Praca socjalna i poradnictwo prawne w pomocy rodzinom dysfunkcyjnym
PDF

Słowa kluczowe

dysfunctional family
socialization
social care
social work
specialist advice
legal advice

Jak cytować

Rajewska de Mezer, J. . (2020). Praca socjalna i poradnictwo prawne w pomocy rodzinom dysfunkcyjnym. Studia Edukacyjne, (42), 381–401. https://doi.org/10.14746/se.2016.42.22

Abstrakt

The influence of parents, families on the development of the individual and social identity of their child is extremely important. In the process of primary socialization, child acquires patterns of social roles, which modifying plays in its adulthood. Dysfunctional family is not able to perform its functions (socialization, educational, protective) properly, what can be harmful for children. In order to prevent child from the negative effects of dysfunction, family should be covered with a professional help. This assistance should base on the principle of subsidiarity and stimulates family to cooperation and activity in the exit of a difficult situation. Support in this area provide social assistance entities, using social work and legal advice. This form of support can equip the beneficiary professional knowledge, allow him to realize the cause of the problem. It has also educational character.

https://doi.org/10.14746/se.2016.42.22
PDF

Bibliografia

Adamski F., Socjologia małŜeństwa i rodziny, Warszawa 1982.

Ambrozik W., Readaptacja społeczna i reorganizacja środowisk lokalnych jako warunek skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych, [w:] Resocjalizacja, t. 2, red. B. Urban, J.M. Stanik, Warszawa 2007.

Andrzejewski M., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2014.

Bednarski H., Rodziny polskie w procesie przemian, [w:] Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny, red. M. Dudek, Krasnystaw 2010.

Cęcelek G., Rodzina – jej problemy oraz zagroŜenia wychowawcze, Mazowieckie Studia Hu-manistyczne, 2005, 1-2.

Cudak H., Zewnętrzne uwarunkowania wewnątrzrodzinnej socjalizacji i wychowania dzieci, [w:] Wokół wychowania. Rola rodziny i szkoły w procesie socjalizacji dziecka, red. T. Ro-stowska, J. Rostowski, Łódź 2006.

Gawęcka M., Nowe spojrzenie na pracę socjalną zorientowaną na rodzinę z perspektywy teorii systemowej i konstruktywizmu, [w:] Praca socjalna. Kształacenie – działanie – konteksty, red. A. Kanios, M. Czechowska-Bieluga, Kraków 2010.

Harwas-Napierała B., Rodzina jako wartość w rozwoju człowieka, Poznań 2009.

Kawula S., Brągiel J., Janke A.W., Pedagogika rodziny, Toruń 2002.

Kaźmierczak T., Polityka pomocy społecznej wobec rodziny we współczesnej Polsce, [w:] Praca socjalna. Pomoc społeczna, red. J. Kwaśniewski, Katowice 1998.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU 1997, nr 78, poz. 483).

Kowalski S., Socjologia wychowania w zarysie, Warszawa 1974.

Lalak D., Pilch T. (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Warszawa 1999.

Matyjas B., Pedagogika społeczna i rodzina – obszary badań, [w:] Pedagogika społeczna – podręcznik akademicki, t. II, red. E. Marynowicz-Hetka, Warszawa 2007.

Niesporek A., Projekt socjalny, [w:] Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, red. S. Pawlas-CzyŜ, Toruń 2007.

Olechnicki K., Załęski P., Słownik socjologiczny, Toruń 2000.

Ostaszewski K., Pisarska A., Relacje w rodzinie a syndrom zachowań ryzykownych okresu adolescencji, [w:] Dylematy i wyzwania współczesnej resocjalizacji, red. K. Sawicki,

R. Ćwikowski, A. Chańko, Białystok 2015.

Pilch T., Lepalczyk I. (red.), Pedagogika społeczna, Warszawa 1995.

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa 2000.

Rajewska de Mezer J., Rola poradnictwa prawnego jako formy wsparcia beneficjenta pomocy społecznej, [w:] Poradnictwo. Kolejne przybliŜenia, red. M. Piorunek, Toruń 2011.

Rajewska de Mezer J., Rola poradnictwa specjalistycznego we wsparciu rodziny w funkcji wychowawczej, [w:] MłodzieŜ między ryzykiem a ochroną. Formy wsparcia psychopedagogicznego dla adolescentów, red. A.Matysiak-Błaszczyk, B. Jankowiak, Poznań 2017 (w dru-ku).

Rajewska de Mezer J., Flaga E., Rola edukacyjna pomocy społecznej we wsparciu rodzin osob niepełnosprawnych, Studia Edukacyjne, 2013, 26.

Rembowski I., Więzi uczuciowe w rodzinie. Studium psychologiczne, Warszawa 1972.

Sierpowska I., Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Warszawa 2007.

Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

Szatur-Jaworska B., Teoretyczne podstawy pracy socjalnej, [w:] Pedagogika społeczna, red. T. Pilch, I. Lepalczyk, Kraków 1995.

Sztander W., Rodzina z problemem alkoholowym, Warszawa 2006.

Tyszka Z., Socjologia rodziny, Warszawa 1974.

Ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (DzU 2015, poz. 2082 ze zm.).

Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DzU 2016, poz. 930 ze zm.).

Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (DzU 2015, poz. 332 ze zm.).

Wolska-Prylińska D., Projekt socjalny w kształceniu i działaniu społecznym, Katowice 2010.

Wódz K., Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Katowice 1998.

Ziemska M., Rodzina a osobowość, Warszawa 1975.