Trudności w uczeniu się – model diagnozowania dysleksji rozwojowej
PDF

Słowa kluczowe

dyslexia
difficulties in learnin
diagnosis

Jak cytować

Szkolak-Stępień, A. (2018). Trudności w uczeniu się – model diagnozowania dysleksji rozwojowej. Studia Edukacyjne, (49), 215–229. https://doi.org/10.14746/se.2018.49.13

Abstrakt

The article by Anna Szkolak-Stępień concerns specificdifficultiesin learning reading and writing. The choice of the topic results from the changes in the Polish educational reality at the time of social, political and cultural transformation. The article presents the complexity of the educational environment of the modern child and the functioning of Polish schools in the reform period. Modern times impose on the teacher increasingly complex tasks, requiring new professional competences, which will include new types of teaching methods, methodological considerations and a new quality of professional performance.

https://doi.org/10.14746/se.2018.49.13
PDF

Bibliografia

Bieleń B., Diagnoza i ocena w profilaktyce dysleksji, Wychowanie w Przedszkolu, 2004, 9.

Bogdanowicz M., Psychometryczna czy kliniczna diagnoza dysleksji, Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego PTD, 1996, 6.

Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji: problem i diagnozowanie, Wydawnictwo Harmonia Universalis, Gdańsk 2002.

Bogdanowicz M., Diagnoza dysleksji rozwojowej w Polsce, [w:] Diagnoza dysleksji, red. B. Kaja, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2003.

Bogdanowicz M., Model diagnozowania dysleksji rozwojowej, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji, 2008, 1.

Brejnak W., Dysleksja: nie jesteś sam, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.

Cieszyńska J., Zaburzenia linearnego porządkowania, [w:] Nowe podejście w diagnozie i terapii logopedycznej – metoda krakowska, red. J. Cieszyńska, Z. Orłowska-Popek, M. Korendo,

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010.

Czabaj R., Diagnoza pedagogiczna niepowodzeń szkolnych: przegląd metod diagnostycznych, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji, 2008, 1.

Czajkowska I, Herda K., Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1996.

Elliott J., Place M., Dzieci i młodzież w kłopocie: poradnik nie tylko dla psychologów, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2000.

Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna: podstawowe problemy i rozwiązania, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2006.

Jastrząb J., Zaleska M., Ryzyko dysleksji – wczesna diagnoza na poziomie edukacji elementarnej, Wychowanie na co Dzień, 2003, 10/11.

Kalinowska E., Pojęcie dysleksji, jej rodzaje i przyczyny, [w:] Terapia pedagogiczna. Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci, red. E.M. Skorek, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.

Korendo M., Dysleksja zostaje na całe życie, Życie Szkoły, 2013, 3.

Rogala-Kozubska D., Raczykowska M., Dysortografia – definicja, symptomy, terapia, [w:] Terapia pedagogiczna. Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci, red. E.M. Skorek, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.

Skałbania B., Diagnostyka pedagogiczna: wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.

Szachniuk-Albowicz P., Dysleksja okiem pedagoga, Dyrektor Szkoły, 2007, 10.

Szkolak A., Głoski, sylaby, zdania – jakie to trudne! Edukacja i Dialog, 2007, 2.

Włoch S., Włoch A., Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2009.

Wojnarska A., Diagnoza dysleksji – jej psychospołeczne konsekwencje, [w:] Problemy pedagogiki specjalnej w okresie przemian społecznych, red. A. Pielecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.

Ziemski S., Problemy dobrej diagnozy, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973.