Socjalizacja polityczna w przebiegu życia – perspektywa kontynuacji i zmiany
PDF

Słowa kluczowe

political socialization
life-course
political studies
citizen
citizenship
political change

Jak cytować

Hildebrandt-Wypych, D. . (2020). Socjalizacja polityczna w przebiegu życia – perspektywa kontynuacji i zmiany. Studia Edukacyjne, (49), 373–400. https://doi.org/10.14746/se.2018.49.22

Abstrakt

The following text presents various alternative theoretical approaches in political socialization research. Some of the theoretical insights provided by the functional, systemic and interpretative perspectives are identifiedin order to depict the discussion around the continuity and change within the political socialization research. Whereas in the firstperiod of political socialization research the aim was to explain the continuity in the development of political orientations, it was later forced to account for modificationand the potential for change (especially when addressing the interpretative issues of identity politics). After describing the field’stheoretical shifts, the life-course model of political socialization is presented. The life-course model attempts to deal with the problem of continuity and change in the political socialization process, pointing to its remarkable complexity and lifelong flexibility.It offers a systematic, interdisciplinary and holistic way of conceptualizing political socialization. It points to the importance of political socialization research in demonstrating interdependence between objective functions of the political system and subjective political learning of a reflexive individual.

https://doi.org/10.14746/se.2018.49.22
PDF

Bibliografia

Adelson J., Beall L., Adolescent perspectives on law and government, Law and Society Review, 1969, 495.

Almond G.A., Introduction: A Functional Approach to Comparative Politics, [w:] The Politics of the Developing Areas, red. G.A. Almond, J.S. Coleman, Princeton University Press, Princeton 1960.

Almond G.A., Komunizm a teoria kultury politycznej, [w:] Władza i polityka. Wybór tesktów ze współczesnej politologii zachodniej, red. M. Ankwicz, Społeczny Komitet Nauki, Warszawa 1988.

Almond G.A., Powell G.B., Comparative Politics. A Developmental Approach, Little Brown & Company, Boston 1966.

Almond G.A., Powell G.B., System polityczny, jego otoczenie, wejścia i wyjścia, [w:] Władza i polityka. Wybór tesktów ze współczesnej politologii zachodniej, red. M. Ankwicz, Społeczny Komitet Nauki, Warszawa 1988.

Alwin D.F., Krosnick J.A., Aging, Cohorts, and the Stability of Sociopolitical Orientations over the Life Span, The American Journal of Sociology, 1991, 97.

Baltes P.B., Life-span developmental psychology: Some converging observations on history and theory, [w:] Life-span development and behavior, red. P.B. Bates, O.G. Brim, Academic Press, New York 1979.

Bavir M., Rhodes R.A.W., Teoria interpretacjonistyczna, [w:] Teorie i metody w naukach politycznych, red. D. Marsh, G. Stoker, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

Bokszańska G., Znaczenie kultury politycznej dla funkcjonowania systemu politycznego, Edukacja Polityczna, 1986, 8.

Braungart M.M., Aging and Politics, Journal of Political and Military Sociology, 1984, 12.

Buckingham D., The Making of Citizens: Young People, News and Politics, Routledge, London – New York 2000.

Campbell D.E., Why We Vote: How Schools and Communities Shape Our Civic Life, Princeton University Press, Princeton 2006.

Dawson R.E., Prewitt K., Political Socialization, Little Brown, Boston 1969.

Easton D., Dennis J., Children in the Political System: Origins of Political Legitimacy, McGraw Hill, New York 1969.

Garlicki J., Noga-Bogumilski A., Kultura polityczna w społeczeństwie demokratycznym, Instytut Nauk Politycznych UW, Warszawa 2004.

Geertz C., The Interpretation of Culture. Selected Essays, Basic Books, New York 1973.

Greenberg E.S., Consensus and Dissent: Trends in Political Socialization Research, [w:] Political Socialization, red. E.S. Greenberg, Routledge, London – New York 2017.

Greenstein F.I., Children and politics, Yale University Press, New Haven 1965.

Habermas J., Stichworte zu einer Theorie der Sozialisation, [w:] Kultur und Kritik, red. J. Habermas, Suhrkamp., Frankfurt a. Main 1973.

Hałas E., Refleksyjny podmiot w świecie społecznym. O paradygmacie i założeniach socjologii interpretacyjnej, Roczniki Nauk Społecznych, 2016, 8(44), 4.

Hess R.D., Torney J., The development of political attitudes in children, Aldine Publishing Company, Chicago 1967.

Hyman H.H., Political Socialization. A Study in the Psychology of Political Behavior, The Free Press, New York 1959.

Jacobs L.R., Skocpol T., Health Care Reform and American Politics: What Everyone Needs to Know, Oxford University Press, Oxford 2012.

Jaros D., Socialization in Politics, Praeger, New York 1973.

Jenning K.M., Political Socialization, [w:] The Oxford Handbook of Political Behavior, red. R.J. Dalton, H.-D. Klingemann, Oxford University Press, New York 2007.

Jennings K., Niemi R., Continuity and change in political orientations: A longitudinal study of two generations, The American Political Science Review, 1975, 69.

Jennings M.K., Niemi R.G., Generations and Politics: A Panel Study of Young Adults and Their Parents, Princeton University Press, Princeton – New Jersey 1981.

Johari J.C., Comparative Politics, Sterling Publishers Private Limited, New Delhi 1982.

Lane R.E., Political Maturation in the United States and Germany, [w:] Political Man, red. R.E. Lane, Free Press, New York 1972.

Langton K.P., Political Socialization, Oxford University Press, New York 1969.

Marciniak E.M., Socjalizacja polityczna – wprowadzenie teoretyczne, [w:] Socjalizacja polityczna młodego pokolenia Polaków. Raport z badań kompetencji politycznych, mentalności i postaw politycznych warszawskich licealistów, red. W. Jakubowski, E.M. Marciniak, P. Załęski, Warszawa 2008.

Marvick D., Nixon Ch.R., Recruitment Contrast in Rival Campaign Groups, [w:] Political Decision Makers, red. D. Marvick, Free Press, New York 1961.

Ostrowski K., Rola związków zawodowych w polskim systemie politycznym, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1970.

Ross M.H., Culture and Identity in Comparative Political Analysis, [w:] Culture and Politics.

A Reader, red. L. Crothers, Ch. Lackhart, St. Martin’s Press, New York 2000.

Sasińska-Klas T., Socjalizacja polityczna. Teorie, badania, ustalenia, Rozprawy Habilitacyjne nr 238, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1992.

Schütze F., Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej, Studia Socjologiczne, 1997, 1.

Searing D.D., Wright G., Rabinowitz G., The Primacy Principle: Attitude Changes and Political Socialization, British Journal of Political Science, 1976, 6.

Sears D., Political socialization, [w:] Handbook of Political Science, red. F.I. Greenstein, N.W. Polsby, Addison-Wesley Educational Publishers, Massachusetts 1975.

Sherrod L.R., Torney-Purta J., Flanagan C., Research on the Development of Citizenship: A Field Comes of Age, [w:] Handbook of Research on Civic Engagement in Youth, red. L.R. Sherrod, J. Torney-Purta, C.A. Flanagan, John Wiley & Sons, New Jersey 2010.

Sigel R.S., Hoskin M.B., Perspectives on Adult Political Socialization: Areas of Research, [w:] Handbook of Political Socialization, red. S.A. Renshon, Free Press, New York 1977.

Steckenrider J.S., Cutter N.E., Aging and Political Socialization: The Importance of Roles and Transitions, [w:] Political Learning in Adulthood, red. R.S. Sigel, University of Chicago Press, Chicago 1989.

Straś-Romanowska M., I Kongres Psychologów Life-Span: Między psychologią rozwojową a psychologią rozwoju, Przegląd Psychologiczny, 2001, 44.

Szczepański J., O indywidualności, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1988.

Szczepański W., Europa w myśli politycznej de Gaulle’a. Próba analizy systemowej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.

Tillmann K.-J., Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.

Torney-Purta J., Amadeo J.A., Andolina M.W., A Conceptual Framework and Multimethod Approach for Research on Political Socialization and Civic Engagement, [w:] Handbook of Research on Civic Engagement in Youth, red. L.R. Sherrod, J. Torney-Purta, C.A. Flanagan, John Wiley & Sons, New Jersey 2010.

Trempała J., Natura rozwoju psychicznego, [w:] Psychologia rozwoju człowieka, red. J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Verba S., Lehman Schlozman K., Burns N., Family Ties: Understading the Intergenerational Transmission of Political Participation, [w:] The Social Logic of Politics, red. A.S. Zuckerman, Temple University Press, Philadelphia 2005.

Wasburn P.C., Adkins Covert T.J., Making Citizens. Political Socialization Research and Beyond, Palgrave Macmillan, Cham 2017.