Zarządzanie placówką oświatową – pomiędzy ideałami a rzeczywistością
PDF

Słowa kluczowe

management of educational institutions
educational leadership
management styles
democratic education

Jak cytować

Roman Pawłowski, R. P., & Wołoszyn, B. . (2020). Zarządzanie placówką oświatową – pomiędzy ideałami a rzeczywistością. Studia Edukacyjne, (42), 403–414. https://doi.org/10.14746/se.2016.42.23

Abstrakt

The aim of this article is to present dilemmas that are experienced by directors/headmasters of educational institutions. On the one hand, they carry out tasks strictly defined by the education law documents, on the other hand, they are expected to create educational leadership. Reality shows that, what the directors would like the most is to pursue directing an education institution in the democratic style, but just as often, in fact, they represent an authoritarian management style. This stems from the multiplicity of tasks they have to perform and the external pressure of the governing authority, the pedagogical supervisory body and the influence of state policy. This situation raises concerns about the functioning of educational institutions and the final outcome of formal education: effective education for life in a democratic society.

https://doi.org/10.14746/se.2016.42.23
PDF

Bibliografia

Banaszak S., Zarządzanie placówką oświatową w turbulentnym otoczeniu, Studia Edukacyjne, 2013, 27.

Blanchard K., Przywództwo wyŜszego stopnia. Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Cieślicki M., Podstawy organizacji i zarządzania w oświacie, [w]: Vademecum menedŜera oświaty, red. Cz. Plewka, H. Bednarczyk, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2000.

Gawroński K. (red.), Szkoła a organ prowadzący. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.

Gocłowska A. (red.), Szkoła wobec wymagań państwa – poradnik dla rodziców, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2015.

Hernik K. (red.), Polscy nauczyciele i dyrektorzy w Międzynarodowym Badaniu Nauczania i Uczenia się TALIS 2013, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015.

Kwiatkowski S.M., Dyrektor placówki oświatowej jako przywódca, [w:] Przywództwo w szkole, red. J. Madalińska-Michalak, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006.

Kwiatkowski S.M., Madalińska-Michalak J. (red.), Przywództwo edukacyjne. Współczesne wyzwania, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.

Masłyk-Musiał E., Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999.

Mazurkiewicz G., Przywództwo edukacyjne. Odpowiedzialne zarządzanie edukacją wobec wyzwań współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

Ośrodek Rozwoju Edukacji, Partycypacja a lokalna polityka oświatowa – raport z badań terenowych, Warszawa 2014.

Przyszczypkowski K., Edukacja dla demokracji. Strategie zmian a kompetencje obywatelskie, Wydawnictwo Edytor, Toruń – Poznań 1999.

Przyszczypkowski K., Polityczność (w) edukacji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012.

Przyszczypkowski K., Cytlak I., Partnerstwo w samorządowej polityce oświatowej, Studia Edukacyjne, 2013, 27.

Szafran J., MenadŜer – przywódca. Uwagi o roli dyrektorów szkół w zarządzaniu zmianami, Studia Edukacyjne, 2013, 27.

Szymański M.J., Przywództwo w rozwoju społecznym środowiska lokalnego, [w:] Przywództwo edukacyjne. Współczesne wyzwania, red. S.M. Kwiatkowski, J. Madalińska-Michalak, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.

Śliwerski B., Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2015.

Talik-Orłowska A., Czym jest misja? Dyrektor Szkoły, 2004, 3.

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (z późniejszymi zmianami) (DzU z 2016 r., poz. 1379 oraz z 2017 r., poz. 60).

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (DzU z 2017 r., poz. 59).

Wlazło S., Jakościowy rozwój szkoły, Wydawnictwo MarMar, Wrocław 2002.

Wlazło S., Wizja i misja w szkole, Dyrektor Szkoły, 2004, 7-8.