Nauczyciele etyki o swoich kwalifikacjach, kształceniu i doskonaleniu zawodowym
PDF

Słowa kluczowe

ethics as a curriculum subject in school education in Poland
teacher Education
teachers of ‘ethics’

Jak cytować

Madalińska-Michalak, J. . (2018). Nauczyciele etyki o swoich kwalifikacjach, kształceniu i doskonaleniu zawodowym. Studia Edukacyjne, (50), 73–94. https://doi.org/10.14746/se.2018.50.5

Abstrakt

This paper considers teachers of ‘ethics’, which is a relatively new curriculum subject in school education in Poland. The paper focuses on the assessment of formal requirements for ethics teachers and on the evaluation of teacher education for teachers of ethics in Polish schools. The paper includes analysis of the perspectives of teachers of ethics concerning the future development of teacher education programs. The paper reports on a study of the place of ethics as a curriculum subject and on the practice of teaching ethics in schools in Poland.
The study derives from a larger project completed between 2014-2016 and entitled ‘Ethics in the Systems of Education in Poland and Selected Western Countries (Germany, United Kingdom, Spain, Portugal, France, USA, Norway, Finland)’. The project was implemented under the National Program for the Development of Humanities of the Polish Ministry of Science and Higher Education. The project was conceived as a contribution to educational research and knowledge on the teaching of ethics in the school system and to the building of ethics as a school subject in the Polish school system.

https://doi.org/10.14746/se.2018.50.5
PDF

Bibliografia

Edukacja i praca nauczyciela: ciągłość – zmiana – konteksty, red. J. Madalińska-Michalak, N.G. Pikuła, K. Białożyt, Wydawnictwo „Scriptum”, Seria Biblioteka Instytutu Pracy Socjalnej, Kraków 2017.

Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe? Metodologia praktyczna, wyd. 1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2000.

Madalińska-Michalak J., Etyka nauczyciela, [w:] Etyka. Część II: Filozoficzna etyka życia spełnionego, red. ks. S. Janeczek, A. Starościc, Lublin 2016.

Madalińska-Michalak J., Teaching of Ethics in Schools in Poland: Main Challenges, Referat prezentowany podczas konferencji ECER 2017: Reforming Education and the Imperative of Constant Change: Ambivalent roles of policy and educational research, Sekcja 27: Didactics – Learning and Teaching, Kopenhaga, 25 sierpnia 2017 roku.

Madalińska-Michalak J., Jeżowski A., Więsław S., Etyka w systemie edukacji w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

O nową jakość edukacji nauczycieli, red. J. Madalińska-Michalak, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 20.04.1993 r. w sprawie gwarancji wolności sumienia i wyznania (U 12/92; OTK ZU 1993, poz. 9.).

Pépin L., Teaching about Religions in European School Systems: Policy issues and trends – NEF Initiative on Religion and Democracy in Europe, Network of European Foundations, London 2009.

Robbers G., Edukacja religijna w systemach szkół publicznych w Europie, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14.04.1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (DzU z 1992 r. nr 36, poz. 155; uwzględniono zmiany: DzU z 1993 r. nr 83, poz. 390; DzU z 2014 r. poz. 478).

Ustawa z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (DzU z 1991 r. nr 95, poz. 425) z kolejnymi nowelizacjami i tekstami jednolitymi (uwzględniono zmiany ujęte w tekstach jednolitych: DzU z 1996 r. nr 67, poz. 329; DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.; DzU z 1998 r. nr 117, poz. 759).