Symbole w społeczności regionu Zagłębia Dąbrowskiego
PDF

Słowa kluczowe

symbol
region
community
Zagłębie Dąbrowskie
regional identity

Jak cytować

Walancik, M. . (2018). Symbole w społeczności regionu Zagłębia Dąbrowskiego. Studia Edukacyjne, (49), 121–143. https://doi.org/10.14746/se.2018.49.8

Abstrakt

The author attempts to characterize the region of Zagłębie Dąbrowskie, a region on the border between Silesia and Lesser Poland in geographical and cultural sense. He draws attention to the symbolism of the region and its acquaintance and significance in regional identity.

https://doi.org/10.14746/se.2018.49.8
PDF

Bibliografia

Babbie E.R., The Practice of Social Reserch, Wadsworth/Thomson Learnig, All Rights Reserved 2001.

Bazielich B., Daab A., Strój Zagłębiowski, Muzeum Zagłębia w Będzinie, Będzin 1971.

Błaszczyk W., Będzin przez wieki, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Poznań 1982.

Bourdieu P., Social Space and Symbolice Power, Sociological Theory, 1989, 7, 1.

Durkheim E., Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Australii, przekł. A. Zadrożyńska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990.

Gajda J., Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, część 1, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.

Hałas E., Symbole i społeczeństwo. Szkice z socjologii interpersonalnej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.

Hempel J., Karta geognostyczna zagłębia węglowego w Królestwie Polskiem, ułożona z rozkazu dyrektora górnictwa Jenerała Majora Szenszyna. Skala 1:20000, Litogr. M. Fajans, Warszawa 1856.

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=43005 [dostęp: 12.12.2017].

http://wikizaglebie.pl/wiki/Zag%C5%82%C4%99bie_D%C4%85browskie#Stolica_Zag. C5.82.C4.99bia [dostęp: 10.05.2018].

http://wikizaglebie.pl/wiki/Forum_dla_Zag%C5%82%C4%99bia_D%C4%85browskiego [dostęp: 17.05. 2017].

Jaszczura G., Matuszczyk Z., Symbole Zagłębia Dąbrowskiego, „Głos Dąbrowski”, 2017, 3(4).

Kaczmarek R., Encyklopedia województwa śląskiego, t. 2, 2015, Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej. http://ibrbs.pl/mediawiki/index.php/ENCYKLOPEDIA_WOJEW%C3%93DZTWA_%C5%9AL%C4%84SKIEGO_Tom_2_(2015) [dostęp: 12.01. 2018].

Kauża A., Początki ruchu robotniczego i rewolucja 1905-1907 roku, [w:] Dąbrowa Górnicza. Zarys rozwoju. Zarys rozwoju miasta, red. W. Długoborski, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 1976.

Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.

Krzyżanowski L., Nadanie praw miejskich Dąbrowie Górniczej. Analiza Historyczno-Prawnwa, [w:] Dąbrowa Górnicza, Monografia, t. III – Dzieje Miasta, Muzeum Miejskie Sztygara, Dąbrowa Górnicza 2016.

Kubalska-Sulkiewicz K. (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Lewowicki T., Poczucie tożsamości narodowej młodzieży – stałość i zmienność (uwagi końcowe), [w:] Poczucie tożsamości narodowej młodzieży, red. T. Lewowicki, Uniwersytet Śląski – Filia w Cieszynie, Cieszyn 1994.

Łabęcki H., Górnictwo w Polsce. Opis kopalnictwa i hutnictwa w Polsce pod względem technicznym, historyczno-statystycznym i prawnym, t. 1, t. 2, Drukarnia Juliana Kaczanowskiego, Warszawa 1841.

Łabęcki H., Początki nauki kopalnictwa, Warszawa 1843.

Łabęcki H., Słownik górniczy. Polsko-rosyjsko-francusko-niemiecki i rosyjsko-polski (z dodaniem wyrazów odnoszących się do mineralogii, geologii, chemii oraz ważniejszych rzemiosł kruszcowych) tudzież glos średniowiecznej łaciny górniczej w Polsce, Warszawa 1868.

Melosik Z., Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.

Nita M., Zagłębie Dąbrowskie w historiografii. Pojęcia źródła, stan badań i postulaty badawcze, [w:] Zagłębie Dąbrowskie. W poszukiwaniu tożsamości regionalnej, red. M. Barański, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001.

Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 4 – M-P, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, DzU z 2018, poz. 441.

Pastuchowa M., Skudrzykowa A., Polszczyzna Zagłębia Dąbrowskiego, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach, Katowice 1994.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia w województwie śląskim związku metropolitalnego pod nazwą „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia”, DzU z 2017, poz. 1290.

Szwed R., Powstanie Styczniowe w Zagłębiu Dąbrowskim, Państwowe Wydawnictwo Naukowe – Oddział w Krakowie, Śląski Instytut Naukowy w Katowicach, Warszawa – Kraków 1978.

Turner J.H., Struktura teorii socjologicznej, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2008.

Ustawa z 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim, DzU z 2017, poz. 730.

Ustawa z 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, DzU 1980, 7 poz. 18.

Walancik M., Symbol jako czynnik regulujący proces postrzegania świata, Auxilium Sociale Novum, 2008, 4.

Walancik M., Wybrane współczesne zagrożenia niemilitarne, trąby powietrzne, szadź na terenie województwa śląskiego, [w:] Praktyczne aspekty współdziałania terenowych organów administracji wojskowej i administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych, red. P. Polko, M. Walancik,

Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2015.

Weber, Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, University of California Press, Berkeley 1978.

Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, przekł. D. Lachowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Whitehead A.M., Symbolism. Its Meaning and Effect, Fordham University Press, New York [1927] 1985.

Wiślicki J., Opis Królestwa Polskiego pod względem technicznym, historyczno-statystycznym, rolniczym, handlowym, zwyczajowym i obyczajowym, Drukarnia Gazety Codziennej, Warszawa 1850.

Wójcik J., Rybak A., Józef Cieszkowski naczelnik kopalń w Zachodnim Okręgu Górniczym Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX wieku, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2014.

Wyborczapl. Sosnowiec, z 22.09.2018.