Dyskursy podstaw przedsiębiorczości
PDF

Słowa kluczowe

Entrepreneurship Education
entrepreneurship
social market economy

Jak cytować

Pląsek, R. . (2020). Dyskursy podstaw przedsiębiorczości. Studia Edukacyjne, (58), 233–245. https://doi.org/10.14746/se.2020.58.12

Abstrakt

The article discusses the discourses which describe entrepreneurship and market and state relations in the perspective of the social market economy in Polish Entrepreneurship Education textbooks. The author points out that dominant in the textbooks is the economic model of entrepreneurship. He also notes that the concept of social market economy, indicated in the Constitution of the Republic of Poland as the bedrock of the economic system, appears only in some textbooks.

https://doi.org/10.14746/se.2020.58.12
PDF

Bibliografia

Crouch C., Osobliwa nie-śmierć neoliberalizmu, przekł. Ł. Dominiak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015.

Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, przekł. A. Ehrlich, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992.

Giza W., Zawodność rynku. Powstanie i rozwój idei, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.

Hausner J., Laurisz N., Czynniki krytyczne tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Przedsiębiorstwo społeczne. Konceptualizacja, [w:] Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka, red. J. Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008.

Juchnowicz M., Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, Przedsiębiorczość – Edukacja, 2005, 1.

Kincheloe J. L., McLaren P., Teoria krytyczna i badania jakościowe. Rewizja, [w:] Metody badań jakościowych, tom 1, red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

Kołodko G., Sukces na dwie trzecie. Polska transformacja ustrojowa i lekcje na przyszłość, Ekonomista, 2007, 6.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU 1997, nr 78, poz. 483).

Kopciewicz L., Podręczniki szkolne jako narzędzie przemocy symbolicznej, [w:] Gender w podręcznikach. Projekt badawczy. Raport, tom 1, red. I. Chmura-Rutkowska, M. Duda, M. Mazurek, A. Sołtysiak-Łuczak, Fundacja Feminoteka, Warszawa 2016.

Leśniak-Moczuk K., Równość i sprawiedliwość w społecznej gospodarce rynkowej, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2004.

Leśniak-Moczuk K., Społeczna ocena transformacji systemowej w kontekście nierówności społecznych, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2007, 10.

Makieła M., Makieła Z., Nauczanie podstaw przedsiębiorczości w liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych, Przedsiębiorczość – Edukacja, 2005, 1.

McLaren P., Critical Pedagogy and Class Struggle in the Age of Neoliberal Globalization: Notes from History’s Underside, The International Journal of Inclusive Democracy, 2005, 2(1).

Moczydłowska J., Pacewicz I., Przedsiębiorczość, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2007.

Morawski W., Socjologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Nawojczyk M., Przedsiębiorczość, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2009.

Polanyi K., Wielka transformacja, przekł. M. Zawadzka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Potulicka E., Rutkowiak J., Neoliberalne uwikłania edukacji, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.

Przybyciński T., Polityka ustrojowa w świetle polskich doświadczeń, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2012, 88.

Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Śliwerski B., Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.

Tracz M., Rachwał T., Przedmiot podstawy przedsiębiorczości. Założenia realizacji a przygotowanie nauczycieli, Przedsiębiorczość – Edukacja, 2007, 3.

Turner J. H., Struktura teorii socjologicznej, red. nauk. przekł. A. Manterys, G. Woroniecka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Zagóra-Jonszta U., Społeczna gospodarka rynkowa a polska transformacja, [w:] Funkcjonowanie gospodarki polskiej po 20 latach transformacji, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 30.12.2006, L 394/10.

Analizowane podręczniki

Bielecka M., Podstawy przedsiębiorczości, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2005.

Garbacik K., Żmiejko M., Przedsiębiorczość na czasie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.

Gregorczyk S., Romanowska M., Sopińska A., Wachowiak P., Przedsiębiorczość bez tajemnic, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2007.

Makieła Z., Rachwał T., Krok w przedsiębiorczość, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2012.

Merta T., Pacewicz A. (red.), Z ekonomią na ty, Wydawnictwo Civitas, Warszawa 2005.

Nasiłowski M., Podstawy przedsiębiorczości, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2002.