Rozśpiewane przedszkole. O potrzebie zajęć umuzykalniających w codziennym wychowaniu przedszkolnym

Main Article Content

Jakub Adamczewski

Abstrakt

The article presents the educational aspects of the music education in everyday preschool activities. The main idea is to widely describe the role of the music activities dedicated to the youngest. Based on the literature, I tried to connect the theory with the examples of everyday teaching practice. Each part was supported with free and accessible sources of educational materials. The role of the catholic preschool teacher was stressed as well, which is crucial for the future of Polish music education.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Adamczewski, J. (1). Rozśpiewane przedszkole. O potrzebie zajęć umuzykalniających w codziennym wychowaniu przedszkolnym. Studia Edukacyjne, (58), 329-340. https://doi.org/10.14746/se.2020.58.18
Dział
Studia i rozprawy

Referencje

 1. Adamczewski J., Muzykowanie z fińskim akcentem. Edukacja muzyczna w nauczaniu początkowym w Finlandii, Studia Edukacyjne, 2019, 55: https://doi.org/10.14746/se.2019.55.15
 2. Dunin-Wąsowicz, M., Vademecum nauczyciela sześciolatków, Warszawa 1980.
 3. Gandzel A., Dydaktyczne aspekty przedszkolnej edukacji muzycznej, Roczniki Pedagogiczne, 2015, 7(43), 2.
 4. Kataryńczuk-Mania L., Muzyczny aspekt kształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego, Wartości w Muzyce, 2009, 2.
 5. Pękala A., Wykorzystanie metody aktywnego słuchania w rozwijaniu aktywności twórczej dzieci w wieku przedszkolnym, Edukacja-Technika Informatyka, 2017, 4, 22.
 6. Rogalska U., Specyfika wychowania muzycznego dzieci 6-letnich w przedszkolu, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, 1980, 4.
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej [https://podstawaprogramowa.pl/Przedszkole, dostęp: 6.09.2020].
 8. Smoczyńska-Nachtman U., Umuzykalnienie, [w:] Vademecum nauczyciela sześciolatków, red. M. Dunin-Wąsowicz, Warszawa 1980.
 9. Smoczyńska-Nachtman U., Rozśpiewane przedszkole, Warszawa 1982.
 10. Smoczyńska-Nachtman U., Muzyka dla dzieci, Warszawa 1992.
 11. Suświłło M., Psychopedagogiczne uwarunkowania wczesnej edukacji muzycznej, Olsztyn 2011.
 12. Tarczyński J., Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss, Wychowanie Muzyczne w Szkole, 2000, 2-3.
 13. Trzcionka-Wieczorek A., Aktywność muzyczna dzieci w środowisku przedszkolnym – refleksje z prowadzonych badań, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, 2017, 5, 2/1, 10/1.
 14. Wolińska E., Rola zajęć umuzykalniających w rozwoju dziecka, Konteksty Pedagogiczne, 2017, 1(8).
 15. Żyłka K., Praktyczne wykorzystanie metody aktywnego słuchania muzyki w szkole podstawowej według Batii Strauss, Nauczyciel i Szkoła, 2001, 3-4, 28.