Geragogika resocjalizacyjna w jednostkach penitencjarnych. Starość, długowieczność więzienna
PDF

Jak cytować

Toroń-Fórmanek , B. (2018). Geragogika resocjalizacyjna w jednostkach penitencjarnych. Starość, długowieczność więzienna. Studia Edukacyjne, (50), 257–273. https://doi.org/10.14746/se.2018.50.17

Abstrakt

For a human being deprived of freedom, prison isolation can be a source of frustration. However, the needs of the elderly due to specific conditioning connected with the aging process make their adaptation to prison conditions more complicated. The article concerns specific problems of seniors in custody in penitentiary units with reference to theoretical and practical aspects of pedagogy of senescence and resocialization geragogy. The main subject of interest of pedagogy of senescence is upbringing of an elderly person, understood as supporting their development (physical, mental, social, cultural, spiritual). Resocialization geragogy draws attention to the need to allow for psychophysical conditions of seniors, reinforcing their sense of dignity and relevance of subjecting them to supportive influence aiming at growing their awareness that senility is a good time to acquire knowledge, skills and create habits, attitudes and behaviors.

https://doi.org/10.14746/se.2018.50.17
PDF

Bibliografia

Bałandynowicz A., Probacja. Wychowanie do wolności, Warszawa 1995.

Bartczak-Praczkowska A., Barwińska-Gojawiczyńska M., Samouszkodzenia jako forma manifestowania rozpaczy, Biuletyn Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, 2004, 2.

Ciosek M., Człowiek w obliczu izolacji więziennej, Gdańsk 1996.

Ciosek M., Psychologia sądowa i penitencjarna, wyd. II, Warszawa 2003.

Czerniawska O., Starość wczoraj, dziś i jutro, [w:] Ludzie starsi w trzecim tysiącleciu. Szanse – nadzieje – potrzeby, red. W. Wnuk, Wrocław 2002.

Freund Ż., Michniewicz D., Prawo do godnej starości a zakład karny, [w:] Senior w obliczu izolacji penitencjarnej. Konteksty teoretyczne, red. A. Jaworska, Bydgoszcz 2013.

Goffman E., Charakterystyka instytucji totalnych, [w:] W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (wyb.), Elementy teorii socjologicznych: materiały do dziejów współczesnej socjologii

zachodniej, Warszawa 1975.

Grzesiak S., Człowiek starszy w placówce penitencjarnej, [w:] Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne, red. A. Jaworska, Kraków 2009.

Grzesiak S., Egzystencjalny wymiar starości w zakładzie karnym – doświadczanie czasu i samotności przez więźniów seniorów, [w:] Senior w obliczu izolacji penitencjarnej. Konteksty teoretyczne, red. A. Jaworska, Bydgoszcz 2013.

Halicki J., Edukacja osób starszych w Polsce – jej wymiar teoretyczny i praktyczny. Studia nad kondycją edukacji dorosłych, Edukacja Dorosłych 2013, 2.

Jaworska A., Aktywność twórcza więźniów a ich cechy osobowości i styl adaptacji do warunków więziennych, Słupsk 2007.

Jaworska A., Możliwości eliminowania starości patologicznej w zakładach karnych, [w:] Senior w obliczu izolacji penitencjarnej. Konteksty teoretyczne, red. A. Jaworska, Bydgoszcz 2013.

Jaworska A., Starość patologiczna w zakładach karnych, [w:] Senior w obliczu izolacji penitencjarnej. Konteksty teoretyczne, red. A. Jaworska, Bydgoszcz 2013.

Komeński J.A., Pampaedia, Wrocław 1973.

Kowalczyk A., Specyfika problemów osób starszych w zakładzie karnym, [w:] Senior w obliczu izolacji penitencjarnej. Konteksty teoretyczne, red. A. Jaworska, Bydgoszcz 2013.

Leszczyńska-Rejchert A., Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości, Olsztyn 2010.

Leszczyńska-Rejchert A., Geragogika jako subdyscyplina pedagogiczna – założenia i formy realizacji, [w:] Edukacja wobec starości – tradycja i współczesność, red. A. Stopińska-Pająk, Chowanna, 2009, 52(65), 2014, 2(33).

Matysiak-Błaszczyk A., Sytuacja życiowa kobiet pozbawionych wolności, Kraków 2010.

Nawój J., Świat przemocy w więzieniu, [w:] Przemoc w więzieniu, red. J. Nawój, Kule 1998.

Nowicka A., Starość jako faza życia człowieka, [w:] Wybrane problemy osób starszych, red. A. Nowicka, Kraków 2008.

Olszewski H., Starość i starzenie się [w:] Encyklopedia psychologii, red. W. Szewczuk, Warszawa 1998.

Orzechowska A.(red.), Samouszkodzenia wśród więźniów a czynniki psychospołeczne, [w:] Suicydologia, t. 4, nr 1, Warszawa 2008.

Pawłowska R., Jundziłł E., Pedagogika człowieka samotnego, Gdańsk 2006.

Piłat E., Wychowanie do starości, [Internet: http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/1295328, wychowanie-do-starosci,id,t.html] [dostęp: 20.04.2016].

Szczepaniak P., Kara pozbawienia wolności a wychowanie, Kalisz – Warszawa 2003.

Tłokiński W., Słowo wstępne, [w:] Wypełnianie starości – trening ku życiu, red. M. Krawczyński, Gdańsk 1997.

Tokaj A., U progu starości (studium socjopedagogiczne), Poznań 2000.

Uglorz M., Geragogika, http://mku.blox.pl/resource/Geragogika.pdf

Uwięziona starość – Forum Penitencjarne nr 04(191), kwiecień 2014.

Waligóra B., Deprywacja potrzeb u osób pozbawionych wolności, [w:] Problemy współczesnej penitencjarystyki w Polsce, t. 1, red. B. Hołyst, Warszawa 1984.

Witiuk-Misztalska A., Misztalski T., Pozagenetyczne czynniki kształtujące proces korzystnego starzenia – spojrzenie geriatry, [w:] Edukacja wobec starości – tradycja i współczesność, red.

A. Stopińska-Pająk, Chowanna, 2009, 52(65), 2014, 2(33).

Zych A., Człowiek wobec starości. Szkice o gerontologii społecznej, Katowice 1999.

Zych A., Słownik gerontologii społecznej, Warszawa 2001.