W meandrach akademickiej wspólnoty – (za)myślenie
PDF

Słowa kluczowe

academic environment
higher education reform
social change
process of a university transformation

Jak cytować

Kromolicka, B. . (2018). W meandrach akademickiej wspólnoty – (za)myślenie. Studia Edukacyjne, (51), 7–21. https://doi.org/10.14746/se.2018.51.1

Abstrakt

The article presents socio-cultural changes which have been taking place in the academic environment  as a result of the process of implemented higher education reform and social change undergoing in the society. The author discusses the process of a university transformation which, while subject to economic challenges, changes substantially the quality of the functioning of the academic community.

https://doi.org/10.14746/se.2018.51.1
PDF

Bibliografia

Bauman T., Uniwersytet, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2007.

Fromm E., Niech się stanie człowiek. Z psychologii etyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Wrocław 1996.

Grabski M.W., O nauce w Polsce – zamyślenie, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2015.

Karpiński S., Opinia o projekcie reformy szkolnictwa wyższego w Polsce – Ustawy 2.0, niepublikowany materiał Zespołu Zadaniowego i Ekspertów Narodowej Rady Rozwoju, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej, Warszawa 2017-2018.

Kość I., Uniwersytet jako adwokat prawdy, [w:] Edukacja akademicka wobec prawdy, red. A. Murawska, I. Kość, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.

Kromolicka B., Społeczno-zawodowa rola pracownika socjalnego. Studium z pedagogiki społecznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.

Kromolicka B., Konstytucja dla nauki – Ustawa 2.0 szansą czy zagrożeniem dla rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego, Pedagogika Szkoły Wyższej, 2017, 2.

Kwieciński Z., Między patosem a dekadencją. Studia i szkice socjopedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji TWP, Wrocław 2007.

Łomny Z., W kierunku edukacji planetarnej, [w:] Edukacja wobec wyzwań XXI wieku, red. I. Wojnar, J. Kubin, Komitet Prognoz, „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa 1996.

Melosik Z., Uniwersytet a przemiany kultury współczesnej, Studia Edukacyjne, 2000, 5.

Melosik Z., Uniwersytet i społeczeństwo, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.

Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Misja społeczna Uniwersytetu XXI wieku, część II, red. ks. prof. A. Szostak, Fundacja Rektorów Polskich 2015. www.uniwersytet_misja [dostęp: 1.09.2016].

Radziewicz-Winnicki A., Społeczeństwo w trakcie zmiany, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.

Sowa K., Społeczne funkcje uniwersytetu, Forum Akademickie, 2008, 3.

Suchodolski B., Na spotkanie XXI wieku – nowe zadania wychowania, [w:] Socjalizacja – osobowość – wychowanie, red. H. Muszyński, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1989.

Sułkowski Ł., Kultura akademicka. Koniec utopii? Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Śliwerski B., Klinika akademickiej pedagogiki, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.