Edukacyjna rola szkoły i nauczyciela wychowania fizycznego w kształtowaniu aktywności fizycznej młodzieŜy
PDF

Słowa kluczowe

young people
physical activity
secondary schools

Jak cytować

Agnieszka Wartecka-Ważyńska, A. W.-W. (2020). Edukacyjna rola szkoły i nauczyciela wychowania fizycznego w kształtowaniu aktywności fizycznej młodzieŜy. Studia Edukacyjne, (42), 289–308. https://doi.org/10.14746/se.2016.42.18

Abstrakt

Physical activity is an important element in psychophysical development of any human, including children and young people. Rational and regular participation in vigorous physical activity contributes to improvement and maintaining good health status. It also affects mood of a person and determines
the quality of his or her life. The aim of the paper is to determine the role of school in the context of the factors that stimulate physical activity among young people at the age of 16 to 20 years. The paper has a literature-based and empirical character. The basic research methodologies adopted in the study included analysis of subject literature, diagnostic survey using questionnaire technique, and a statistical method. The questionnaire survey was carried out in 2012-2013 in secondary schools in the region of the Greater Poland Voivodeship in Poland in a group of 850 students. The study demonstrated that young people are physically active and participate in different forms of sport and recreation. However, one third of the young people studied spend their leisure time in a passive manner. They are not involved in any physical activity and spend their leisure time playing computer games, watching the TV, socializing, reading books and magazines and listening to the music. It should be noted that, in this context, the role of physical education teachers and school is critical.

https://doi.org/10.14746/se.2016.42.18
PDF

Bibliografia

Banaszak S., Edukacja menedŜerska w społeczeństwie współczesnym. Studium teoretycznoempiryczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, s. 162.

Biernat E., Determining Factor on the Level of Physical Activity among Warsaw Institutes Employees, Baltic Journal of Health and Physical Activity, 2012.

Biernat E., Sport and other motor activities of Warsaw Students, Biomedical Human Kinetics, 2014, 3.

Błajet P., Od edukacji sportowej do olimpijskiej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.

Bogaj A., Kwiatkowski S.M. (red.), Szkoła a rynek pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Chabros E., Charzewska J., Rogalska-Niedźwiedź M., Wojszczyk B., Chwojnowska Z., Fabiszewska J., Mała aktywność fizyczna młodzieŜy w wieku pokwitania sprzyja rozwojowi otyłości, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2008, 89(1).

Cieśliński R., Co powinniśmy wiedzieć o nauczycielach wychowania fizycznego? Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 2007, 5.

Cordero-MacIntyre Z., Peterson R., Fukuda D., Gungur S., Obesity a worldwide problem, [w:] New Horizons, 24th International Council for Physical Activity and Fitness Research Symposium, red. S. CzyŜ, F. Viviani, Elsevier Urban and Partner, Wrocław 2006.

Denek K., On tourist routes in Poland, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1996.

Drabik J., Promotion of physical activity, Part III, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, Gdańsk 1997.

Dziubiński Z., Krawczyk Z. (red.), Socjologia kultury fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa 2011.

EU Youth Report, European Communities, 2009.

European Commission, Special Eurobarometr 2007.

Fox K.R., The influence of physical activity on mental well-being, Public Health Nurition, 1999, 2.

Grabowski H., Teoria wychowania fizycznego a pedagogika: przyczyny dezintegracji i moŜliwości reintegracji, [w:] Perspektywy poznawcze i praktyczne nauk o kulturze fizycznej, red. H. Grabowski, Studia i Monografie AWF w Krakowie, 18, Kraków 2002.

Grabowski H., Studia wychowania fizycznego wczoraj i dziś, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 2009, 28.

Gromkowska-Melosik A., Feminizacja zawodu nauczycielskiego, „róŜowe kołnierzyki” i paradoksy rynku pracy, Studia Edukacyjne 2013, 25.

Konsumpcja, czas wolny, nowe media – raport, M. Boni (red.) KPRM, Warszawa 2011.

Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Liczą się nauczyciele. Raport o stanie edukacji 2013, IBE, Warszawa 2014.

Lisicki T., General physical fitness and attitudes to health prophylaxis and motor activity of firstyear students on the example of university level institutions in Trivity, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk 2002.

Melosik Z. (red.), Ciało i zdrowie w społeczeństwie konsumpcji, Wydawnictwo Edytor, Toruń – Poznań 1999.

Melosik Z., MłodzieŜ a przemiany kultury współczesnej, [w:] Socjalizacja w kategoriach wieku społecznego. Dzieciństwo i młodość. Standaryzacja socjalizacji inkluzywnej, red. D. Sipińska, J. Modrzewski, A. Matysiak-Błaszczyk, PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, Leszno 2010.

Moroz H. (red.), Rozwój zawodowy nauczyciela, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.

Niegowska W., Przyczyny zniechęcające nauczycieli wf do wykonywania zawodu, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 2009, 8.

Nowak P.F., Związki deklarowanej aktywności i sprawności fizycznej z samooceną dobrostanu psychicznego u maturzystów, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2012, 18(4).

Nowocień J., Czechowski M., Kompetencje nauczyciela wf w realizacji nowej podstawy programowej, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 2011, 5.

Osiński W., Antropomotoryka, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, Poznań 2003.

Pawłucki A., RozwaŜania o wychowaniu. Wykłady z teorii wychowania fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego, Gdańsk 1994.

Rubacha K., Uogólnione poczucie skuteczności a poczucie skuteczności wychowawczej rodziców i nauczycieli. Hipoteza sytuacyjnej zmienności, Studia Edukacyjne, 2013, 25.

Sawicki Z., Rola nauczyciela wychowania fizycznego w procesie edukacyjnym szkolnictwa ogólnokształcącego Bawarii, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 2009, 28.

Solarczyk-Ambrozik E., Od uspołecznienia „mas” do upodmiotowienia jednostek – od oświaty dorosłych do uczenia się przez całe Ŝycie, Edukacja Dorosłych, 2013, 1.

Strong W.B., Malina B., Blinke C., Evidence based physical activity for school-age youth, Journal of Pediatrics, 2006, 146.

Wartecka-WaŜyńska A., Absolwenci uczelni wychowania fizycznego na rynku pracy w Polsce, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, Poznań 2014.

Wytyczne UE dotyczące aktywności fizycznej, 2008.

Zalewska-Nowak Z., Candidates for the First Year of Studies at the University Level Institution of Physical Education and Thein Physical Activity, Baltic Journal of Health and Physical Activity, 2011, 3.