Stosowanie mediów cyfrowych w edukacji wyższej – konfrontacja opinii nauczycieli akademickich i studentów
PDF

Słowa kluczowe

digital media
electronic media
higher education
education performance
modern teaching

Jak cytować

Klimas, P. . (2018). Stosowanie mediów cyfrowych w edukacji wyższej – konfrontacja opinii nauczycieli akademickich i studentów. Studia Edukacyjne, (49), 269–280. https://doi.org/10.14746/se.2018.49.16

Abstrakt

Recommendations made by policy makers, increasing competitive pressure and growing popularity of digital media among participants of teaching processes contribute to their increasingly extensive use at Polish universities. The fact that the teaching processes has entered the new, digital dimension reveals the need for information concerning the relevance of use of electronic media, especially from the perspective of achieving learning outcomes. Given the above, the purpose of this paper is to present results of research on opinions of both students and academics on the need and significanceof the application of digital media in the learning processes.For the purposes of the article, a quantitative research was conducted among 86 students and 66 teachers from University of Economics in Katowice. The data was collected in April 2015 using an online surveying technique and analyzed using statistical description.In the light of our results, the application of electronic media seems to not only be imposed by macro- and micro-environmental conditions, but also to be expected by the main participants of educational processes taking place at university level. The results show that both groups of respondents consider the use of digital media at least as advisable for the achievement of learning outcomes (71.8% of responses covered labels: advisable, recommended or required). However, the level of necessity is slightly higher when digital tools are used by students (80.7%) than by teachers (70.3%). In general, multimedia presentations have been identifiedas the most required form of digital media application in teaching at the university.

https://doi.org/10.14746/se.2018.49.16
PDF

Bibliografia

Artykuł własny – dla dochowania wymogu „blind review” – odpowiedni przypis referencyjny zostanie podany po zakończeniu procedury recenzyjnej.

Barański W.M., Walkowiak T. Multimedialna technologia nauczania w Internecie, [w:] Nowe media w edukacji. Osiągnięcia pracowników Politechniki Wrocławskiej w zakresie nauczania z wykorzystaniem nowych mediów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005.

Dąbrowski M., Formy wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji w opinii nauczycieli i studentów SGH, e-mentor, 2005, 1(8).

Jędryczkowski J., Prezentacje multimedialne w procesie uczenia się studentów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.

Kierzek M., Tyburski M., Badanie potrzeb i oczekiwań studentów i pracowników w kontekście rozwoju e-edukacji w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, e-mentor, 2005, 1(8).

Krasodomska J., E-learning w nauczaniu rachunkowości–wyniki badań ankietowych, e-mentor, 2012, 1(43).

Margulis L., Gry w wirtualnym środowisku nauczania, e-mentor, 2005, 1(8).

Mukama E., Andersson S.B., Coping with change in ICT-based learning environments: Newly qualified Rwandan teachers’ reflections, Journal of Computer Assisted Learning, 2008, 24(2).

Pokojski W., Różański J., Wicińska J., Wdrażanie e-learningu w szkole wyższej na przykładzie Wszechnicy Polskiej-Szkoły Wyższej TWP, e-mentor, 2011, 4(41).

Rizzi P., Woźniakiewicz J., Perspektywy zastosowania gier symulacyjnych w edukacji–teoria i praktyka, Homo Communicativus, 2008, 3(5).

Rybak A., Przykłady systemów zdalnej edukacji, realizujących dobór strategii nauczania do stylu uczenia się, [w:] E-learining w szkolnictwie wyższym – potencjał i wykorzystanie, red. J.D. Antoszkiewicz, J. Goliński, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2010.

Striker M., Wojtaszczyk K., Bariery wdrażania e-learningu na przykładzie uczelni wyższej (cz. II), e-mentor, 2009, 5(32).

Wang Y., Education in a changing world: flexibility, skills, and employability, World Bank, Washington 2012.

Wojtaszczyk K., Striker M., Obawy przed uczeniem się na odległość – opinie łódzkich studentów, e-mentor, 2011, 4(41).