Poczucie własnej skuteczności jako czynnik różnicujący samodzielne uczenie się studentów

Main Article Content

Violetta Rodek

Abstrakt

The article presents empirical and diagnostic research aiming to recognise how a generalised feeling of self-efficacy differentiates students’ independent learning. In the research, Generalized Self – Efficacy Scale (GSES) was applied (according to R. Schwarzer, M. Jeruzalem, in the Polish adaptation by Z. Juczyński) as well as a free-form interview, partially categorised. The study group was composed of 215 intentionally selected pedagogy students, following full-time and part-time courses. The variable adopted in the research differentiates the view of students’ independent learning, mainly in terms of the degree of involvement in their own learning. A high level of self-efficacy seems to be related to regularity, persistence in learning, consistency, the ability to focus on longer periods of learning, as well as the ability to plan and organize one’s own learning process. A generalized sense of self-efficacy, however, is not critical to how we understand the concept of learning, assigning value to it, and the used learning techniques.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Violetta Rodek, V. R. (1). Poczucie własnej skuteczności jako czynnik różnicujący samodzielne uczenie się studentów. Studia Edukacyjne, (58), 107-122. https://doi.org/10.14746/se.2020.58.6
Dział
Studia i rozprawy

Referencje

 1. Autin F., Croizet J., Improving working memory efciency by reframing metacognitive interpretation of task difculty, Journal of Experimental Psychology: General, 2012, 141(4).
 2. Bandura A., Self-efficacy. Toward a Unifying Theory of Behavioral Change, Psychological Review, 1977, 2.
 3. Bandura A., Self-efcacy: The exercise of control, Freeman, New York 1997.
 4. Bandura A., Health promotion by social-cognitive means, Health Education & Behavior, 2004, 2.
 5. Bandura A., Teoria społecznego uczenia się, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 6. Bańka A., Poczucie samoskuteczności. Konstrukcja i struktura czynnikowa Skali Poczucia Skuteczności w Karierze Międzynarodowej, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań – Warszawa 2016.
 7. Bertaux D., Funkcje wypowiedzi biograficznej w procesie badawczym, [w:] Metoda biograficzna w socjologii, red. J. Włodarek, M. Ziółkowski, PWN, Warszawa – Poznań 1990.
 8. Borowicz R., Funkcjonowanie szkolnictwa wyższego w Polsce – trzy wymiary temporalne, [w:] Świat idei edukacyjnych, red. W. Szulakiewicz, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2008.
 9. Brzeziński J., Co zrobić, aby zniszczyć uniwersytet?, [w:] Świat idei edukacyjnych, red. W. Szulakiewicz, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2008.
 10. Callender A.A., McDaniel M.A., Te limited benefts of rereading educational texts, Contemporary Educational Psychology, 2009, 34(1).
 11. Cepeda N.J., Pashler H., Vul E., Wixted J.T., Rohrer D., Distributed practice in verbal recall tasks: A review and quantitative synthesis, Psychological Bulletin, 2006, 132(3).
 12. Chomczyńska-Rubacha M., Rubacha K., Test Poczucia Skuteczności. Opracowanie teoretyczne i psychometryczne Pracowni Narzędzi Badawczych Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Przegląd Badań Edukacyjnych, 2013, 1, 16.
 13. Dolińska-Zygmunt G., Podmiotowe uwarunkowania zachowań promujących zdrowie, Wydawnictwo Psychologii PAN, Warszawa 2000.
 14. Dunlosky J., Rawson K.A., Marsh E.J., Nathan M.J., Willingham D.T., Improving Students’ Learning with Effective Learning Techniques: Promising Directions from Cognitive and Educational Psychology, Psychological Science in the Public Interest, 2013, 14, 1.
 15. Gurung R.R., How Do Students Really Study (and Does It Matter)?Teaching of Psychology, 2005, 32(4).
 16. Huelser B.J., Metcalfe J., Making related errors facilitates learning, but learners do not know it, Memory & Cognition, 2012, 40(4).
 17. Juczyński Z., Poczucie własnej skuteczności – teoria i pomiar, Acta Universitatis Lodziensis Folia Psychologica, 2000, 4.
 18. Juczyński Z., Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2009.
 19. Juczyński Z., Juczyński A., „Chcieć to móc”, czyli o znaczeniu poczucia własnej skuteczności w modyfikacji zachowań związanych z piciem alkoholu, Alkoholizm i Narkomania, 2012, 2.
 20. Juszczyk S., Badania ilościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. J. Ziętka, Katowice 2005.
 21. Karpicke J.D., Buter A.C., Roediger H.I., Metacognitive strategies in student learning: Do students practise retrieval when they study on their own? Memory, 2009, 17(4).
 22. Klus-Stańska D., Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
 23. Kwieciński Z., Dewiacyjne zmiany w środowisku akademickim. Patologie czy epidemia?, [w:] Świat idei edukacyjnych, red. W. Szulakiewicz, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2008.
 24. Lewtak K., Smolińska J., Uogólnione poczucie własnej skuteczności a zachowania antyzdrowotne lekarzy rodzinnych na przykładzie palenia tytoniu, Przegląd Epidemiologiczny, 2011, 65.
 25. Locke E.A., Latham G.P., A theory of goal setting and task performance, Prentice Hall, New York 1990.
 26. Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.
 27. Maddux J.E., Lewis J., Self-efficacy and adjustment. Basic principles and issues, [w:] Self-efficacy, adaptation and adjustment: theory, research and application, red. J.E. Maddux, Plenum Press, New York 1995.
 28. Metoda biograficzna w socjologii, red. J. Włodarek, M. Ziółkowski, PWN, Warszawa – Poznań 1990.
 29. Ogińska-Bulik N., Juczyński Z., Osobowość, stres a zdrowie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
 30. Ostrowska U., Aksjologiczne aspekty upowszechnienia wyższego wykształcenia w społeczeństwie informacyjnym/społeczeństwie wiedzy, Pedagogika Szkoły Wyższej, 2006, 29.
 31. Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
 32. Predicting Health Behaviour, red. M. Conner, P. Norman, Open University Press, Buckingham– Philadelphia 1996.
 33. Rodek V., Stan i uwarunkowania autoedukacji studentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014.
 34. Rodek V., Learning and its Effectiveness in Students’ Self – reflection, The New Educational Review, 2019, 55, 1.
 35. Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 36. Schwarzer R., Fuchs R., Self-efficacy and Health Behaviours, [w:] Predicting Health Behaviour, red. M. Conner, P. Norman, Open University Press, Buckingham – Philadelphia 1996.
 37. Self-efficacy, adaptation and adjustment: theory, research and application, red. J.E. Maddux, Plenum Press, New York 1995.
 38. Świat idei edukacyjnych, red. W. Szulakiewicz, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2008.
 39. Te Self in Social Judgment. Studies in Self and Identity, red. M.D. Alicke, D.A. Dunning, J.I. Krueger, Psychology Press, New York 2005.
 40. Wenta K., Sukces czy klęska w upowszechnianiu szkolnictwa wyższego, Pedagogika Szkoły Wyższej, 2006, 28.