Zaufanie interpersonalne jako komponent relacji edukacyjnych i pomocowych
PDF

Słowa kluczowe

trust
educational relationships
helping and therapeutic relationships
culture of trust

Jak cytować

Piorunek, M. . (2018). Zaufanie interpersonalne jako komponent relacji edukacyjnych i pomocowych. Studia Edukacyjne, (49), 41–53. https://doi.org/10.14746/se.2018.49.3

Abstrakt

The category of trust has been considered in numerous philosophical, sociological, psychological, economic, legal, and educational deliberations. The issue of whether trust occurs in or is absent from human relationships has been widely discussed in the social discourse and has been a component of social capital of organisations.This paper reviews interdisciplinary literature to characterise and describe the phenomenon, identifying its dimensions, types, and patterns. It focuses on interpersonal trust as a factor characterising the functioning in organisations, also with reference to educational institutions. The author also identifiestrust in the context of helping relationships in which it is a component of the contractforming process between those who provide and those who use help, of establishing and developing relationships.

https://doi.org/10.14746/se.2018.49.3
PDF

Bibliografia

Bauman Z., Płynne czasy, Wydawnictwo Sic! Warszawa 2007.

Czajkowska M., Zaufanie w organizacji – filozoficzny zarys podstaw zagadnienia, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 2010, 234.

Czerepaniak-Walczak M., Kultura szkoły – o jej złożoności i wielowymiarowości, Pedagogika Społeczna, 2015, 3.

Czerepaniak-Walczak M., Perzycka E. (red), Zaufanie w szkole w społeczeństwie sieciowym, Wydawnictwo ZAPOL Dmochowski, Sobczyk, Szczecin 2013.

Czerwiński K., Prospołeczne więzi moralne a edukacja akademicka, [w:] In the Circle of Axiological Problems of Academic Education, red. U. Ostrowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013.

Drabiarek A., Zaufanie jako podstawowa wartość przestrzeni publicznej w wymiarze lokalnym, Studies in Global Ethics and Global Education, 2014, 2.

Dudzikowa M., Wawrzyniak-Beszterda R., Jaskulska S., Marciniak M., Bochno E., Bochno I., Knasiecka-Falbierska K., Oblicza kapitału społecznego uniwersytetu. Diagnoza-interpretacje-konteksty, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.

Erikson E.H., Dzieciństwo i społeczeństwo, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1997.

Giddens A., Konsekwencje nowoczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2011.

Hardin R., Zaufanie, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2009.

Jaklik A., Łaguna M., Zaufanie w organizacji. Analiza sposobów ujęcia i modeli teoretycznych, Psychologia Społeczna, 2015, 4.

Jaskulska S., Zaufanie i zaangażowanie jako wymiary szkolnego kapitału społecznego. Doniesienie z badań, Studia Edukacyjne, 2012, 22.

Kalbarczyk A., Autonomia odbiorcy pomocy – zasada, cel czy warunek skutecznego pomagania? [w:] Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. Koncepcje – Dyskursy – Inspiracje, red. M. Piorunek, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018.

Klimczak B., Etyka zawodowa – jak to działa? Ekonomia i Prawo, 2010, VI.

Kwiatkowska H., Zaufanie w przestrzeni komunikacyjnej szkoły, Studia Edukacyjne, 2012, 22.

Mayer R.C., Davis J.H., Schoorman D., An integrative model of organizational trust, Academy of Management Review, 1995, 3.

Putnam R.D., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995.

Putnam R.D., Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Sęk H., Społeczno-kliniczne podstawy teoretyczne różnych form pomocy psychologicznej, [w:] Społeczna psychologia kliniczna, red. H. Sęk, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1993.

Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.

Sztompka P., O potrzebie wspólnoty obywatelskiej, „Dziennik”, 5.listopada 2007, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/175401,o-potrzebie-wspolnoty-obywatelskiej.html, [dostęp: 23.08.2018].

Uslaner E.M., Zaufanie strategiczne i zaufanie normatywne, [w:] Socjologia codzienności, red. P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008.

Zdziarski K., Normatywne elementy kultury zaufania w interakcjach nauczyciel-uczeń, Forum Oświatowe, 2011, 1(44).