Przestrzeń międzygeneracyjna – relacje młodzieży z rodzicami
PDF

Słowa kluczowe

space
intergenerational relations
youth

Jak cytować

Karmolińska-Jagodzik , E. (2018). Przestrzeń międzygeneracyjna – relacje młodzieży z rodzicami. Studia Edukacyjne, (47), 289–311. https://doi.org/10.14746/se.2018.47.18

Abstrakt

This article is an attempt to theoretically capture the concept of space in the context of intergenerational relations, in particular in the field of young people’s relations with their parents. The theoretical approaches undertaken induce an exemplification of the concept of space and its constituent elements, which are distinguished in intergenerational relations. The concept of space is depicted in the notion of social sciences. Intergenerational relations take place in a specific type of space, which consists of individual segments. Taking into account family relationships and ties encourages reflection on the uniqueness and diversity of aspects related to intergenerational relationships between young people and their parents.

https://doi.org/10.14746/se.2018.47.18
PDF

Bibliografia

Borsa M., Gospodarka i polityka przestrzenna, cz. I – Gospodarka przestrzenna, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 2004.

Brzezińska A., Społeczna psychologia rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000.

Dyczewski L., Więź między pokoleniami w rodzinie, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2002.

Eliasz A., Psychologia ekologiczna, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3 – Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, red. J. Strelau, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.

Frankl V.E., Homo patiens, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1998.

Griese H.M., Socjologiczne teorie młodzieży, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1996.

Hall C.S., Lindzey G., Teorie osobowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Hałas A., Sieci społeczne i znaczenia Harrisona C. White’a a teoria procesów socjokulturowych, [w:] Harrison C. White, Tożsamość i kontrola. Jak wyłaniają się formacje społeczne, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2011.

Karmolińska E., Młodzież ze środowisk zagrożonych marginalizacją wobec własnej przyszłości, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie, Poznań – Leszno 2009.

Lewin K., A dynamic theory of personality, McGraw-Hill, New York 1951.

Majgier K., Internet jako przestrzeń komunikacyjna, Przegląd Psychologiczny, 2000, 43, 2.

Malinowski A., Wstęp do antropologii i ekologii człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.

Modrzewski J., Studia i szkice socjopedagogiczne. Aktualia, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań – Kalisz 2011.

Newcomb Th.M., Turner R.H., Converse Ph.E., Psychologia społeczna. Studium interakcji ludzkich, Warszawa 1970.

Obuchowski K., Adaptacja twórcza, Książka i Wiedza, Warszawa 1985.

Olenderek T., Funkcja jako cecha przestrzeni, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 2008, 19.

Olszewski S., Postrzeganie przestrzeni życiowej przez młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście zachowań agresywnych, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005.

Otrębski W., Szansa na społeczną akceptację. Wybrane uwarunkowania rodzinne poziomu adekwatności osobowej młodzieży z upośledzeniem umysłowym, Wydawnictwo KUL, Lublin 1997.

Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M., Psychologia wychowawcza, wyd. 6, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1994.

Ręka M., Ekologiczny świat dziecka, Wydawnictwo KUL, Lublin 1998.

Spranger E., Lebensformen, Max Niemeyer Verlag, Halle 1930.

Szmyd J., Psychologia religii, [w:] Encyklopedia psychologii, red. W. Szewczuk, Fundacja Innowacja, Warszawa 1998.

Tyszkowa M., Ekologiczne uwarunkowania rozwoju psychicznego jednostki: propozycja interpretacji poznawczej, Kwartalnik Polskiej Psychologii Rozwojowej, 1993, I, 2.

Tyszkowa M., Jednostka a rodzina: interakcje, stosunki, rozwój, [w:] Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, red. M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Zaborowski Z., Stosunki międzyludzkie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa 1976.

Strony internetowe

Studia Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R. 10. Zeszyt 3 (19) / 2008 65 za: T. Olenderek (2008), Funkcja jako cecha przestrzeni. http://cepl.sggw.pl/wydawnictwa/sim19_pdf/7_Olenderek.pdf [2011.09.22].