Społeczne (re)konstrukcje zawodu inżyniera w kontekście rosnącego udziału kobiet w tradycyjnie męskich obszarach zawodowych
PDF

Słowa kluczowe

(re)contruction
women
engineering
masculinity
inequality
work

Jak cytować

Szymczak, E. . (2020). Społeczne (re)konstrukcje zawodu inżyniera w kontekście rosnącego udziału kobiet w tradycyjnie męskich obszarach zawodowych. Studia Edukacyjne, (40), 39–54. https://doi.org/10.14746/se.2016.40.3

Abstrakt

Nowadays, women more often want to pursue their professional aspirations in areas related to engineering. This is evidenced by statistical reports related to the growing participation of women in the polytechnic studies, as well as a growing proportion of young women working as engineer. It is inseparably connected with the contemporary changes and discoveries in technology, thanks to which the society - the remaining phase of permanent development - stands in the need for a greater number of specialists and workers in order to meet increasing, as well as constantly changing needs of social, economic and market conditions. This article is a (re)construction of professional functioning of women in engineering with special emphasis on factors which may provide an incentive to undertake this type of work; analysis of the same professional environment in the context of the problem of social inequality, as well as the phenomenon of masculinization of women in engineering.

https://doi.org/10.14746/se.2016.40.3
PDF

Bibliografia

Badinter E., Konflikt: Kobieta i matka, przekł. J. Jedliński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Bańkowski A., Etymologiczny słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Berezowski H., Stefan Manczarski – odbiorniki radiowe, źródło: http://telemuzeum.uke.gov.pl/telehistorie/4-telehistorie/telehistorie/78-stefan-manczarski-odbiornikiradiowe. html, [dostęp: 15.09.2016].

Bourdieu P., Męska dominacja, Oficyna Naukowa, Warszawa 2004.

Britain’s got talented female engineers Successful women in engineering: A careers research study, Atkins Limited 2013, źródło: http://www.raeng.org.uk/publications/other/ britains-got-talented-female-engineers, [dostęp: 15.11.2016].

Brzozowski S.M., Ernest Malinowski – biografia, Internetowy Polski Słownik Biograficzny, źródło: http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/ernest-malinowski, [dostęp: 15.09.2016].

Bulski W., Sobieszczak-Marciniak M., Maria Skłodowska-Curie – twórczyni Instytutu Radowego w Warszawie, Inżynier i Fizyk Medyczny, 2015, 4, 5.

Chadaj A., O pierwszej kobiecie z dyplomem magistra inżyniera górnika, Górnictwo i Geoinżynieria, 2009, 3.

Commission launches “Science: it's a girl thing!” campaign, 2012, źródło: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-465_en.htm?locale=en, [dostęp: 15.11. 2016].

Croft E., Pelletier J., Diversity in Organizations – Why and How, „Innovation”, September/October 2012, s. 18, źródło: http://wwest.mech.ubc.ca/files/2013/08/Innovation-September_October-2012-article.pdf, [dostęp: 15.11.2016].

Dziewczyny na politechniki, źródło: http://dziewczynynapolitechniki.pl/2015/index.php?option=com_content&view=article&id=160:raport-qkobiety-na-politechnikach-2016q&catid=1:aktualnosci, [dostęp: 20.11.2016].

Evetts J., Gender and Career in Science and Engineering, Taylor & Francis, London 1996.

Fouad N.A., Singh R., Fitzpatrick M.E., Liu J.P., Stemming the Tide: Why Women Leave Engineering, University of Wisconsin – Milwaukee, 2012, s. 13, źródło: http://energy.gov/sites/prod/files/NSF_Stemming%20the%20Tide%20Why%20Women%20Leave%20Engineering.pdf, [dostęp: 15.01.2016]

Gontarczyk E., Kobiecość i męskość jako kategorie społeczno-kulturowe w studiach feministycznych.

Perspektywa socjologiczno-pedagogiczna, Wydawnictwo Eruditus, Poznań 1995.

Greenlight for Girls, źródło: http://greenlightforgirls.org/our-story/ [dostęp: 15.10.2016].

Gromkowska A., Kobiecość w kulturze globalnej. Rekonstrukcje i reprezentacje, Wydawnictwo Wolumin, Poznań 2002.

Gromkowska-Melosik A., Pat socjalizacyjny? Kontrowersje wokół społecznych konstrukcji kobiecości i męskości, [w:] Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty, red. M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak, t. 5, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010.

Gromkowska-Melosik A., Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet. Studium dynamiki dostępu, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.

Holmes M., What is Gender? Sociological Approaches, Sage Publications, London 2007.

I'm Gonna Be An Engineer, źródło: http://www.lyricsfreak.com/p/peggy+seeger/im+gonna+be+an+engineer_20254409.html, [dostęp: 15.11.2016].

Kaschak E., Nowa psychologia kobiety. Podejście feministyczne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.

Kobiety na politechnikach, Raport. Fundacja Edukacyjna Perspektywy, Marzec 2015, s. 2, źródło: http://dziewczynynapolitechniki.pl/2015/pdfy/Raport_Kobiety_na_politechnikach_2015.pdf, [dostęp: 15.10.2016].

Kobiety na politechnikach 2016. Raport, Fundacja Edukacyjna Perspektywy, Marzec 2016, źródło: http://dziewczynynapolitechniki.pl/2015/images/dla-mediow/raportkobiety-napolitechnikach-2016.pdf, [dostęp: 15.10.2016].

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., DzU nr 78 z 1997, poz. 483, art. 32, ust. 1.

Lean in STEM, źródło: http://leaninstem.pl/o-programie, [dostęp: 15.10.2016].

Leong N., Liel A.B., Mitrani-Reiser J., Guglielmo E., Friis D., Lumbard D., Oliveira R., Pekelnicky R., Gender and Racial Diversity in the Structural Engineering Profession, źródło: http://static1.squarespace.com/static/55cba7dbe4b07ca3d73c39af/t/55ce4e24e4b06c2348a5dab6/1439583780768/GenderDiversityDraft_FINAL_Rev_v1.pd,[dostęp: 15.11.2016].

Malinkiewicz O. i in., Perovskite solar cells employing organic charge-transport layers, Nature Photonics, 2014, 8.

Malinowska E., Konflikt płci jako konflikt społeczny. Od „kwestii kobiecej” do problemu: demokracja bez egalitaryzmu? [w:] Męskość i kobiecość. Czy walka płci? red. I. Machaj, R. Suchocka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2009.

McIlwee J.S., Robinson J.G., Women in engineering. Gender, Power and Workplace culture, State University of New York Press, New York 1992.

Melosik Z., Tożsamość, płeć i różnica w perspektywie ponowoczesnej, [w:] Męskość – kobiecość w perspektywie indywidualnej i kulturowej, red. J. Miluska, P. Boski, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 1999.

Mills J.E., Franzway S., Gill J., Sharp R., Challenging Knowledge, Sex and Power: Gender, Work and Engineering, Routledge, New York 2014.

Nauki ścisłe są dla dziewczyn, źródło: http://science-girl-thing.eu/pl, [dostęp: 15.09.2016].

Orłowski B., Gabriel Narutowicz – inżynier, Wiedza i Życie, 2007, 12.

Pankowska D., Wychowanie a role płciowe, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

Potencjał Kobiet dla Branży Technologicznej, Raport Badawczy 2015, źródło: http://potencjalkobiet.pl/pdf/RAPORT-Potencjal-kobiet-dla-branzy-technologicznej.pdf, [dostęp: 15.11.2016].

Przełomowy moment w historii polskiej armii: Kobieta będzie dowodzić okrętem Marynarki Wojennej, źródło: http://m.tokfm.pl/Tokfm/7,110218,21040323,przelomowy-momentw-historii-polskiej-armii-po-raz-pierwszykobieta.html, [dostęp: 15.11.2016].

Saule Technologies przedstawiła pierwszy moduł fotowoltaiczny wykonany z perowskitu, Centrum Informacji o Rynku Energetycznym, źródło: http://www.cire.pl/item,125862,1,0,0,0,0,0,saule-technologies-przedstawila-pierwszy-modul-fotowoltaicznywykonany-z-perowskitu.html, [dostęp: 15.11.2016].

Science policies in the European Union. Promoting excellence through mainstreaming gender equality, A Report from the ETAN Expert Working Group on Women and Science, European Commission Research Directorate-General, Bruselas 2000, źródło: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/improving/docs/g_wo_etan_en_200101.pdf, [dostęp: 15.11.2016].

Słownik języka polskiego PWN, hasło: Inżynier, źródło: http://sjp.pwn.pl/szukaj/in%C5%BCynier.html, [dostęp: 15.09.2016].

Słownik pojęć współczesnych, red. A. Bullock, O. Stallybrass, S. Trombley, B. Eadie, Wydawnictwo Książnica, Katowice 1999.

Słynni Polacy w przeszłości, źródło: http://www.polskinetwork.org/strona,duma,110,slynni-polacy-w-przeszlosci.html, [dostęp: 15.09.2016].

Szkolnictwo wyższe w Polsce, Raport MNiSW 2013, źródło: https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_07/0695136d37bd577c8ab03acc5c59a1f6.pdf, [15.11.2016].

Szymczak M., Słownik języka polskiego, t. 1, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.

Tyszkowa M., Badania nad uspołecznieniem i osobowością dzieci jedynych i mających rodzeństwo, [w:] Rozwój dziecka w rodzinie i poza rodziną, red. M. Tyszkowa, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1985.

Zawłocki I., Niewiadomski K., Nieroba E., Czynniki wpływające na wybór studiów technicznych przez kobiety, Edukacja – Technika – Informatyka, 2010, 1.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.