Tożsamość jako zadanie – narracja emancypacyjna

Main Article Content

Roman Leppert

Abstrakt

At the basis of the distinguished narrative regarding identity as a task there is the emancipatory interest, distinguished by J. Habermas, constitutive for cognition. Referring to the results of the study on the psychosocial condition of the youth, the author formulates a hypothesis which claims that in the case of the studied group, we are dealing with a generation of potential frustrates (or the deficitof existential rebellion).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Leppert, R. (2018). Tożsamość jako zadanie – narracja emancypacyjna. Studia Edukacyjne, (49), 107-120. https://doi.org/10.14746/se.2018.49.7
Dział
Studia i rozprawy
Biogram autora

Roman Leppert, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Roman Leppert, prof. zw. dr hab., Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Bibliografia

 1. Bratkowski P., Stary hipis patrzy na ludzi sukcesu, „Gazeta Wyborcza – Magazyn”, 46, 297, 1998.
 2. Côte-Jallade M.-F., Młodzieńczość – trud istnienia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1995.
 3. Czerepaniak-Walczak M., Kompetencje emancypacyjne młodzieży jako kategoria pedagogiczna, Ruch Pedagogiczny, 1992, 1-2.
 4. Czerepaniak-Walczak M., Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypacyjnej teorii edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994.
 5. Evert G., Habermas i edukacja. Wpływ Habermasa na anglosaską literaturę pedagogiczną, [w:] Nieobecne dyskursy, część III, red. Z. Kwieciński, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 1993.
 6. Grabowska M., Poza polityką i demokracją, [w:] Młodzież szkolna o rynku i demokracji, red. K. Koseła, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.
 7. Hejnicka-Bezwińska T., Orientacje życiowe młodzieży, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1991.
 8. Hejnicka-Bezwińska T., O zmianach w edukacji. Konteksty, zagrożenia i możliwości, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2000.
 9. Kapralski S., Wartości a poznanie socjologiczne, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 1995.
 10. Leppert R., Młodzież – świat przeżywany i tożsamość. Studia empiryczne nad bydgoskimi licealistami, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2002 (wyd. II: 2010).
 11. Melosik Z., Współczesne amerykańskie spory edukacyjne (miedzy socjologią edukacji a pedagogiką postmodernistyczną), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1994.
 12. Oleszkowicz A., Bunt dorastania, jego przedmiot i przejawy, [w:] Rozwijający się człowiek w zmieniającym się świecie, red. J. Trempała, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1995.
 13. Oleszkowicz A., Bunt dorastania – jego mechanizmy i funkcje, Psychologia Wychowawcza, 1996, 5.
 14. Opoczyńska M., Moratorium psychospołeczne – szansa czy zagrożenie dla rozwoju. (Refleksje nad koncepcją rozwoju E.H. Eriksona), [w:] Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości, red. A. Gałdowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1995.
 15. Skarżyńska K., Rozumienie polityki przez młodzież i wartościowanie wpływu na sprawy kraju, Psychologia Wychowawcza, 1994, 4.
 16. Tillmann K.J., Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 17. Witkowski L., Tożsamość i zmiana. Wstęp do epistemologicznej analizy kontekstów edukacyjnych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 1988.
 18. Witkowski L., Edukacja i humanistyka. Nowe konteksty humanistyczne dla nowoczesnych nauczycieli, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2000.