Kształtowanie gotowości do zmiany jako element działań preparacyjnych w procesie resocjalizacji
PDF

Słowa kluczowe

readiness to change
motivation
pretreatment interventions
social rehabilitation for offenders

Jak cytować

Chojecka, J. . (2020). Kształtowanie gotowości do zmiany jako element działań preparacyjnych w procesie resocjalizacji. Studia Edukacyjne, (42), 357–379. https://doi.org/10.14746/se.2016.42.21

Abstrakt

This article approximates the main issues relate to question what can make social rehabilitation more effective and efficient. Contemporary research focus on concept of readiness and motivation as main components of effective programming for offenders. In the literature we can find many different definitions used by researchers to describe the fenomenon of being ready, willing and able to engage in social rehabilitation process and to change offending behaviors. I will try to show some theories how people change and some methods which can increase readiness to engage in programms.

https://doi.org/10.14746/se.2016.42.21
PDF

Bibliografia

Andrews D.A., Bonta J., The Psychology of Criminal Conduct, New Providence 2010.

Barczykowska A., Zastosowanie Modelu R-N-R w diagnozie resocjalizacyjnej dorosłych sprawców przestępstw–rozwiązania angielskie, Studia Edukacyjne, 2015, 34.

Bonta J., Andrews D.A., Risk-Need-Responsivity Model for Offender Assessment and Rehabilitation, Canada 2007, https://cpoc.memberclicks.net/assets/Realignment/risk_need_2007-06_e.pdf, [dostęp: 10.03.2016].

Burrowes N., Needs A., Time to contemplate change? A framework for assessing readiness to change with offenders, Agression and Violent Behavior, 2009, 14.

Carey K.B., Purnine D.M., Maisto S.A., Carey M.P., Assessing Readiness to Change Substance Abuse: A Critical Review of Instruments, Clinical Psychology: Science and Practice, 1999, 6, 3.

Chojecka J., Czynniki kryminogenne osadzonych kobiet wyzwaniem dla resocjalizacji penitencjarnej, Resocjalizacja Polska, 2013, 4.

Chojecka J., Kobieta w więzieniu i jej resocjalizacja – zamierzenia a rzeczywistość, Poznań 2013.

Chojecka J., Model dla wszystkich?: spory wokół koncepcji szacowania ryzyka recydywy, Resocjalizacja Polska, 2014, 7.

Cohen M.R., Anthony W.A., Farks M.D., Assessing and Developing Readiness for Psychiatric Rehabilitation, Psychiatric Services, 1997, 48, 5.

Czachury M., Dansereau D.F., Using Motivational Activities to facilitate Treatment Involvement and Reduce Risk, Journal of Psychoactive Drugs, 2005, 37(1).

Czapów Cz., Jedlewski S., Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa 1971.

Doliński D., Łukaszewski W., Typy motywacji, [w:] Psychologia, t. 2, red. J. Strelau, Gdańsk 2003.

Drieschner K.H., Lammers S.M.M., Staak van der C.P.F., Treatment motivation: An attempt for clarification of an ambiguous concept, Clinical Psychology Review, 2004, 23.

Faduła J., Transteoretyczny model zmiany – integracja systemów psychoterapii, Świat Problemów, 2012, http://www.swiatproblemow.pl/2012_09_1.html, [dostęp:14.03.2016].

Gierowski J.K., Czynniki ryzyka przemocy i psychopatyczne zaburzenia osobowości u sprawców przestępstw seksualnych, Przegląd Więziennictwa Polskiego, 2009, 64-65.

Gierowski J.K., Uwagi psychologa sądowego o moŜliwościach opiniowania o stopniu zagroŜenia u osób objętych ustawą z 22 listopada 2013 r., Przegląd Więziennictwa Polskiego, 2014, 82.

Ginsburg J.I.D., Mann R.E., Rotgers F., Weeks J.R., Wywiad motywujący z populacjami przestępczymi w trakcie odbywania kary lub dozoru, [w:] Wywiad motywujący. Jak przygotować ludzi do zmiany, Kraków 2010.

Granosik M., Gulczyńska A., Szczepanik R., Klimat społeczny instytucji wychowawczych i jego uwarunkowania. Perspektywa pracowników i wychowanków młodzieŜowych ośrodków wychowawczych (MOW) i socjoterapii (MOS), http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/12515/2-013_071-Granosik,%20Gulczy%C5%84ska,%20Szczepanik.pdf?sequence=1&isAllowed=y, [dostęp: 24.03.2016].

Howells K., Day A., Readiness for Anger Management, Clinical and Theoretical Issues, Clinical Psychology Review, 2003, 23.

Jiricka V., Podana Z., Petras M., Hurka J., Predictior of Offending: SARPO – The Czech Tool for Assessment of Offenders’ Criminogenic Risk and Needs, Journal of Criminology, 2014.

Jaworska A., Klimat społeczny instytucji resocjalizacyjnych dla nieletnich, [w:] Leksykon resocjalizacji, red. A. Jaworska, Kraków 2012.

Joe G.W., Simpson D., Broome K.M., Effects of readiness for drug abuse treatment on client retention and assessment of process, Addiction, 1998, 93(8).

Łukaszewski W., Motywacja w najwaŜniejszych systemach teoretycznych, [w:] Psychologia, t. 2, red. J. Strelau, Gdańsk 2003.

Majcherczyk A., Głowik T., Krótkie interwencje wobec skazanych naduŜywających substancji psychoaktywnych, Przegląd Więziennictwa Polskiego, 2011, 70.

McGuire J., Commentary: Promising answers and the next generation of questions, Psychology Crime and Law, 2004, 10(3).

McMurran M., Ward T., Treatment Readiness, Treatment Engagement and Behaviour Change, Criminal Behaviour and Mental Health, 2010, 20.

Miller W.R., Rollnick S., Wywiad motywujący. Jak przygotować ludzi do zmiany, Kraków 2010.

Mossiēre A., Serin R., A critique of models and measure of treatment readiness In offenders, Aggression and Violent Bevavior, 2014, 19.

Muskała M., Znaczenie gotowości do zmiany w procesie resocjalizacji, Studia Edukacyjne, 2014, 31.

Muskała M., „Odstapienie od przestępczości” w teorii i praktyce resocjalizacyjnej, Poznań 2016.

Pintrich P.R., DeGroot E.V., Motivational and self-regulated learning components of Classroom Academic Performance, Journal of Educational Psychology, 1990, 82, 1.

Prochaska J.O., DiClemente C.C., Toward a comprehensive model of change, [w:] Treating Addictive Behaviours: Process of Change, red. W.R. Miller, N. Heather, New York 1986.

Prochaska J.O., DClemente C.C., Norcross J.C., In serach of how people change applications to addictive Behaviors, American Psychologist, 1992, 47, 9.

Robinson G., Crow I., Offender Rehabilitation, Theory, Research and Practice, London 2009.

Rollnick S., Heather N., Gold R., Hall W., Development of a short ‘readiness to change’ questionnaire for use In brief, opportunistic interventions among excessive drinkers, British Journal of Addiction, 1992, 82.

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 14.08.2003 roku w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych, http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2013000106701.pdf, [dostęp: 24.03.2016].

Serin R., Kennedy S., Treatment Readiness and Responsivity: Contributing to Effective Correctional Programming, Correctional Service of Canada, 1997.

Skuza A., Klimat społeczny polskiego zakładu poprawczego. Pedagogiczna analiza czynników kreujących, http://www.ipsir.uw.edu.pl/UserFiles/File/Katedra_Socjologii_Norm/PRACEIPSIR/Tom_20/klimat_spoleczny_polskiego_zakladu_poprawczego.pdf,

[dostęp: 24.03.2016].

Stańdo-Kawecka B., O koncepcji resocjalizacji w polskiej literaturze naukowej polemicznie, Probacja, 2010, 1.

Stańdo-Kawecka B., Wybrane problemy profesjonalizacji organów probacyjnych i klasyfikacji sprawców oddanych pod dozór do grup ryzyka, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 2014, XXXIII.

Stewart L., Millson W.A., Offender Motivation for Treatment as a Responsivity Factor, Forum on Correction Research, 1995, 7, 3, s. 4, http://www.csc-scc.gc.ca/research/forum/e073/073b_e.pdf, [dostęp: 10.03.2016].

Sztuka M., Anachronizm i aktualność. Idee resocjalizacji w sporze o nowoczesność, Kraków 2013.

Szumski F., Kasparek K., Szacowanie ryzyka powrotności do przestępstwa seksualnego –podejścia i metody, http://www.wuj.pl/UserFiles/File/A-Darmowe%20ebooki/Psychologia-sadowa-160-180.pdf, [dostęp: 10.03.2016].

Taxman F.S., Caudy M.S., Risk tells us Who, but not What or How, Empirical Assessment of the Complexity of Criminogenic Needs to inform Correctional Programming, Criminology and Public Policy, 2015, 14(1).

Viets V.L., Walker D.D., Miller W.R., What is Motivation to Change? A scientific Analysis, [w:] Motivating Offenders to Change. A Guide to Enhancing Engagement in Therapy, red. M. McMurran, West Sussex 2007.

Walitzer K.S., Dermen K.H., Connors G.J., Strategies for Preparing Clients for treatment: A review, Behavior Modification, 1999, 23, 1.

Ward T., Day A., Howells K., Birgden A., The multifactor offender readiness model, Aggression and Violent Behavior, 2004, 9.

Wójcik D., Stosowanie w postępowaniu karnym narzędzi diagnostyczno-prognostycznych słuŜących oszacowaniu ryzyka powrotności do przestępstwa, Warszawa 2012, http://www.iws.org.pl/pliki/files/IWS_W%C3%B3jcik%20D_Ocena%20ryzyka%20ponownej%20przest.pdf, [dostęp: 10.03.2016].

Wysocka E., Diagnoza w resocjalizacji, Warszawa 2008.