Terapeutyczne aspekty wywiadu narracyjnego w perspektywie prowadzenia badań biograficznych
PDF

Słowa kluczowe

Interview
narrative
therapeutic influence

Jak cytować

Karkowska, M. . (2018). Terapeutyczne aspekty wywiadu narracyjnego w perspektywie prowadzenia badań biograficznych. Studia Edukacyjne, (50), 107–120. https://doi.org/10.14746/se.2018.50.7

Abstrakt

The article is devoted to an attempt to present a biographical approach in pedagogical research, taking into account not only exploratory but also therapeutic functions of narrative interviews. The reflections focus of looking for the answer to the question: whether and to what extent telling a story of one’s life (especially marked by traumatic experiences) may contribute to integrating the past and the present, increasing self-awareness, and thus (re-)constructing the narrator’s identity? I ask a question about the conditions to be met in order for the narrator to realize the limitations posed by the past and next to overcome the crisis by pointing out the main motives of action, epiphanies, crises, or breakthrough moments.

https://doi.org/10.14746/se.2018.50.7
PDF

Bibliografia

Bauman T., Pilch T., Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Edukacyjne Żak. Warszawa 2001.

Buhler Ch., Bieg życia ludzkiego, przekł. E. Cichy, J. Jarosz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Chase S., Wywiad narracyjny – wielość perspektyw, podejść, głosów, [w:] Metody badań jakościowych, t. 2, red. N. Denzin, Y. Lincoln (red. nauk. wyd. polskiego K. Podemski), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Czyżewski M., Socjologia interpretatywna i metoda biograficzna: przemiana funkcji. Antyesencjalistyczne wątpliwości i sprawa krytyki, Przegląd Socjologii Jakościowej, 2017, IX, 4.

Dąbrowski K., Dezintegracja pozytywna, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1979.

Dąbrowski K., Trud istnienia, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986.

Erikson E.H., Tożsamość a cykl życia, przekł. M. Żywicki, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2004.

Goffman E., Spotkania, przekł. P. Tomanek, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2010.

Golczyńska-Grondas A., Grondas M., Biographical Research and Treatment. Some remarks on Therapeutic Aspects of Sociological Biographical Interviews, Przegląd Socjologii Jakościowej, 2017, IX, 4.

Haas M., Niezniszczalni. Rozwój po traumie, przekł. L. Białek, Wydawnictwo Charaktery, Kielce 2017.

Hermans H.J., Hermans-Jansen E., Autonarracje – tworzenie znaczeń w psychoterapii, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa 2000.

Januszewska E., Wywiad biograficzny i metoda biograficzna – perspektywa badań jakościowych, [w:] Dziecko czeczeńskie w Polsce: między traumą wojenną a doświadczeniem uchodźstwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

Kubinowski D., Jakościowe badania pedagogiczne: filozofia, metodyka, ewaluacja, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.

Kvale S., Interviews: wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, przekł. i oprac. S. Zabielski, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2004.

Lalak D., Życie jako biografia: podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej, Wydawnictwo Edukacyjne Żak, Warszawa 2010.

Maslow A., W stronę psychologii istnienia, przekł. I. Wyrzykowska, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2004.

Retter H., Komunikacja codzienna w pedagogice, przekł. M. Wojdak-Piątkowska, oprac. B. Śliwerski, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Urbaniak-Zając D., Biograficzna perspektywa badawcza, [w:] Uczenie się z biografii innych, red. E. Dubas, W. Świtalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.

Urbaniak-Zając D., Kos E., Badania jakościowe w pedagogice: wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Znaniecki F., Metoda socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.