Wiedza z zakresu zagadnień prawnych w pracy pracownika socjalnego
PDF

Słowa kluczowe

social work
education of social worker
social welfare beneficiar
social law
effective assistance process

Jak cytować

Rajewska de Mezer, J. . (2020). Wiedza z zakresu zagadnień prawnych w pracy pracownika socjalnego. Studia Edukacyjne, (49), 353–372. https://doi.org/10.14746/se.2018.49.21

Abstrakt

This article raises the problem of the need to equip a social worker with knowledge concerning legal issues useful in assistance activities. Professional knowledge of selected legal problems is necessary in the face of still emerging new situations that create dysfunction for collective life and cause inability in overcoming difficultiesby using their own capabilities, competences and resources. Work aimed at supporting and activating a social welfare beneficiaryrequire from a social worker a wide interdisciplinary knowledge, including familiarity with various fieldsof law. Knowledge in the fieldof substantive (social law, family law) and procedural law used during work with a beneficiaryal-lows a social worker to conduct the assistance process more effectively. The law-realted problems faced by the social worker who performs statutory tasks are connected to the extent of the regulated problems, constant changeability of legal regulations, their interpretative ambiguity, the necessity of using judicial decisions. It requires appropriate, methodical and purposeful action in the process of educating social workers, which influences theexpected efficiency of theirwork and a sense of safety from a formal point of view.

https://doi.org/10.14746/se.2018.49.21
PDF

Bibliografia

Dobek A., Zasada pomocniczości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Wrocławskie Studia Erazmiańskie, z. II: Państwo – koncepcje i zadania, Wrocław 2008.

Kaźmierczak T., Polityka pomocy społecznej wobec rodziny we współczesnej Polsce, [w:] Praca socjalna. Pomoc społeczna, red. J. Kwaśniewski, Katowice 1998.

Kaźmierczak T., Czy praca socjalna w Polsce jest nowoczesna? [w:] Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej, red. W. Szymczak, Lublin 2009.

Kaźmierczak T., Pracownicy socjalni, kapitał ludzki, profesjonalna praktyka, [w:] Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, red. M. Rymsza, Warszawa 2012.

Kieszkowska A., Wolność, wybór, odpowiedzialność i zobowiązanie przed sobą i grupą w warunkach probacji, [w:] Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, cz. II, red. W. Ambrozik, A. Kieszkowska, Kraków 2012.

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. (DzU z 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.).

Michalska A.E., Warunki efektywnego kształcenia pracowników socjalnych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2016, XXIX, 1.

Niesporek A., Projekt socjalny, [w:] Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, red. S. Pawlas-Czyż, Toruń 2007.

Nitecki S., Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym, Warszawa 2008.

Pius XI, Encyklika o odnowieniu ustroju społecznego – Quadragesimo Anno, przekł. ks. J. Piwowarczyk, Znak, 1982, 80.

Rajewska de Mezer J., Rola poradnictwa prawnego jako formy wsparcia beneficjenta pomocy społecznej, [w:] Poradnictwo. Kolejne przybliżenia, red. M. Piorunek, Toruń 2011.

Rajewska de Mezer J., Rola poradnictwa specjalistycznego we wsparciu rodziny w funkcji wychowawczej, [w:] Młodzież między ochroną a ryzykiem. Wspieranie rozwoju oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla adolescentów i adolescentek, red. B. Jankowiak, A. Matysiak--Błaszczyk, Poznań 2017.

Rajewska de Mezer J., Rozważania dotyczące aktywizującej roli podmiotów systemu pomocy społecznej, [w:] Animacja w środowisku. O potrzebie kreowania działań lokalnych (teoria a praktyka społeczna), red. K. Segiet, K. Słupska, A. Tokaj, Poznań 2017.

Rajewska de Mezer J., Specyfika działań z zakresu pomocy społecznej w procesie wsparcia readaptacji osób opuszczających zakład karny, [w:] Horyzonty pedagogiki resocjalizacyjnej, red. M. Muskała, A. Barczykowska, Poznań 2017.

Rymsza M. (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, Warszawa 2012.

Seligman M.E.P., Helplessness: On Depression, Development, and Death, San Francisco 1992.

Sierpowska I., Prawo pomocy społecznej, Kraków 2006.

Sierpowska I., Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Warszawa 2007.

Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2016, poz. 23 ze zm.).

Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (DzU z 2017, poz. 180).

Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU z 2017, poz. 1952 ze zm.).

Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DzU z 2017, poz. 1769).

Ustawa z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DzU z 2018, poz. 554 ze zm.).

Weissbrot-Koziarska A., Poradnictwo socjalne dla rodzin. Podręcznik akademicki, Opole 2012.

Woźniak Z., Praca socjalna a innowacje społeczne – między rutyną i zmianą, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2016, LXXVIII, 3.

Wódz K., Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Katowice 1998.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 14 maja 2010 r., sygn. II SA/Po 96/10, (http://orzeczenia.nsa.gov.pl) [dostęp: 10.02.2018].

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 5 lutego 2013 r., sygn. II SA/Ol 1290/12 LexPolonica nr 5149485, http://orzeczenia.nsa.gov.pl [dostęp: 10.02.2018].