Kapitał społeczny – krótkie losy pojęcia
PDF

Słowa kluczowe

social capital
social differentiation
social structure
education and economy

Jak cytować

Banaszak, S. . (2018). Kapitał społeczny – krótkie losy pojęcia. Studia Edukacyjne, (50), 95–106. https://doi.org/10.14746/se.2018.50.6

Abstrakt

The paper deals with the concept of social capital. The author tries to show the phenomena and processes that the concept expresses. The paper adopts a critical attitude towards the social capital concept. The author argues that social capital, through its complexity and extremely synthetic character, requires to be divided into narrower and more specific concepts that directly refer to the important phenomena and processes of the modern world: education, culture, and economy.

https://doi.org/10.14746/se.2018.50.6
PDF

Bibliografia

Abercrombie N., Warde A. (red.), Social Change in Contemporary Britain, Polity Press, Cambridge 1995.

Banaszak S., Edukacja menedżerska: geneza i znaczenie w nowoczesnych społeczeństwach, Studia Edukacyjne, 2015, 35.

Banaszak S., Doktór K. (red.), Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo WSKiZ, Poznań 2009.

Blau P.M., Exchange and Power in Social Life, John Wiley & Sons, New York 1964.

Blau P.M., Wymiana i władza w życiu społecznym, przekł. P. Zając, A. Psuty-Zając, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2009.

Bourdieu P., The Forms of Capital, [w:] Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Ed. J. Richardson, Greenwood, New York 1986.

Coleman J.C., Social Capital in the Creation of Human Capital, American Journal of Sociology, 1988, 94.

Coleman J.C., Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge 1990.

Ferragina E., Arrigoni A., The Rise and Fall of Social Capital: Requiem for a Theory? Political Studies Review, 2017, 15.

Fukuyama F., Trust. The Social Virtues and the Creation of Prosperity, Free Press Paperbacks, New York 1996a.

Fukuyama F., Koniec historii, przekł. M. Wichrowski, T. Bieroń, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1996b.

Fukuyama F., Zaufanie. Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, przekł. B. Pietrzyk, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2005.

Homans G.C., Social Behavior. Its Elementary Forms, Harcourt Brace Jovanovich, New York 1974.

Kozyr-Kowalski S., Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo, wyd. II poszerzone, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004.

Kwieciński Z., Kapitalny problem. Słowo wstępne, [w:] Kapitał społeczny a nierówności – kumulacja i redystrybucja, red. K. Marzec-Holka, H. Guzy-Steinke, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2009.

Lester M., Maheshwari S.K., McLain P.M., Family Firms and Negative Social Capital: A Property Rights Theory Approach, Journal of Behavioral & Applied Management, 2013, 15, 1.

Musiał G., Z punktu widzenia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2008.

Pareto V., Uczucia i działania. Fragmenty socjologiczne, przekł. M. Dobrowolska i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.

Piketty T., Capital in The Twenty-First Century, przekł. A. Goldhammer, MA: Harvard University Press, Cambridge 2014.

Putnam R.D., Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community, Simon & Schuster, New York 2000.

Radziewicz-Winnicki A., Ideologia a partycypacja społeczna. Rola i znaczenie kapitału społecznego. [w:] Kapitał społeczny a nierówności – kumulacja i redystrybucja, red. K. Marzec-Holka, H. Guzy-Steinke, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2009.

Sztompka P., Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2016.

Weber M., Obiektywność poznania w naukach społecznych, [w:] Problemy socjologii wiedzy, red. A. Chmielecki, S. Czerniak, J. Niżnik, S. Rainko, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985.

Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, przekł. D. Lachowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.