W meandrach akademickiej wspólnoty – (za)myślenie

Main Article Content

Barbara Kromolicka

Abstrakt

The article presents socio-cultural changes which have been taking place in the academic environment  as a result of the process of implemented higher education reform and social change undergoing in the society. The author discusses the process of a university transformation which, while subject to economic challenges, changes substantially the quality of the functioning of the academic community.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kromolicka, B. (2018). W meandrach akademickiej wspólnoty – (za)myślenie. Studia Edukacyjne, (51), 7-21. https://doi.org/10.14746/se.2018.51.1
Dział
Studia i rozprawy
Biogram autora

Barbara Kromolicka, Uniwersytet Szczeciński

Barbara Kromolicka, prof. zw. dr hab., Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński

Bibliografia

 1. Bauman T., Uniwersytet, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2007.
 2. Fromm E., Niech się stanie człowiek. Z psychologii etyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Wrocław 1996.
 3. Grabski M.W., O nauce w Polsce – zamyślenie, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2015.
 4. Karpiński S., Opinia o projekcie reformy szkolnictwa wyższego w Polsce – Ustawy 2.0, niepublikowany materiał Zespołu Zadaniowego i Ekspertów Narodowej Rady Rozwoju, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej, Warszawa 2017-2018.
 5. Kość I., Uniwersytet jako adwokat prawdy, [w:] Edukacja akademicka wobec prawdy, red. A. Murawska, I. Kość, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 6. Kromolicka B., Społeczno-zawodowa rola pracownika socjalnego. Studium z pedagogiki społecznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 7. Kromolicka B., Konstytucja dla nauki – Ustawa 2.0 szansą czy zagrożeniem dla rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego, Pedagogika Szkoły Wyższej, 2017, 2.
 8. Kwieciński Z., Między patosem a dekadencją. Studia i szkice socjopedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji TWP, Wrocław 2007.
 9. Łomny Z., W kierunku edukacji planetarnej, [w:] Edukacja wobec wyzwań XXI wieku, red. I. Wojnar, J. Kubin, Komitet Prognoz, „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa 1996.
 10. Melosik Z., Uniwersytet a przemiany kultury współczesnej, Studia Edukacyjne, 2000, 5.
 11. Melosik Z., Uniwersytet i społeczeństwo, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.
 12. Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Misja społeczna Uniwersytetu XXI wieku, część II, red. ks. prof. A. Szostak, Fundacja Rektorów Polskich 2015. www.uniwersytet_misja [dostęp: 1.09.2016].
 13. Radziewicz-Winnicki A., Społeczeństwo w trakcie zmiany, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 14. Sowa K., Społeczne funkcje uniwersytetu, Forum Akademickie, 2008, 3.
 15. Suchodolski B., Na spotkanie XXI wieku – nowe zadania wychowania, [w:] Socjalizacja – osobowość – wychowanie, red. H. Muszyński, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1989.
 16. Sułkowski Ł., Kultura akademicka. Koniec utopii? Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
 17. Śliwerski B., Klinika akademickiej pedagogiki, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.