Zapomniane uczone Uniwersytetu Poznańskiego: doc. dr hab. Wisława Knapowska – nauczycielka i historyczka (7.06.1889-8.05.1956)
PDF

Słowa kluczowe

herstory
history
didactics
interwar period
emancipation

Jak cytować

Głowacka-Sobiech, E. . (2018). Zapomniane uczone Uniwersytetu Poznańskiego: doc. dr hab. Wisława Knapowska – nauczycielka i historyczka (7.06.1889-8.05.1956). Studia Edukacyjne, (50), 151–158. https://doi.org/10.14746/se.2018.50.10

Abstrakt

The text introduces the figure of Wisława Knapowska, one of the first independent scholars of Poznań University, a researcher and teacher of the best schools in the interwar period. It shows her path to academic independence and the many barriers she encountered in her life. The text is part of the socalled herstory, asking for the past and history of women’s narratives.

https://doi.org/10.14746/se.2018.50.10
PDF

Bibliografia

Źródła archiwalne

Spuścizna W. Knapowskiej, Archiwum PAN, Oddział w Poznaniu, sygn. P-III-2.

Wisława Knapowska, Archiwum UAM, sygn. 82/186.

Źródła drukowane

Poczet członków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1857-2007. Źródła do Dziejów Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, pod red. A. Pihan-Kijasowej, Poznań 2008.

Uniwersytet Poznański w pierwszych latach swego istnienia (1919, 1919-20, 1920-21, 1921-22, 1922-23): za rektoratu Heljodora Święcickiego. Księga pamiątkowa, red. A. Wrzosek, Poznań 1924.

Słowniki

Knapowska Wisława, [w:] Słownik historyków polskich, Warszawa 1994.

Zubalowa H., Knapowska Wisława, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XIII, Wrocław – Warszawa – Kraków 1967-1968.

Opracowania

Alma Mater Posnaniensis. W 80 rocznicę utworzenia Uniwersytetu w Poznaniu, red. P. Hauser, T. Jasiński, J. Topolski, Poznań 1999.

Czajecka B., „Z domu w szeroki świat”. Droga kobiet do niezależności w zaborze austriackim w latach 1890-1914, Kraków 1990.

Dzieje Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: 1919-1969, red. Z. Grot, Poznań 1972.

D. Mazurczak, Kobiety na Uniwersytecie Poznańskim w okresie międzywojennym, [w:] Alma Mater Posnaniensis, s. 166.

Jakś-Ivanovska M., Profesorowie Uniwersytetu Poznańskiego 1919-1939. Portret demograficzno-społeczny, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 2016, LXXVI.

Klanowski T., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1945-1964, Poznań 1965.

Kolbuszewska J., Kobiety w akademii. Droga do samodzielności naukowej polskich historyczek w XX stuleciu, [w:] Kobiety niepokorne. Reformatorki – buntowniczki – rewolucjonistki. Herstorie, red. I. Desperak, I. Kuźma, Łódź 2017.

Labuda G., Uniwersytet Poznański w latach 1919-1969, Poznań 1969.

Mania E., Kobiety w powojennej historii Uniwersytetu Poznańskiego, Kronika Miasta Poznania. Poznanianki, 2011, 1.

Mazurczak D., Kariery akademickie kobiet w Polsce międzywojennej – Uniwersytet Poznański, [w:] Kobieta i kultura: kobiety wśród twórców kultury intelektualnej i artystycznej w dobie rozbiorów i w niepodległym państwie polskim: zbiór studiów, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1996.

Miśkiewicz B., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 1919-1989, Poznań 1989.

Miśkiewicz B., Uniwersytet Poznański: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Poznań 1972.

Nauka w Wielkopolsce. Przeszłość i teraźniejszość. Studia i materiały, red. G. Labuda, Poznań 1973.

Tylińska E., Drogi do kariery akademickiej kobiet na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2003, 3-4.

Zjazd Dąbrowczański. Listopad 2005. 175 rocznica istnienia szkoły, Poznań 2005.

Źródła internetowe

https://kolektywbibianny.wordpress.com/2012/10/02/towarzystwo-warta/[30.08.2018]