Uczenie się w perspektywie św. Tomasza z Akwinu i neurobiologii – dysharmonicznie czy unisono?
PDF

Słowa kluczowe

Thomas Aquinas
neurobiology
self-learning
teacher

Jak cytować

Michał Nowicki, M. N., & Kowalska, K. . (2016). Uczenie się w perspektywie św. Tomasza z Akwinu i neurobiologii – dysharmonicznie czy unisono?. Studia Edukacyjne, (42), 273–288. https://doi.org/10.14746/se.2016.42.17

Abstrakt

In this article, we review the pedagogical ideas of St. Thomas Aquinas, as well as the assumptions of neurogenesis, synapsogenesis and mindfulness and their utility in educational directives. Our aim is to verify whether these both positions are consistent. The end result is to specify the character of teacher, which will consent with St. Thomas’ and neurobiologists ideas.

https://doi.org/10.14746/se.2016.42.17
PDF

Bibliografia

Augustyn z Hippony, De magistro, [w:] Dialogi filozoficzne, przekł. J. Modrzejewski, Warszawa 1953.

Baranowska W., Internet jako źródło porad wychowawczych dla rodziców, [w:] Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości, red. R. Welskop, Wydawnictwo Naukowe WyŜszej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź 2014.

Fuchs E., Flugge G., Adult Neuroplasticity: More Than 40 Years of Research, Neural Plasticyty 2014.

Grant J.A. i in., Cortical thickness and pain sensitivity in zen meditators, Emotion, 2010, 10.

Grzywniak C., Podstawy neurobiologii w uczeniu się u dzieci młodszych, Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, 2011, LXIV.

Gulpinar M.A., The Principles of Brain-Based Learning and Constructivist Models in Education, Educational Sciences: Theory and Practice, 2005, 5(2).

Heller M., Granice nauki, Copernicus Center Press, Kraków 2014.

Hölzel B.K. i in., Mindfulness Practice Leads to Increases in Regional Brain Gray Matter Density, Psychiatry Research, 2010, 191(1).

Hyland T., On the Contemporary Applications of Mindfulness: Some Implications for Education, Journal of Philosophy of Education, 2015, 49(2).

Jaśkowski P., Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł? Vizja Press and IT, Warszawa 2009.

Kabat-Zinn J., Mindfulness-based interventions in context: Past, present, and future, Clinical Psychology: Science and Practice, 2003, 10(2).

Kossut M., Synapsy i plastyczność mózgu, [w:] Polskie i światowe osiągnięcia nauki. Nauki biologiczne, oprac. zbiorowe, Fundacja im. Wojciecha Świętosławskiego na rzecz Wspierania Nauki i Rozwoju Potencjału Naukowego w Polsce, Gliwice 2010.

Kucharska-Pietrucha K., Klimkowski M., Asymetria funkcjonalna mózgu a procesy emocjonalne, Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1991, 8.

Lazar S.W. i in., IMeditation experience is associated with increased cortical thickness, Neuroraport, 2005, 16.

Luders E. i in., The underlying anatomical correlates of long-term meditation: larger hippocampal and frontal volumnes of gray matter, Neuroimage, 2009, 45.

Majkrzak H., Filozofia wychowania w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, Człowiek w Kulturze, 2005, 17: Praca.

Mazur P.S., Realistyczny depozyt cywilizacji łacińskiej, Człowiek w Kulturze, 2004, 16: Jaka Europa?

Napoli M., Krech P.R., Holler L.C., Mindfulness Training for Elementary School Students: The Attention Academy, Journal of Applied School Psychology, 2005, 21(1).

Orly R., Haines D.D., NEUROwords Korbinian Brodmann: The Victor Hugo of Cytoarchitectonic

Brain Maps, Journal of the History of the Neurosciences, 2010, 19(2).

Piaget J., Jak dziecko wyobraŜa sobie świat, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Richart R., Perkins D.N., Life in the mindful classroom: Nurturing the disposition of mindfulness, Journal of Social Issues, 2000, 56(1).

Senderecka M., RóŜne punkty widzenia prawej i lewej półkuli mózgu, Przegląd Psychologiczny, 2007, 50(2).

Sieńkowski M., Cel nauczania według Tomasza z Akwinu, Scripta Philosophica. Zeszyty Naukowe Doktorantów Wydziału Filozofii KUL, 2013, 2.

Skibska J., Asymetria funkcjonalna mózgu a wykorzystanie mnemotechnik w procesie dydaktycznym, [w:] Oblicza edukacji, red. J. Gabzdyl, B. Oelszlaeger, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2010.

Spitzer M., Jak uczy się mózg? Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Sporns O., Tononi G., Kotter R., The Human Connectome: A Structural Description of the Human Brain, PLoS Comput Biol, 2005, 1(4).

Szudra-Barszcz A., Elementy pedeutologii scholastycznej, czyli o Tomasza z Akwinu rozumieniu nauczyciela i nauczania, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.

Szymonik M., Ideał nauczyciela w traktacie De magistro św. Tomasza z Akwinu, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2005, 38, 1.

Świerczewska H., Pliszka S., Serwisy parentingowe w Polsce: zawartość serwisów, popularność wśród internautów, profil uŜytkowników, Polskie Badannia Internetu (PBI), 2011.

ŚwieŜawski S., Święty Tomasz na nowo odczytany, Wydawnictwo W drodze, Poznań 2002.

Tomasz z Akwinu, Cel ostateczny czyli Szczęście oraz uczynki ludzkie, przekł. F.W. Bednarski, London 1963, Suma teologiczna, t. 9.

Tomasz z Akwinu, O Bogu, cz. 1, przekł. P.M. Bełch, London 1975, Suma teologiczna, t. 1.

Tomasz z Akwinu, O Bogu, cz. 2, przekł. P.M. Bełch, London 1977, Suma teologiczna, t. 2.

Tomasz z Akwinu, Rządy BoŜe, przekł. P.M. Bełch, London 1981, Suma teologiczna, t. 8.

Tomasz z Akwinu, Kwestie dyskutowane o prawdzie, t. 1, red. M. Olszewski, przekł. A. Aduszkiewicz, J. Ruszczyński, L. Kuczyński, Antyk, Poznań 1998.

Tomasz z Akwinu, O poznaniu Boga: wydanie łacińsko-polskie, przekł. P. Lichacz, M. Przanowski, M. Olszewski, Kraków 2005.

Torrell J.-P., Święty Tomasz z Akwinu mistrz duchowy, przekł. A. Kuryś, Wydawnictwo W drodze, Instytut Tomistyczny, Poznań – Warszawa 2003.

Williams J.M. i in., The Mindful Way Through Depression, The Guilford Press, London 2007.

Zimbardo P.G., Gerrig R.J., Psychologia i Ŝycie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.