, (47), 209–229. https://doi.org/10.14746/se.2018.47.14

Abstrakt

The issue of alcohol consumption, addiction to it, and causes and effects of this phenomenon have already been explored many times. The article describes current pedagogical and legal activities taken in Poland towards people addicted to alcohol and related controversy . The authors drew attention to a number of problems concerning with alcohol addiction for an alcohol abuse person and his family. Starting from the current law on upbringing in sobriety and counteracting alcoholism because it takes up issues related to treatment, rehabilitation and social reintegration of people addicted to alcohol. There are institutions established on its basis and take up actions aimed at diagnosing the problem of an individual’s addiction to alcohol, leading to a ruling and requiring the person addicted to alcohol to undergo treatment. In the article the stages of treatment have been described in detail, requriments, important person for example probation officer and possible to receive treatment from non-governmental organizations that help those addicted and thus create an option for those addicted to alcohol to self-organize. The authors emphasized that the process of freeing from alcohol addiction is incredibly difficult and sometimes prolonged. Thus, the compulsory character of rehab treatment sparks a lot of controversy, as it contradicts the right to self-determination, i.e. independent decision of the person addicted to take up the treatment. There is a need to search new solutions in this respect, develop tools that increase the effectiveness of activities taken towards those addicted and exchange experiences on the global scale.

https://doi.org/10.14746/se.2018.47.14
PDF (English)

Bibliografia

American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5), APA, Washington 2013.

Bałandynowicz A., Probacja. Wychowanie do wolności, Grodzisk Mazowiecki 1996.

Bałandynowicz A., Destygmatyzacja tożsamości dewiantów jako zmiana czasowa i interpersonalna w polifunkcyjnym modelu probacji, [w:] Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, cz. L, red. A. Kieszkowska, Kraków 2011.

Barański C., Dialog motywujący w pracy z grupami osób podejmujących zachowania ryzykowne, Psychoterapia, 2016, 3.

Cierpiałkowska L., Ziarko M., Psychologia uzależnień – alkoholizm, Warszawa 2010.

Heitzman J., Łoza B., Kosmowski W., Classification of mental disorders – a conceptual framework for the ICD11, Psychiatria Polska 2011.

http://www.parpa.pl/images/file/szkolenia_srodek_09_06.pdf.

http://www.parpa.pl/index.php/badania-i-informacje-statystyczne/statystyki.

Jaraczewska J.M., Adamczyk-Zientara M. (red.), Dialog motywujący. Praca z osobami uzależnionymi behawioralnie, Warszawa 2015.

Jedynak T., Stasiak K. (red.), Zarys metodyki kuratora sądowego, Warszawa 2014.

Kalinowski M., Vademecum rodzinnego kuratora sądowego, Warszawa 1984.

Kulisiewicz T., Alkoholizm – to także choroba, Warszawa 1969.

Kulisiewicz T., Choroba alkoholowa, Warszawa 1973.

Lalak D., Teoretyczny i praktyczny sens metody indywidualnych przypadków, [w:] Pedagogika społeczna, red. T. Pilch, L. Lepalczyk, Warszawa 1995.

Łukowska K., Zobowiązanie do leczenia odwykowego – informator dla rodzin, Fundacja ETOH Warszawa 2014.

Miller R.W., Rollnick S., Dialog motywujący. Jak pomóc ludziom w zmianie, Kraków 2014.

Modrzyński R., Abstynencja czy ograniczenie picia. Znaczenie zasobów w przewidywaniu abstynencji osób uzależnionych od alkoholu we wczesnej fazie zdrowienia, Warszawa 2017.

Ostrihanska Z., Greczuszkin A., Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego, Lublin 2000.

Pospiszyl I., Patologie społeczne, Warszawa 2008.

Przymusowe kierowanie osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2016.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 25 czerwca 2012 r. (DzU 2012, poz. 734), w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi. Rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie – ramowy program szkolenia dla gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2016. http://www.parpa.pl/images/file/szkolenia_srodek_09_06.pdf [accessed: 18.12.2017].

Sawicka K., Probacyjne środki w profilaktyce i resocjalizacji nieletnich, [w:] Probacyjne środki polityki karnej – stan i perspektywy, oprac. B. Cichońska, Warszawa 2001.

Sierosławski J., Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną, Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2015 r., Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach, ESPAD.

Silecka E., Alkoholizm. Problem indywidualny czy problem społeczny? [w:] Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych. Z teorii i praktyki pracy socjalnej, red. E. Włodarczyk, I. Cytlak, Poznań 2011.

Ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (DzU 2017 r. poz. 682 ze zm.).

Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (DzU 2016 r. poz. 487 ze zm.).

Węgliński A., Zasoby osobiste i kompetencje zawodowe kuratorów sądowych niezbędne w pracy z osobą dozorowaną z problemem alkoholowym, Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 2013, XXXII.

Węgliński A., Motywowanie skazanych z problemem alkoholowym do samowychowania w warunkach wolnościowych, Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 2014, XXXIII.

Węgliński A., Kuziora G., W poszukiwaniu wychowującej kurateli sądowej, Lublin 2016.

Włodarczyk E., Osoby uzależnione od alkoholu w polskim systemie(?) wsparcia społecznego, [w:] Od wykluczenia do wsparcia. W przestrzeni współczesnych problemów społecznych, red. J. Spętana, D. Krzysztofiak, E. Włodarczyk, Kraków 2016.

Włodarczyk E., Społeczny wymiar problemu alkoholowego kobiet. Obraz i instytucjonalne reakcje środowiska wielkomiejskiego, Poznań 2017.

Woronowicz B.T., Uzależnienie. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Warszawa 2009.

Zgliczyński W.S., Alkohol w Polsce, INFOS Zagadnienia społeczno-gospodarcze, 2016, 11(215).