Edukacja zdrowotna i seksualna na łamach „Świata Płciowego” (1905-1906)
PDF

Słowa kluczowe

health education
sex education
“Sexual World”

Jak cytować

Bednarz-Grzybek , R., & Krasińska, I. (2020). Edukacja zdrowotna i seksualna na łamach „Świata Płciowego” (1905-1906). Studia Edukacyjne, (50), 369–385. https://doi.org/10.14746/se.2018.50.24

Abstrakt

Health education is related to the health promotion. This is a process aimed to shaping people’s habits of taking care of their and other people’s health. The sexual education can be considered as one of the health education departments. The article attempts to show the answer to the question how in the pages of the “Sexual World” coming out in Lviv in 1905-1906, how to prevent and cope during the illness was taught, and suggested where to look for the medical care, especially in the case of venereal diseases, which are often side effects of prostitution.

https://doi.org/10.14746/se.2018.50.24
PDF

Bibliografia

Prasa

„Czystość” 1905-1906.

„Lwowski Tygodnik Lekarski” 1911.

„Świat Płciowy” 1905-1906.

Opracowania

Antonów R., Drogi hańby. Piśmiennictwo polskie przełomu XIX i XX wieku o handlu „żywym towarem”, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013.

Babik M., Polskie koncepcje wychowania seksualnego w latach 1900-1939, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”: Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.

Baczkowski M., Prostytucja w Krakowie na przełomie XIX i XX w., Studia Historyczne, 2000, 4.

Bołdyrew A., Społeczne inicjatywy na rzecz walki z patologiami w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, Studia Gdańskie, 2012, 31.

Bołdyrew A., Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec patologii społecznych w latach 1864-1914, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

Ciszek M., Sztuczne zapłodnienie z perspektywy bioetyki rodziny, Studia Ecologiae et Bioethicae, 2006, 4.

Czym jest edukacja zdrowotna?, http://edukacja.pomocnie.com.pl/czym-jest-edukacja-zdrowotna/, [dostęp: 02.11.2016].

Franke J., „Czystość” (1905-1909) Augustyna Wróblewskiego albo iluzja etycznej krucjaty, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.

Gołdyn P., Pogarda dla zawodu, litość dla człowieka. Społeczno-edukacyjne formy działalności wobec kobiet zagrożonych prostytucją w Polsce (1918-1939), Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2013.

Huml I., Kunzek Henryk, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 16, Zakład Narodowy im. Ossolińskich: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław – Warszawa – Kraków 1971.

Jarowiecki J., Prasa lwowska w latach 1864-1918. Bibliografia, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2002.

Kośmiński S., Słownik lekarzów polskich, Nakł. autora: skład gł. w Księgarni Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1888.

Krasińska I., Edukacja zdrowotna żeńskiej służby domowej na łamach „Przyjaciela Sług” (1897-1918) (w druku).

Krawczyńska M., Kuplerka, sutener i stręczycielstwo. Regulacja polskiego prawa, Prawo i Płeć, 2006, 8.

Lisak A., Miłość, kobieta i małżeństwo w XIX wieku, Bellona, Warszawa 2009.

Macko J., Nierząd jako choroba społeczna, Nakł. Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi, Warszawa 1938.

Rzepecki J., Moszczeńska (Moszczeńska-Rzepecka) Iza (Izabela), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 22, Zakład Narodowy im. Ossolińskich: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław – Warszawa – Kraków 1977.

Sikorska-Kulesza J., Zło tolerowane. Prostytucja w Królestwie Polskim w XIX wieku, Wydawnictwo Mada, Warszawa 2004.

Walczak U., Edukacja seksualna jako forma wspierająca rozwój psychoseksualny dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Zeszyty Naukowe PUNO, 2017, 5.

Woynarowska B., Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.