Nauczyciel szkoły wyższej i jego kompetencja zawodowa
PDF (English)

Słowa kluczowe

teacher’s competency
profession
higher-education teacher
student
professional standard
personality
professional ethics
digital technology

Jak cytować

Vališová , A., & Svoboda , P. (2020). Nauczyciel szkoły wyższej i jego kompetencja zawodowa. Studia Edukacyjne, (50), 241–255. https://doi.org/10.14746/se.2018.50.16

Abstrakt

The study includes an overview of key individual teacher’s competencies, their classification and characteristics. The division of competencies is complicated as the individual competencies are interrelated. The substance of the study is a brief definition of the professional competencies of higher-education teachers. The emphasis is placed on the up-to-date teacher’s competencies, about which gives an account a number of definitions of this term in both the contemporary pedagogical and psychological literature. The study also deals with the concept of a professional standard and with digital competencies, the importance of which results from the continual development of the existing scientific disciplines (which already traditionally cooperate with the pedagogy) but also from the development of the newly emerging branches. The digital technologies are nowadays more and more necessary thing both for the normal everyday life and for the occupational one as well. The ability to work with a computer itself is just a marginal matter in today´s conception of the digital competencies. The technologies are constantly developed and the demands on digital competencies are rising. Digital technologies have developed rapidly in the last few years, which has influenced also the sphere of education. New technologies are becoming an important part of education. The reflection of new teaching trends takes place at the intersection of pedagogical, psychological and sociological disciplines. The development is accelerating rapidly due to the ongoing technological changes and innovations. The study is a part of the TAČR (Technological Agency of the Czech Republic) grant project – “Development ofDigital Competencies of Social science Teachers at Secondary Technical Schools”, 02/2018-02/2021PID:TL01000192.

https://doi.org/10.14746/se.2018.50.16
PDF (English)

Bibliografia

Cejpek J., K přirozené autoritě vysokoškolského učitele [To the natural authority of the higher-education teacher], [in:] Relativizace autority a její dopady na současnou mládež [Relativization of authority and its impact on the present-day youth], Ed. A. Vališová a kol., ISV, Praha 2005.

Holeček V., Psychologie v učitelské praxi [Psychology in the teacher´s practice], Grada Publishing, Praha 2014.

Jank W., Meyer H., Didaktische Modele, Cornelsen Verlag scriptor, Frankfurt am Main 1991.

Kolář Z. a kol., Výkladový slovník z pedagogiky [Monolingual dictionary from pedagogy], Grada Publishing, Praha 2012.

Kolář Z., Vališová A., Analýza vyučování [Teaching analysis], Grada Publishing, Praha 2009.

Kyriacou Ch., Klíčové dovednosti učitele [Teacher´s key skills], Portál, Praha 1996.

Maňák J., Švec J., Janík T., O vzdělávání, učitelství a tak trochu i o pedagogice [About education, teaching profession and a little about pedagogy], 1. vyd., Masarykova univerzita, Brno 2017.

Neumajer O., Být digitálně gramotný už neznamená jen ovládat počítač [To be digitally literate means no more to work only with the computer], Řízení školy, 2017, 14, 3.

Procházka M., Vítečková M., Pohled lektorů firemního vzdělávání na faktory úspěchu své vzdělávací činnosti [View of the corporate training lectors on factors of their successful education activity], Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, 2016, 6(2).

Prúcha J., Walterová E., Mareš J., Pedagogický slovník. 2. rozšír. a přeprac [Pedagogical dictionary, 2nd extended and reworked edition], Portál, Praha 2009.

Semrád J., Vališová A., Andres P., Škrabal M., Výchova, vzdělávání a výzvy nové doby [Education and challenges of the new time], Paido, Brno 2016.

Slavík M. a kol., Vysokoškolská pedagogika [Academical pedagogy], Grada Publishing, Praha 2012.

Sliwerski B., Pozycja nauczyciela w szkole a jego autorytet, LU, Lodž 2003.

Somr M. a kol., Pedagogika pedagogů [Pedagogy of the educationalists], Tradice a současnost učitelství [Tradition and present-day teaching profession], Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice 2012.

Svoboda P., Assumptions and reasons for use of digital technologies in education, Studia Pedagogiczne, 2017, 50(1).

Šafránková M., Franěk R., Některé aktuální problémy vzdělání, vzdělávání a výchovy v současné společnosti a v českém vysokém učení technickém v Praze [Some current problems of education in the contemporary society and in the Czech technical college in Prague], [in:] Výchova, vzdělávání a výzvy nové doby [Education and challenges of the new time], Eds. J. Semrád, A. Vališová, P. Andres, M. Škrabal, Paido, Brno 2016.

Švamberk Šauerová M., Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele [Technology of personal development and teacher´s mental hygiene], Grada Publishing, Praha 2018.

Švec V., Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku [Key skills in teaching process and training], Masarykova univerzita, Brno 1998.

Tomková A., Portfolio v perspective reflektivně pojatého vzdělávání učitelů [Portfolio in the perspective of reflectively approached teacher´s education], Pedagogická fakulta UK, Praha 2018.

Tureckiová M., Klíčové kompetence manažerů vzdělávání [Key competencies of education managers], [in:] Pokroky v hodnocení klíčových kompetencí [Progress in evaluation of key competencies], Eds. J. Malach, I. Červenková, M. Chmura, Ostravská univerzita, Ostrava 2016.

Vališová A., Jak získávat, udržet a neztrácet autoritu [How to acquire, preserve and not to lose authority], Grada Publishing, Praha 2008.

Vališová A., Kasíková H., Pedagogika pro učitele [Pedagogy for teachers], Grada Publishing (5. dotisk), Praha 2015.

Vašutová J. a kol. Vzděláváme budoucí učitele [We educate future teachers], Portál, Praha 2008.

Veteška J., Tureckiová M., Kompetence ve vzdělávání [Competencies in education], Grada Publishing, Praha 2008.

Wróbel A., Wychowanie a manipulacja, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.

Gartner.com. 2015, Leading in a Digital World [online], [cit. 2015-12-06]. Available at WWW: http://www.gartner.com

Innovating Pedagogy 2016, Open Univerzity inovation report [online], [cit. 2016-12-06]. Available at WWW: http://www.open.ac.uk/blogs/innovating/.

Vuorikari R., Získat digitální kompetence – úkol pro občana 21. století [To acquire digital competencies – a task for the citizen of the 21st century], 2015, [online], [cit. 2015-14-06], Available at WWW: https://www.schooleducationgateway.eu/cz/pub/viewpoints/experts/riina_vuorikari_-_becoming_dig.htm

Ferrari A., Digital Competence in Practice: An Analysis of Frameworks, Luxembourg 2013, European Commission, [online]. [cit. 2013-10-03]. Available at WWW: http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC68116.pdf.

DIGCOMP, A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe, Luxembourg 2013: Publications Office of the European Union, [online], [cit. 2013-10-03]. Available at WWW: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp

National Center for Education Statistics 2013, Professional Development: Teachers’ need for professional development [online]. [cit. 2013-12-12]. Available at WWW: https://nces.ed.gov/surveys/talis/talis2013/talis2013results_3b.asp

UNESCO 2011, ICT Competency Framework for Teachers. UNESCO and Microsoft: Paříž. [online]. [cit. 2013-12-11]. Available at http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/icts/teacher-education/unesco-ict-competency-framework-for-teachers/

School Educational Gateway 2015, Digitální kompetence: zásadní dovednost 21. století pro učitele a studenty [Digital competencies: a principal skill of the 21st century for teachers and .students], [online]. [cit. 2018-9-09]. Available at WWW: https://www.schooleducationgateway.eu/cz/pub/resources/tutorials/digital-competence-the-vital-.htm

ICILS 2013, Mezinárodní výzkum počítačové a informační gramotnosti [International research of computer a information literacy], [online] [cit. 2018-2-5]. Dostupný (available at) z WWW: .